Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 44 (2001-2002)

Om midler til opprettelse av 30 nye prestestillinger

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2002, er det behov for å fremme bevilgningsforslag utenom den ordinære budsjettprosessen. Det vises for øvrig til St.prp. nr. 41 (2001-2002) om eksamen i grunnskolen.

I St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) foreslo regjeringen midler til opprettelse av 30 nye prestestillinger utover de midlene til fem prestestillinger som ble foreslått i St.prp. nr. 1 (2001-2002). Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet var det ikke flertall for tilleggsforslaget. Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen forutsatte i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2001-2002) at regjeringen kom tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2002 med forslag om midler til opprettelse av flere stillinger. Flertallet mente at de nye stillingene skulle finansieres av avkastningen fra Opplysningsvesenets fond.

Regjeringens forslag om midler til nye prestestillinger var i første rekke begrunnet i ny særavtale om menighetspresters fridager, som trådte i kraft 1. april 2001. Denne avtalen innebærer at prestene skal kunne ha fri to dager i uken (femdagers arbeidsuke), mot tidligere en dag. I tillegg gir avtalen prestene adgang til å ha fri en helg i måneden, mot tidligere en helg hvert kvartal. Avtalen innebærer en reduksjon av antall arbeidsdager og dermed prestenes betjening i menighetene.

Fritidsavtalen for prestene er etter departementets vurdering en viktig og god avtale. Prestenes arbeidsbelastning er stor. Gjennom den nye avtalen får prestene del i den samme regelmessige og sammenhengende fritid som har vært selvsagt for andre arbeidstakere i mange år. Mulighet for fritid mer på linje med andre arbeidstakere i samfunnet er viktig også med tanke på rekruttering til prestetjenesten. Over statsbudsjettet 2001 ble det bevilget midler til 35 nye prestestillinger. Fritidsavtalen for prestene gjør at det er behov for midler til flere prestestillinger for å opprettholde betjeningen.

Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen uttalte i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2001-2002) at midlene til de nye stillingene skulle skaffes til veie fra avkastningen fra Opplysningsvesenets fond. Departementet viser i denne sammenheng til at avkastningen fra Opplysningsvesenets fond dels består av avkastningen fra fondets eiendommer (skog, festetomter, presteboliger mv), dels av avkastningen fra fondets finanskapital. Avkastningen benyttes i første rekke til forvaltningen av fondet og til driften og vedlikeholdet av eiendommene. I tillegg ytes det tilskudd til felleskirkelige tiltak. Avkastningen fra finanskapitalen har fram til 2001 bestått av renteinntekter og aksjeutbytte. Ved Stortingets behandling av Innst. O. nr. 97 (2000-2001), jf. Ot.prp. nr. 90 (2000-2001) om endring i lov 7. juni 1996 om Opplysningsvesenets fond § 5, regnes fra 2001 også gevinster ved salg av verdipapirer som avkastning. Det vises i denne forbindelse til Innst. S. nr. 187 (2000-2001) og St.meld. nr. 14 (2000-2001) der det ble framholdt at fondet burde kunne bære nye finansieringsoppgaver dersom gevinstene ved salg av verdipapirer ble regnet som avkastning. Avkastningen fra finanskapitalen, særlig salgsgevinstene, vil kunne variere betydelig fra år til år. Mens gevinstene i 2000 var på 177 mill. kroner, som ble avsatt til kapitalen, viser foreløpige regnskapstall for 2001 at fondet har hatt realiserte tap på 32,4 mill. kroner ved salg av verdipapirer. De foreløpige regnskapstallene viser at både markedsverdien og den bokførte verdien av finanskapitalen har hatt en negativ utvikling i 2001.

Departementet viser til dette og mener fondets aktuelle finansielle situasjon ikke gir rom for å pålegge fondet å bære utgiftene til 30 nye prestestillinger, i tillegg til de finansieringsoppgavene fondet allerede har.

På denne bakgrunn foreslås en tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2002 på 8,2 mill. kroner til opprettelse av 30 nye prestestillinger fra 1. juni 2002. Departementet mener de nye stillingene må besettes raskt, slik at dette kan gi virkninger allerede ved avvikling av årets sommerferie. Virkningsdato bør derfor være 1. juni 2002.

Til toppen
Til dokumentets forside