St.prp. nr. 46 (1996-97)

Om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om reindriftsavtalen 1997/98 og om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 1997.

Stortinget godkjente 1. juni 1993 Hovedavtale for reindriften(St.prp. nr. 66 (1992-93)) og ga Landbruksdepartementet fullmakt til å forhandle med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om ettårige avtaler for reindriftsnæringen.

Inneværende reindriftsavtale har en bevilgning på 75,0 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen.Dette beløp er ført opp i forslag og vedtak til Landbruksdepartementets budsjett for 1997 under kap. 1151 (St.prp. nr.1 (1996-97)).

Partene innledet i henhold til hovedavtalen forhandlinger om reindriftsavtale for 1997/98 den 13. desember 1996, og kom fram til enighet om ny avtale i avsluttende forhandlingsmøte den 27. februar 1997.

Det ble forhandlet om reindriftsavtale for perioden 01.07.1997 - 30.06.1998. Det ble videre drøftet finansiering av de tiltakene mot radioaktiv forurensning av reinkjøtt som er gjennomført i slaktesesongen 1996/97, samt foreløpig finansiering for slaktesesongen 1997/98.

Det ble i forhandlingene om reindriftsavtalen for 1997/98 lagt vekt på oppfølging av St.meld. nr. 28 (1991-92) En bærekraftig reindrift.

Hovedtyngden av forhandlingene dreide seg om tilpasning av budsjett og regelverk for de ulike ordninger under reindriftsavtalen i forhold til utviklingen i næringen. Omleggingene i tilskuddssystemet stod sentralt.

NRL la fram sitt krav til ramme og fordeling den 13. desember 1996. Kravet hadde en økonomisk ramme på 83,0 mill. kroner. Utover dette fremmet NRL krav om at kostnader vedrørende radioaktivitet dekkes fullt ut utenom denne rammen. NRL framholdt i sitt krav også et forhold som begynner å aktualisere seg og bekymre reineierne. Det gjelder spørsmålet om hvor langt ned det er forsvarlig å redusere reintallet for at reindriften fortsatt skal kunne bestå som en selvstendig næring, og før det begynner å gå ut over den kulturelle bærekraft, de sosiale forhold, fagmiljøet innenfor næringen og infrastrukturen. NRL presiserte i denne forbindelse at en ytterligere reduksjon av reintallet fra dagens situasjon krever kompensasjon med økt ramme og vurdering av nye ordninger for omstilling.

Statens tilbud til ramme og fordeling ble lagt fram i møter den 23. og 24. januar 1997. Tilbudet hadde en økonomisk ramme på 73,0 mill. kroner. I tillegg innebar tilbudet en disposisjonsbevilgning på 4,5 mill. kroner til dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet. Partene avholdt deretter forhandlingsmøter den 13.-14. februar, og kom så fram til enighet om en reindriftsavtale for 1997/98 i et avsluttende forhandlingsmøte den 27. februar 1997.

Den inngåtte avtalen har en ordinær ramme på 75,0 mill. kroner.

I tillegg til selve avtalen er det i sluttprotokollen fra forhandlingene avtalt oppfølging på 2 punkter. Punkt 1 omhandler nedsetting av en arbeidsgruppe for å vurdere tiltak som kan lette generasjonsoverganger i reindriften. Punkt 2 omhandler finansiering av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt, og prinsippene for en videreføring av slike tiltak i neste slaktesesong.

Som vedlegg til proposisjonen følger reindriftsavtalen for 1997/98, sluttprotokollen og en oversikt over fordelingen av avtalerammen. Som utrykt vedlegg til proposisjonen følger Totalregnskap for reindriftsnæringen(av oktober 1996) og Ressursregnskap for reindriftsnæringen(av januar 1997).

Til dokumentets forside