St.prp. nr. 46 (1996-97)

Om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997

Til innholdsfortegnelse

2 Sluttprotokoll fra reindriftsforhandlingene 1997

Fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har følgende deltatt:

Forhandlingsutvalg:

John Henrik Eira (leder)

Lars Aage Brandsfjell

Aslak Johansen Eira

Sakkyndige/rådgivere:

Inger Anita Smuk

Johannes A.P. Guttorm

Tom Lifjell

Per Mathis Oskal

Rasmus Anti

Anders Svare (Kontaktutvalget)

Sekretærer:

Anne Cathrine Rørholt

Håkon Eriksen

Fra Staten har følgende deltatt:

Forhandlingsutvalg:

Almar Sagelvmo (leder)

Dag Lenvik

Jon Aarseth Meløy

Sakkyndige/rådgivere:

Roger Pedersen

Ansgar Kosmo

Christian G. Lindman

Johan Ingvald Hætta

Tor Kjøllesdal

Knut Hereid

Arne G. Arnesen (Kommunal- og arbeidsdepartementet)

Sekretær:

Harald Landheim

Observatør:

Rune Fjellheim (Sametinget)

Forhandlingsutvalgene er enige om reindriftsavtale for avtaleåret 1997/98, gjeldende fra 1. juli 1997 til 30. juni 1998.

Avtaletekstene er gjennomgått og undertegnet.

Det er gjort følgende protokolltilførsler:

2.1 Generasjonsoverganger

Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe for å se på mulighetene for å lette generasjonsskifter i reindriften.

Partene er enige om at gruppen bl.a. skal vurdere følgende:

 • At driftsenhetsinnehavere ved avvikling/generasjonsovergang gis mulighet til å beholde 20-30 rein som en helt personlig ordning for seg og sin ektefelle.

 • Bortfall av tilskudd over reindriftsavtalen fra fylte 67 år.

 • Muligheten for førtidspensjon/avviklingslønn fra før fylte 67 år.

 • Livdyrlånordningen.

 • Stryking av inaktive driftsenheter og innløsning av driftsenheter.

Arbeidsgruppens arbeid finansieres over Reindriftens Utviklingsfond. Arbeidsgruppen skal legge fram sin rapport innen 15.10.97.

2.2 Dekning av kostnader ved tiltak mot radioaktiv forurensning

 1. 1.

  Partene er enige om at det avsettes en disposisjonsbevilgning på 4,5 mill. kroner til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet. Disposisjonsbevilgningen utløses først når partene er enige om bestemmelser m.v. for tiltakene.

 2. 2.

  Bestemmelser om tiltak for slaktesesongen 1997/98 fastsettes i god tid før slaktesesongen skal planlegges og iverksettes.

 3. 3.

  Konklusjonene fra arbeidsgruppen som ble nedsatt i forbindelse med reindriftsavtalen for 1992 legges til grunn ved utformingen av bestemmelsene.

 4. 4.

  Endelig sluttfinansiering av tiltakene for slaktesesongen 1997/98 tas opp i forbindelse med forhandlingene om ny reindriftsavtale for 1998/99.

Oslo, 27. februar 1997

John Henrik Eira Almar Sagelvmo

Til dokumentets forside