St.prp. nr. 46 (1996-97)

Om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997

Til innholdsfortegnelse

1 Reindriftsavtale 1. juli 1997 - 30. juni 1998

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruksdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 1997/98, gjeldende fra 1. juli 1997 til 30. juni 1998.

1.1 Økonomisk ramme

1.1.1 Bevilgninger over Statsbudsjettet

Det foreslås at rammen for bevilgningene over Statsbudsjettet for reindriftsavtalen 1997/98 settes til 75,0 mill. kroner. Dette er uendret i forhold til avtalen 1996/97.

Den varige fordeling av rammen innarbeides i Statsbudsjettet for 1998. På Statsbudsjettet for 1997 fordeles rammen på de ulike postene ut fra behovet ved gjeldende regelverk og de endringene som følger av punktene 2 til 8 nedenfor.

1.1.2 Priser

Partene skal innen 20.08.97 fastsette målpris for reinkjøtt i slaktesesongen 1997/98.

1.2 Utviklings- og investeringstiltak

Bevilgningen til Reindriftens Utviklingsfond settes for reindriftsavtalen 1997/98 til 31,1 mill. kroner mot 31,6 mill. kroner i avtalen for 1996/97.

Fra Reindriftens Utviklingsfond gjøres følgende avsetninger:

 • 5,0 mill. kroner til forskning og veiledning for 1997

 • 4,5 mill. kroner til ressursforvaltning (veiing, telling, årgangsmerking etc.)

 • 2,0 mill. kroner til Samisk Utviklingsfond for å støtte opp under kombinasjonsnæringer hvor reindrift inngår som en komponent

 • Inntil 0,5 mill. kroner til arbeidet med forberedelse av reforhandling av beitekonvensjonene med Sverige og Finland

Det forutsettes videre at det avsettes nødvendige midler til det arbeid som er nedfelt i punkt 1 i sluttprotokollen fra forhandlingene.

Fondets midler kan videre disponeres i henhold til retningslinjer nedfelt i reindriftsavtalen for 1992/93, og til erstatning ved omfattende tap av rein.

1.3 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Det avsettes 35,0 mill. kroner for avtaleåret 1997/98 til ulike direkte og kostnadssenkende tilskudd.

1.3.1 Distriktstilskudd

Det gjøres følgende endringer i ordningen med distriktstilskudd:

 • Det faste beløpet i administrasjonstilskudd økes fra 4.500 til 10.000 kroner pr. distrikt.

 • Tilskuddet gjøres degressivt med økende antall driftsenheter i distriktet, ved at det innføres en lavere sats pr. driftsenhet for de driftsenheter som overstiger 15. Tilskuddet pr. driftsenhet settes til 15.000 kroner for de 15 første driftsenhetene i distriktet, mens det for overskytende driftsenheter settes til 10.000 kroner.

 • Driftsenheter med produksjon under 800 kg inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Det avsettes 9,0 mill. kroner til ordningen med distriktstilskudd.

1.3.2 Tilskudd til driftsenheter og tamreinlag

Det gjennomføres følgende endringer i regelverket for ordningen med tilskudd til driftsenheter og tamreinlag:

 1. A)

  Produksjonstilskuddet:

 • Satsen for produksjonstilskudd økes fra 35.000 til 45.000 kroner pr. driftsenhet.

 • Erstattede rovdyrtap fra foregående driftsår regnes med i det prosentvise slaktekravet.

 • Det innføres et øvre tak på 600 rein pr. driftsenhet for å være berettiget produksjonstilskudd. Driftsenhetene gis mulighet til å tilpasse seg dette taket ved at reintallet pr. 31.03.98 legges til grunn for utbetalingene for avtaleåret 1997/98.

 • For distrikter hvor reinen har normal vekst- og vektutvikling gjennom grønnbeiteperioden, men hvor produktiviteten er låg, kan reindriftssjefen godkjenne at det prosentvise slaktekravet erstattes ved utslakting av kviger og simler under henholdsvis 56 og 72 kg. Kravet kan tilpasses ved at det prosentvise antall kviger under 56 kg og simler under 72 kg slaktes ut etter reineierens eget valg.

 • For distrikter hvor reinen ikke oppnår eller gjennvinner normal og forsvarlig vekst og vektutvikling gjennom grønnbeiteperioden, hvor det skjer en økologisk betenkelig bruk av lavbeitet og/eller hvor det foregår en uhjemlet bruk av beiteområder, innføres et tilleggskrav om slakteuttak av kviger og simler under henholdsvis 53 kg og 67 kg. Kravet kan tilpasses ved at det prosentvise antall kviger under 53 kg og simler under 67 kg slaktes ut etter reineierens eget valg. Driftsenhetene gis også mulighet til å tilpasse seg kravet om prosentvis reduksjon ved at veiinger foretatt i 1996/97 legges til grunn for uttaket av kviger og simler i 1997/98. Det legges til grunn at disse kravene ikke skal føre til utslakting av mer enn 45 % av hunndyrflokken årlig.

 1. B)

  Kalveslaktetilskuddet:

 • Det innføres et tak på 30.000 kroner pr. driftsenhet for kalveslaktetilskuddet.

