Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 41 (2006-2007)

Om utbygging og finansiering av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad kommune i Østfold

Til innholdsfortegnelse

4 Utbyggings- og finansieringsopplegg

Det er lagt opp til anleggsstart på prosjektet rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse sommeren 2007 og åpning for trafikk sommeren 2009. Utbyggingen er forutsatt finansiert med statlige midler, bompenger og private tilskudd.

4.1 Statlige midler

I tråd med fastsatt handlingsprogram for perioden 2006-2009 er det lagt til grunn til sammen 41 mill. kr i statlige midler. I 2006 og 2007 er det til sammen bevilget 14 mill. kr til planlegging, grunnerverv og forberedende arbeider for prosjektet.

4.2 Bomstasjonsplassering og bompengeopplegg

I tråd med godkjente reguleringsplaner er det lagt opp til å etablere to envegs bomstasjoner på ny og eksisterende rv 108 på Kråkerøy, i retning sentrum. Det er lagt til grunn etterskuddsinnkreving i automatiske, ubemannede bomstasjoner.

Følgende takster er lagt til grunn (2004-prisnivå):

 • 15 kr for lette kjøretøy (tillatt totalvekt t.o.m. 3 500 kg)

 • 30 kr for tunge kjøretøy (tillatt totalvekt f.o.m. 3 501 kg).

Det er forutsatt at takstene blir justert i samsvar med prisutviklingen. Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn forutsatt, kan bompengeselskapet, i dette tilfellet Fredrikstaddistriktets Veifinansiering AS jf. lokalpolitiske vedtak, etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil 20 pst. og forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.

Fredrikstad kommune har i vedtaket den 9. desember 2004 gått inn for betalingstak på maksimum 50 passeringer pr. måned og timesregel med maksimum en passering pr. time, forutsatt Vegdirektoratets godkjenning.

Bompengeordningen vil dele Fredrikstad i to, og beboerne på Kråkerøy og Hvaler vil måtte betale bompenger ved daglige reiser til sitt eget sentrum for arbeid, handel og service m.m. En del av beboerne i kommunen vil således bli relativt sterkt belastet av ordningen. Vegdirektoratet har på bakgrunn av de lokale prosessene forstått at det er viktigst å få innført månedstak.

Innføring av månedstak er grovt beregnet å ville redusere bompengegrunnlaget med 10 mill. kr. Vegdirektoratet går inn for at Fredrikstad kommunes ønske om innføring av en ordning med betaling for maksimum 50 passeringer pr. måned legges til grunn selv om dette vil svekke bompengegrunnlaget noe. Innføring av timesregel vil redusere bompengegrunnlaget med om lag ytterligere 10 mill. kr. Vegdirektoratet vil ikke tilrå at det innføres timesregel i tillegg til månedstak. Fredrikstad kommune er orientert om Vegdirektoratets holdning.

For øvrig er det lagt til grunn rabattordninger i samsvar med gjeldende takstretningslinjer.

4.3 Private tilskudd

Det er avtalt tilskudd fra to private utbyggere på FMV-området med til sammen 16 mill. kr, utbetalt i takt med utbyggingen av området etter at ny bru til Kråkerøy er åpnet. Det foreligger avtale av 8. mai 2006 mellom Værste AS og Statens vegvesen om et bidrag til brua fra Værste AS fastsatt til 8 mill. kr. Det foreligger ikke tilsvarende skriftlig avtale med Jotne AS. Vegdirektoratet forutsetter at det private tilskuddet blir forskottert av bompengeselskapet og at en eventuell reduksjon av tilskuddet blir dekket med bompenger.

4.4 Forslag til finansieringsplan

Finansieringsplanen som er lagt til grunn er vist i tabell 4.1.

Forslaget til finansieringsplan innenfor styringsrammen på 470 mill. kr innebærer at staten og brukerfinansieringen dekker henholdsvis 9,0 pst. og 91,0 pst. når det private tilskuddet holdes utenfor. Eventuelle kostnadsoverskridelser opp til kostnadsrammen dekkes med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Eventuelle overskridelser ut over kostnadsrammen dekkes i sin helhet med statlige midler innenfor investeringsrammen til øvrige riksveger i Østfold.

