Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 41 (2006-2007)

Om utbygging og finansiering av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad kommune i Østfold

Til innholdsfortegnelse

3 Lokalpolitisk behandling

Fredrikstad kommune har i lang tid arbeidet med en helhetlig plan for utvikling av rv 108 gjennom Fredrikstad. Kommunestyret fattet 29. april 2003 prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av utbygging av ny rv 108 gjennom byen med ny bru til Kråkerøy, jf. vedtak A. Østfold fylkeskommune sluttet seg til dette vedtaket i møte i fylkestinget 11. juni 2003, jf. vedtak B.

På grunnlag av utkast til reguleringsplaner og høyere kostnadsanslag ble det problemer med å finansiere hele prosjektet, og saken ble behandlet på nytt lokalt. Fredrikstad kommunestyre fattet 9. desember 2004 vedtak om trinnvis utbygging av prosjektet, jf. vedtak C. Kommunestyret gikk inn for et opplegg med bompenger og takster på 15 og 30 kr for hhv. lette og tunge kjøretøy og rabatter i tråd med gjeldende takstretningslinjer. Kommunen anbefalte imidlertid innføring av «betalingstak» på maksimum 50 passeringer pr. måned og maksimum én passering pr. time, forutsatt godkjenning fra Vegdirektoratet. Kommunen gikk videre inn for å stille garanti for bompengeselskapets gjeld med fratrekk for garantier som blir stilt av Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune. Hvaler kommune sluttet seg til en trinnvis utbygging av prosjektet i møte i kommunestyret 2. mars 2005, jf. vedtak D. Kommunen gikk videre inn for å stille garanti for 3 pst. av bompengeselskapets gjeld. Østfold fylkeskommune gikk i møte i fylkestinget 3. mars 2005 inn for å stille garanti for 20 pst. av bompengeselskapets gjeld, jf. vedtak E.

På grunnlag av godkjente reguleringsplaner, nytt kostnadsanslag pr. november 2005 og forutsatt finansieringsevne ble første byggetrinn revidert. Den 25. januar 2006 ble Fredrikstad formannskap orientert om reviderte planer med tilhørende kostnadsanslag og framdriftsplan. Formannskapet tok enstemmig orienteringen til etterretning. Fredrikstad kommune har ved brev av 13. februar 2006 bekreftet at kommunen har tatt de reviderte planene til etterretning.

Østfold fylkeskommune tok i møte i fylkestinget 27. april 2006 de reviderte planene til etterretning, jf. vedtak F. Videre aksepterte fylkeskommunen at statens andel av eventuelle kostnadsoverskridelser skal dekkes innenfor den fylkesfordelte investeringsrammen til øvrige riksveger i Østfold.

A. Fredrikstad kommunes vedtak i kommunestyret 29. april 2003:

 1. «Investeringsnivået for prosjektet «ny kjørebro til Nordre Kråkerøy som del av ny riksveg 108 på strekningen Simo – Kråkerøy kirke» settes til øvre grense 427 mill kr, som skal finansieres ved hjelp av bompenger samt mulige private og statlige bevilgninger. Størrelsen på statlig andel avklares gjennom handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan 2006-2015. Basert på foreløpige vurderinger er statlig andel satt til 10% over en 3 årsperiode fra 2005 til og med 2007. Størrelsen på privat andel er satt til 10% av brokostnadene.

 2. Prosjektet avgrenses til følgende tiltak: Hovedtiltak:

  • Ny bro til Kråkerøy i hht vedtatt reguleringsplan for Værste

  • Nødvendig tilpasning av Simokrysset.

  • Utbedring av bro på Mosseveien ved Fjeldberg

  • Utbedring av Mosseveien/Borggata med kollektivfelt og gang-/sykkelvei fra Simorundkjøringen til ny rundkjøring ved Seiersten.

  • Vegsystem i tilknytning til ny bro i hht reguleringsplan for Værste (Rundkjøring i Borggata, utbedring av Borggata fra Seiersten til Holmegata, ny veg sydover på Værsteområdet, inklusive to rundkjøringer og gang- og sykkelveg fram til Åsgårdfjellet).

  • 2 felts tunnel gjennom Åsgårdfjellet

  • Utbedring av Rødsveien/Enhusveien til Kråkerøy kirke

  Øvrige nødvendige tiltak:

  • Veg på Værsteområdet fram til Vennelystveien, inkl. gang-/sykkelveg samt rundkjøring i krysset mellom Vennelystveien og Rødsbakken. (I hht vedtatt reguleringsplan for Værste).

