St.prp. nr. 46 (1996-97)

Om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997

Til innholdsfortegnelse

3 Fordeling av avtalens ramme (mill. kroner)

Avtalen Endring Virkning Avtalen
1996/97 96/97-97/98 St.buds. 1997 1997/98
51 Reindriftens Utviklingsfond 31,6 -0,5 -0,25 31,1
72 Organisasjonstilskudd 4,0 0 0 4,0
74 Markedsfremmende tiltak 0,9 0 0 0,9
75 Direkte tilskudd 34,5 0,5 0,25 35,0
76 Folketrygdordningen 1,2 0 0 1,2
77 Transport av rein 2,2 0 0 2,2
78 Sykepengeordningen 0,6 0 0 0,6
SUM 75,0 0 0 75,0

Spesifikasjon av post 75: Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Avtalen Endring Avtalen
1996/97 96/97-97/98 1997/98
Frakttilskudd 1,7 0 1,7
Distriktstilskudd 8,4 0,6 9,0
Tilskudd til driftsenheter og tamreinlag 16,7 1,1 17,8
Tidligslaktetilskudd 7,7 -3,7 4,0
Driftstilskudd (ny) - 2,5 2,5
SUM 34,5 0,5 35,0
Til dokumentets forside