Det avsettes 17,8 mill. kroner til ordningen med tilskudd til driftsenheter og tamreinlag.

1.3.3 Tidligslaktetilskudd

Det gjennomføres følgende endringer i regelverket for tidligslaktetilskuddet:

 • Utbetalingen av tidligslaktetilskuddet overføres fra slakteriene til Reindriftsforvaltningen.

 • Tidligslaktetilskuddet gjøres avhengig av oppnådd produksjonstilskudd.

 • Det innføres et tak på 30.000 kroner pr. driftsenhet for tidligslaktetilskuddet.

 • Tidligslaktetilskuddet utgår i Troms (jfr. punkt 3.4)

Ordningen med videreføres forøvrig med uendrede satser. Det avsettes 4,0 mill. kroner til ordningen.

1.3.4 Driftstilskudd i Troms

For i størst mulig grad å ta hensyn til de mange spesielle forhold for reindriften i Troms innføres det en ordning med et flatt driftstilskudd for driftsenhetene i Troms. Driftstilskuddet vil erstatte ordningene med kalveslaktetilskudd, tidligslaktetilskudd og produksjonstilskudd, og vil ha følgende innhold:

 • Satsen for driftstilskudd settes til 75.000 kroner pr. driftsenhet.

 • Minimum 800 kg kjøtt må dokumenteres levert til godkjent slakteri for at driftsenheten skal være berettiget til driftstilskudd.

 • Det settes øvre tak på 600 rein pr. driftsenhet for å være berettiget til driftstilskudd. Driftsenhetene gis mulighet til å tilpasse seg dette taket ved at reintallet pr. 31.03.98 legges til grunn for utbetalingene for avtaleåret 1997/98.

 • Det settes krav for driftstilskuddet om slakteuttak av kviger og simler under henholdsvis 56 kg og 72 kg. Kravet kan tilpasses ved at det prosentvise antall kviger under 56 kg og simler under 72 kg slaktes ut etter reineierens eget valg. Driftsenhetene gis også mulighet til å tilpasse seg kravet ved at veiinger foretatt i 1996/97 legges til grunn for prosentuttaket av kviger og simler i 1997/98. Det legges til grunn at disse kravene ikke skal føre til utslakting av mer enn 45 % av hunndyrflokken årlig.

 • Det settes krav om at minst 30 % av driftsenhetens samlede slakteuttak består av kalv.

 • Det settes krav om at minst 80 % av driftsenhetens samlede slakteuttak gjennomføres før 31. desember.

Det avsettes 2,5 mill. kroner til ordningen.

1.3.5 Andre tilskudd

Avsetningen til frakttilskudd videreføres med 1,7 mill. kroner.

1.4 Medlemsavgift til Folketrygden

Reindriftsutøverne skal betale avgift til Folketrygden etter samme sats som lønnsmottakere. Til dekning av avgift til folketrygdfondet, tilsvarende differansen til selvstendig næringsdrivende, avsettes 1,2 mill. kroner som tilsvarer avsetningen over foregående avtale.

1.5 Sykepengeordningen

Til gjennomføring av refusjonsordningen for tilleggspremie til Folketrygden for økning av sykepenger til 100% av pensjonsgivende inntekt etter 14 dager avsettes 0,6 mill. kroner, som tilsvarer tidligere avsetning.

1.6 Markedsfremmende tiltak

Avsetningen til markedsfremmende tiltak opprettholdes med 0,9 mill. kroner. Det skal forut for neste års avtaleforhandlinger foretas en gjennomgang av sammensetning og mandat for Markedsutvalget for reinkjøtt.

1.7 Føring av rein med landgangsfartøy

Det ligger et innsparingspotensiale i transport av rein. De berørte distrikter trekkes inn i en arbeidsgruppe med Reindriftsforvaltningen for å se på mulighetene for å etablere billigere løsninger for denne transporten. Det tas sikte på at evt. endringer prøves ut våren 1998.

Avsetningen til føring av rein med landgangsfartøy opprettholdes uendret med 2,2 mill. kroner inntil billigere løsninger er etablert.

1.8 Organisasjonstilskudd

Avsetningen til organisasjonstilskudd opprettholdes med 4,0 mill. kroner.

Tilskudd utbetales på kvartalsbasis på grunnlag av framlagt budsjett. Revidert regnskap skal sendes Landbruksdepartementet.

1.9 Importordninger

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til GATT/WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import. Etter samråd med Norsk Kjøtt kan Landbruksdepartementet ved Statens Kornforretning gi tillatelse til import av reinkjøtt til redusert toll (administrative tollnedsettelser) dersom markedssituasjonen tilsier det.

Administrative tollnedsettelser skal i utgangspunktet være generelle og uten kvantitative begrensninger. Tollnedsettelser for reinkjøtt knyttes til reindriftsavtalens prisbestemmelser, og praktiseringen skal så langt som mulig samsvare med bestemmelsene som gjelder for varer omfattet av jordbruksavtalens målprissystem (jfr. forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer av 29.09.95).

1.10 Regelverk

Regelverket for Reindriftens Utviklingsfond og ordningene under punkt 3 fastsettes av Landbruksdepartementet i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Oslo, 27. februar 1997

John Henrik Eira Almar Sagelvmo

Til dokumentets forside