  • Ny kjørevei samt gang-/sykkelsti fra brohodet til Glombo

  • Gang-/sykkelveg ved Enhus

  • Fotgjengerunderganger ved Vennelystveien/Rødsbakken

  • Fotgjengerundergang ved Glomboveien

  • Fotgjengerundergang ved Rød skole

  • Fotgjengerundergang ved Enhus

  • Fotgjengerundergang ved Kråkerøy kirke

  • Trafikksikkerhet og miljøprosjekt i Holmegata

  • Trafikksikkerhet og miljøprosjekt i Vennelystveien

  • Støyreduserende tiltak

  • Gang/sykkelveg på Kjøkøysund bro

  G/s-veg på Puttesund bro legges ikke inn i prosjektet. Tiltaket bør i stedet fremmes som trafikksikkerhetstiltak i Østfoldpakke fase 2.

  Rekkefølge på tiltakene avgjøres ved en senere behandling. Men ny bro bør ikke åpnes for trafikk før relaterte tiltak er ferdigstilt.

 3. To bomstasjoner plasseres på Kråkerøy i tilknytning til eksisterende bro og framtidig bro til Kråkerøy.

 4. Normaltaksten for enkeltbillett for lette biler settes til 15 kr pr passering i retning mot Fredrikstad sentrum, og tilsvarende 30 kr for kjøretøy med tillatt vekt over 3500 kilo. Innkrevingen skjer hele døgnet og det innføres rabattordninger i samsvar med Statens vegvesens takstretningslinjer. Dersom Hvalertunnellen ikke er nedbetalt idet innkrevingsperioden starter, skal lånet overtas av det selskapet som har ansvaret for Kråkerøyforbindelsen.

 5. Det tas sikte på å starte bompengeinnkreving ved anleggsåpning, dvs. 01.01.2008. Innkrevingen vil med gitte forutsetninger være avsluttet i løpet av år 2017.

 6. Det etableres ikke noe nytt finansierings­selskap. Et av de eksisterende etablerte finansieringsselskapene; Østfold bompengeselskap A/S, Hvaler bompengeselskap og AS Fredrikstaddistriktets veifinansiering forutsettes benyttet. Endelig sak, hvor det tas stilling til finansieringsselskap og garantiansvar, fremmes på et senere tidspunkt.

 7. Statens vegvesen distrikt Øst bes sørge for at nødvendig dialog med Vegdirektoratet og regionvegsjef region Øst opprettes, slik at evt. unødige forsinkelser unngås.

 8. Det skal i løpet av 2 år gjennomføres en konsekvensvurdering av tiltakene i Østfoldpakke fase 2 og Strategisk analyse for Fredrikstad, for derigjennom fremlegge forslag til prioritering og forslag til en finansieringsplan for disse tiltakene.

 9. Det etableres samarbeide med nærmiljøene/Lokalsamfunnene i de bområdene som blir berørt av utbyggingen med sikte på å finne de best egnede steder for trafikksikkerhetstiltak, miljøprosjekter og støydempende tiltak.»

B. Østfold fylkeskommunes vedtak i fylkestinget 11. juni 2003:

«Østfold fylkeskommune gir sin tilslutning til opplegg for ny Kråkerøyforbindelse vedtatt av Fredrikstad kommunestyre 29.04.2003.»

C. Fredrikstad kommunes vedtak i møte i kommunestyret 9. desember 2004:

 1. «Prosjektet «Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger» vedtas finansiert og gjennomført som en bompengepakke, hvor det alt vesentligste av anlegget forutsettes finansiert med bompenger.

  • 1.1. De totale prosjektkostnader er anslått til cirka 630,0 millioner kroner før endelig kvalitetssikring av kostnadsanslagene. Det tas sikte på å bygge ut hele prosjektet, men for å ivareta en kontroll av økonomien vedtas anlegget bygget ut trinnvis i følgende rekkefølge:

   • 1.1.1. Trinn 1, (med antatt anleggskostnad på 443 millioner kroner og byggetid på 2½ år): Ny Rv 108 fra krysset med Rv 110 (ved Simo) via Mosseveien og ny klaffebru over Vesterelva, og videreført fra FMV-området via tunnel under Bjølstadfjellet frem til dagens Rv 108 syd for eksisterende Kråkerøy bru. Dette trinnet inkluderer også utbygging av Holmegata og bomstasjonene, samt fremtidig Rv 108 over FMV mellom nordre og søndre rundkjøring.