Tabell 4.1 Forslag til finansieringsplan (tall i millioner 2007-kr)

2006- 2009 2010- 2015 Sum
Statlige midler 41 41
Private bidrag 16 16
Bompenger 429 -16 413
Sum 470 0 470

Ved eventuell kostnadsreduksjon eller økt inntjening kan det være aktuelt å ta inn tiltak som ble tatt ut av prosjektet i forbindelse med tilpassing til finansieringsopplegget.

4.5 Forutsetninger for finansieringsplanen

Trafikkgrunnlag

Trafikkprognosene for trafikkutvikling over Vesterelva er basert på beregninger fra tellinger og nummerskrivingsanalyser i 2003.

For generell trafikkutvikling er prognosene som er utviklet for Østfold i forbindelse med NTP 2006-2015 lagt til grunn. Dette innebærer en årlig trafikkvekst på 1,2 pst. i perioden 2003-2005, 0,7 pst. i perioden 2006-2011, 0,6 pst. i perioden 2012-2020 og 0,5 pst. f.o.m. 2021. Det er forutsatt en trafikkøkning på 2 pst. p.g.a. opphør av bompengeinnkreving for rv 108 Hvalertunnelen i 2009. Det er videre forutsatt en trafikkavvisning på 7 pst. når bompengeinnkrevingen starter i 2009. Årsdøgntrafikk (ÅDT) over Vesterelva i 2009 er med disse forutsetningene beregnet til om lag 18 500 kjøretøy for begge bruene til sammen.

I tillegg er det beregnet generert trafikk fra FMV-området over Vesterelva med grunnlag i en «pessimistisk utviklingsplan» for utbyggingsområdet. 78 pst. av den genererte trafikken er beregnet å passere Vesterelva. Dette utgjør alene en ÅDT på om lag 2 200 kjøretøy i 2009 som øker til om lag 8 500 kjøretøy i 2024.

Samlet ÅDT over Vesterelva er med disse forutsetningene anslått til om lag 20 700 kjøretøy i 2009. Trafikkgrunnlag for envegs innkreving er anslått til om lag 10 350 kjøretøy pr. døgn i 2009.

Konsulenten for utvidet ekstern kvalitetssikring har vurdert trafikkprognosene som nøkterne.

Andre forutsetninger for finansieringsplanen

I finansieringsanalyser for bompengeprosjekter har det vært vanlig å legge til grunn en lånerente på 8 pst. p.a. Ut fra dagens rentenivå er dette høyt, men det er forutsatt at lånerenta skal avspeile usikkerheten i hele 15-årsperioden. Ved behandlingen av St.prp. nr. 67 (2002-2003) gikk Samferdselskomiteen inn for at rentesats i bindende låneavtale for 15-årsperioden kan legges til grunn, jf. Innst. S. nr. 272 (2002-2003), side 10.

Fredrikstad kommune har inngått opsjonsavtale med en bank som gjør det mulig å binde lånerenta til maksimalt 5,5 pst. til ut september 2023. Dette er lagt til grunn i finansieringsplanen. Etter en innkrevingsperiode på 15 år er det lagt til grunn en lånerente på 8 pst. p.a.

Følgende basisforutsetninger er ellers lagt til grunn for finansieringsplanen:

 • Årlig prisstigning: 2,0 pst.

 • Start etterskuddsinnkreving: 1. juli 2009

 • Årlige innkrevingskostnader: 3,5 mill. kr (kr 0,75 pr. passering)

 • Gjennomsnittlig bompengetakst pr. kjøretøy: 9,60 kr

 • Innbetaling av private tilskudd i 2010-2015

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 14½ år.

Det er også regnet på et alternativ med følgende pessimistiske forutsetninger:

 • Prosjektkostnad: 500 mill. kr (kostnadsramme)

 • Forutsatt privat bidrag på 8 mill. kr dekkes med bompenger

 • Ingen trafikkvekst etter vegåpning 1. juli 2009

 • 7 pst. ytterligere trafikkavvisning (til sammen 14 pst. trafikkavvisning)

 • Årlige kostnader til bompengeinnkreving: 4,7 mill. kr

 • Takstøkning på 20 pst. etter 2 år

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 18 år. Prosjektet vurderes derfor som relativt robust mot endringer i forutsetningene.

Til toppen
Til dokumentets forside