    Når man har høstet tilstrekkelig erfaring med kostnadsutviklingen, tas det innen 1½ års anleggsdrift stilling til om følgende anlegg kan inkluderes, i følgende prioriterte rekkefølge: 1) Veumveien 2) Ny vei til Glombo. 3) Eventuelt trinn 2 nedenfor.

   • 1.1.2. Trinn 2, (med antatt anleggskostnad på 23 millioner kroner og byggetid på ¾ år): Gang-/sykkelveganlegg på og i tilknytning til Kjøkøysund bru

   • 1.1.3. Trinn 3, (med antatt anleggskostnad på 164 millioner kroner og byggetid på 1½ år): Ny Rv 108 fra søndre rundkjøring på FMV, via Åsgårdfjell tunnel, og videreført langs dagens Fv 451 frem til Kråkerøy kirke, inklusive nødvendige gang-/sykkelveganlegg, det vil si bruer og underganger.

  • 1.2. Anleggene i trinn 3 kan ikke igangsettes før trinn 1 og trinn 2 er ferdigstilt. Før disse anleggene igangsettes skal det foretas nye vurderinger av hvorvidt det økonomiske grunnlag fortsatt er tilstede for finansiering. Kommunestyret beslutter eventuell videreføring av anlegget i henhold til dette. Dersom det økonomiske grunnlag vurderes som utilstrekkelig for gjennomføring av trinn 3, vurderes i stedet utført miljø- og trafikksikkerhetsforbedrende tiltak langs eksisterende Rv 108 og Fv 451 til antatt kostnad på 25 millioner kroner.

  • 1.3. Bompengeinnkreving starter opp når ny trasé for Rv 108 frem til sydsiden av eksisterende Kråkerøy bru, i henhold til trinn 1, er ferdigstilt og kan åpnes for trafikk. Dette kan m.a.o. skje før de øvrige deler av byggetrinnet er ferdigstilt.

 2. Bompengetakstene settes generelt til 15 kroner for lette kjøretøyer og 30 kroner for tunge kjøretøyer. Takstene skal justeres i takt med prisutviklingen.

 3. Rabatter fastsettes i henhold til Statens Vegvesens gjeldende takstretningslinjer. Disse forutsetter at det inngås abonnementsavtaler med bompengeselskapet ved bruk av elektronisk klippekort (AutoPass-brikke).

 4. Følgende spesielle takstordninger vedtas, forutsatt at Vegdirektoratet godkjenner disse:

  • 4.1. Det settes et passeringstak på 50 passeringer per måned slik at eventuelle passeringer utover dette er gratis. Forutsetter AutoPass-brikke og abonnementsavtale.

  • 4.2. Det innføres en «timesregel» slik at det betales for maksimalt en passering per time, forutsatt godkjent AutoPass-brikke (ASB).

 5. Fredrikstad kommune stiller simpel garanti overfor Fredrikstad – Distriktets Vegfinansiering AS med utgangspunkt i følgende forutsetninger:

  • 5.1. Maksimalt garantibeløp settes til 726 millioner kroner i løpende kroner og omfatter maksimal opplåning, inkludert påløpte renter.

  • 5.2. Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet. Garantitiden settes til maksimalt 25 år fra det tidspunkt opplåning starter.

  • 5.3. Fredrikstad kommune forutsetter at garantibeløpet i henhold til vedtakets punkt 5.1 fordeles mellom Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune i henhold til vedtak i henholdsvis Østfold fylkesting og Hvaler kommunestyre. Fredrikstad kommunes andel av garantien skal tilsvarende reduseres. Garantifordelingen skal senest være avklart innen 1. april 2005.

  • 5.4. Fredrikstad kommune forutsetter at private bidrag uavkortet går til reduksjon av selskapets gjeld og avkorting av partenes forholdmessige andel av garantien.

  • 5.5. Fredrikstad kommune forutsetter at bompengeselskapet holder kommunen orientert om utviklingen i selskapets økonomi og rapporterer eventuelle vesentlige avvik i driftsforutsetningene.

  • 5.6. Garantivedtaket er ikke gyldig før fylkesmannen har godkjent dette i henhold til kommunelovens bestemmelser.

 6. Fredrikstad – Distriktets Vegfinansiering AS benyttes som bompengeselskap og får ansvaret for finansiering inkludert bompengeinnkreving og forvaltning av bompengemidlene i henhold til de regler bompengeavtalen med Vegdirektoratet vil sette. Følgende legges til grunn for selskapet:

  • 6.1. Aksjonærfordelingen og styresammensetningen skal gjenspeile fordelingen av kommunenes og fylkeskommunens fordeling av garantiansvar.

  • 6.2. Rådmannen gis fullmakt til å innlede forhandlinger med Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune om aksjeemisjon og/eller salg av aksjer i selskapet og styresammensetning for å inkludere partene i selskapet i henhold til punkt 6.1.

  • 6.3. Punkt 6.2 må senest være sluttført før sommeren 2005.»

D. Hvaler kommunes vedtak i kommunestyret 2. mars 2005:

 1. «Hvaler kommune gir sin tilslutning til planene for ny veiforbindelse til Kråkerøy, riksveg 108, slik det fremgår av vedlagte dokumenter, men ser den trinnvise utbyggingen som betenkelig fordi den skaper usikkerhet om fremtidige investeringer i de delene av bompengepakken som er viktige for trafikkavviklingen mot/fra Hvaler og søndre Kråkerøy.

  Trafikken til/fra Hvaler representerer en ikke ubetydelig del av årsdøgntrafikken for en ny Kråkerøyforbindelse, samtidig som trafikken til/fra Hvaler utgjør den definitivt høyeste døgntrafikken når den inntreffer om sommeren. Planene burde som følge av dette inneholdt en nærmere vurdering av konsekvensene ved den trinnvise utbyggingen.

  Hvaler kommune vil i tillegg be om at også gang-/sykkelvei skal legges fra Trolldalen og Kjøkøysund bro og Puttesund bro.

 2. Hvaler kommune vil delta i bompengeselskapet med inntil 3 % av aksjekapitalen, og i garantistillelsen med inntil 3 % av maksimal kapital på 726 MNOK. Det forutsettes simpel garanti og at garantistene får begrenset sitt ansvar til sin forholdsmessige andel. Garantitiden forutsettes begrenset til 25 år fra det tidspunkt opplåningen starter.

  Rådmannen bes i samråd med Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune om å forberede en sak til kommunestyret for endelig å stadfeste kommunens deltakelse i selskapet og garantiansvaret.

 3. Hvaler kommune forlanger å bli representert i F-D V AS sitt styre.

 4. Hvaler kommune forutsetter at kollektivtrafikken (buss i ordinær rute) fritas for bomavgift.»

E. Østfold fylkeskommunes vedtak i fylkestinget 3. mars 2005:

 1. «Østfold fylkeskommune gir sin tilslutning til Fredrikstad kommunestyres vedtak i KS-sak 118/04 vedr Garanti for finansiering av Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse inkl. sideveger og valg av bompengeselskap – Østfoldpakka fase 2.

 2. Østfold fylkeskommune stiller simpel garanti overfor Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS med inntil kr 145 mill (20 % av maksimalt garantibeløp på kr 726 mill). Garantien reduseres forholdsmessig når lånebeløpet reduseres. Garantitiden settes til 25 år. Garantien må godkjennes av KRD.

 3. Østfold fylkeskommune ønsker å inngå som eier av Fredrikstad - Distriktets Vegfinansiering AS med 20 % eierandel i selskapet og med tilsvarende forholdsmessig deltagelse i selskapets styre.

 4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Fredrikstad kommune om dette.»

F. Østfold fylkeskommunes vedtak i møte i fylkes­tinget 27. april 2006:

 1. «Østfold fylkeskommune tar til etterretning det nye kostnadsanslaget og prosjektets finansieringsplan for Østfoldpakka fase 2 – riksveg 108 Ny Kråkerøyforbindelse inklusive sideveger, og at det har blitt nødvendig å redusere det prosjektet som nå fremmes for Stortinget til å omfatte prosjektets trinn 1, med de justeringer som er beskrevet i saksframlegget.

 2. Som følge av dette tas det også til etterretning at tiltaket fremmes som et bompengeprosjekt, med de gjeldende og foran beskrevne regler for finansiering av eventuelle kostnadsoverskridelser.

 3. I tråd med dette aksepterer Østfold fylkeskommune at statens finansieringsandel av en eventuell overskridelse av styringsrammen må inndekkes over de ordinære årlige riksvegbudsjetter, dvs. innenfor fremtidig fylkesfordelt ramme for øvrige riksveger i Østfold.

 4. Det tas til etterretning at foreliggende styringsramme på 470 mill kr og kostnadsramme på 482 mill kr kan bli justert ved den pågående eksterne kvalitetssikringen av prosjektet.»

Til toppen
Til dokumentets forside