St.prp. nr. 46 (1996-97)

Om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997

Til innholdsfortegnelse

4 Nærmere om reindriftsavtalen

4.1 Avtaleperiode

Den reindriftsavtalen som nå er forhandlet vil tre i kraft 01.07.1997 og gjelde fram til 30.06.1998.

De bevilgningsendringer som avtalen medfører foreslås innarbeidet med halvt utslag i statsbudsjettet for 1997.

4.2 Priser og markedsfremmende tiltak

Markedssituasjon for reinkjøtt har de siste årene vært meget god. Slaktingen i sesongen 1996/97 har gått ut i markedet fortløpende. og det ble allerede i oktober 1996 gitt administrativ tollnedsettelse for import av slakterein og reinkjøtt. De markedsfremmende tiltak vil bli utformet og dimensjonert ut fra dette.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen til markedsfremmende tiltak videreført med 0.9 mill. kroner for avtaleåret 1997/98. Dette bør. sammen med overførte midler fra 1996 på om lag 0.5 mill. kroner. være et tilstrekkelig beløp til markedsfremmende tiltak med dagens gode markedssituasjon for reinkjøtt. Partene er for øvrig enige om at det forut for neste års avtaleforhandlinger skal foretas en gjennomgang av sammensetning og mandat for Markedsutvalget for reinkjøtt.

Totalregnskapet viser en økning på 3.2% i produsentprisene på reinkjøtt fra 1994 til 1995. Den relativt store underdekningen i reinkjøttmarkedet med påfølgende importbehov indikerer at det er et potensiale for økt prisuttak i markedet. Bl.a. på denne bakrunn ble målprisen på reinkjøtt økt med 4 kr/kg for slaktesesongen 1996/97. Avtalepartene skal innen 20.08.97 fastsette målpris for reinkjøtt for slaktesesongen 1997/98.

4.3 Utviklings- og investeringstiltak

Det ble for avtaleperioden 1996/97 gitt en ordinær bevilgning til Reindriftens Utviklingsfond (RUF) på 31.6 mill. kroner. For avtaleperioden 1997/98 foreslås bevilgningen satt til 31.1 mill. kroner. Dette vil gi rom for fortsatt sterk satsing på utvikling og investeringer i næringen.

Fra Reindriftens Utviklingsfond er partene enige om å avsette 5.0 mill. kroner til forskning og veiledning i 1997. Disponibelt beløp til forskning og veiledning for 1998 vil bli avklart mellom avtalepartene før Reindriftens fagråd behandler søknadene for 1998 i desember 1997.

I tillegg til beitekartlegging og telling av rein vil det nå bli satset sterkere på veiing og årgangsmerking av rein (jfr. kapittel 2.1). og det avsettes derfor 4.5 mill kroner over Reindriftens Utviklingsfond til ressursforvaltning.

Det har de senere år vært bevilget 1.0 mill. kroner fra RUF til Samisk Utviklingsfond (SUF) for å støtte opp under kombinasjonsnæringer hvor reindrift inngår som en komponent. Overføringen til kombinasjonsnæringer vil heretter inngå som en del av reindriftsavtalen. For kommende avtaleperiode avsettes 2.0 mill. kroner over RUF til dette formålet. Det forutsettes at ordningen skal gjelde for hele det samiske reindriftsområdet.

Arbeidet med å forberede reforhandling av reinbeitekonvensjonene med Sverige og Finland er i gang. Det vil være behov for å videreføre dette arbeidet også i kommende avtaleperiode. Det er lagt inn en avsetning på inntil 0.5 mill. kroner over RUF til arbeidet.

Etableringen av et arbeidsmiljøsenter / bedriftshelsetjeneste for reindrifta har vært drøftet ved de to siste års reindriftsforhandlinger. Samisk Nærings- og Utredningssenter (SEG) har på oppdrag fra NRL utarbeidet en prosjektrapport i sakens anledning. I prosjektrapporten skisseres to alternativer for etableringen av et arbeidsmiljøsenter. Alternativ I tar utgangspunkt i at driften starter som ordinær virksomhet med tilnærmet full kapasitet allerede første året. og har et kostnadsoverslag på om lag 3.8 mill. kroner for 1997. Alternativ II tar utgangspunkt i at virksomheten starter som et prøveprosjekt med etappevis etablering. og har et kostnadsoverslag på vel 0.9 mill. kroner for 1997 og som stiger til 2.56 mill. kroner ved full drift i år 2000. Partene er enige om at den delen av alternativ II som går på registrering og forebyggende virksomhet bør kunne støttes over RUF.

I tråd med St.prp. nr. 40 (1995-96). sluttprotokollens punkt 3. foreligger nå rapporten «Inntektsøkninger i reindriftsnæringen». Partene er enige om at oppfølgingen av rapporten og det videre utviklingsarbeidet med inntektsøkninger i reindriften kan støttes over RUF.

Partene er videre enige om å foreta en vurdering av om RUFs ordninger med utdanningsstipend. tilskudd til barnehager og tilskudd til duodji fortsatt skal ligge på reindriftsavtalen. Vurderingen legges til grunn for eventuelle endringer ved neste års avtaleforhandlinger.

4.4 Forsvarets prammetjeneste

Pramming av rein til sommerbeiteområdene er nødvendig for å utnytte reindriftens ressursgrunnlag og lette presset på beiteressursene. Prammingen utføres av Forsvaret og finansieres delvis med bevilgninger direkte over reindriftsavtalen. med bevilgninger fra Reindriftens Utviklingsfond og med egenandeler fra reineierne som benytter denne tjenesten.

Det kan ligge et innsparingspotensiale i transport av rein til sommerbeiteområdene. De berørte distrikter skal nå trekkes inn i en arbeidsgruppe med Reindriftsforvaltningen for å foreta en gjennomgang og vurdering av alternativer til Forsvarets pramming. med sikte på billigere løsninger. Det tas sikte på at eventuelle nye opplegg kan prøves ut våren 1998.

Partene er enige om å opprettholde bevilgningen med 2.2 mill. kroner for kommende avtaleperiode.

4.5 Organisasjonstilskudd

Stortingsmelding nr. 28 gir signaler om at tilskudd til organisasjonsarbeid skal reduseres. De store utfordringer reindriftsnæringen står overfor fordrer imidlertid en aktiv deltakelse fra næringen selv.

Tilskuddet til organisasjonsarbeid foreslås derfor opprettholdt med 4.0 mill. kroner for kommende avtaleperiode.

4.6 Sosiale ordninger

Bevilgningen til folketrygdordningen foreslås opprettholdt med 1.2 mill. kroner for kommende avtaleperiode.

Bevilgningen til sykepengeordningen foreslås videreført uendret med 0.6 mill. kroner i avtaleperioden 1997/98.

4.7 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Det ble i 1996/97 bevilget 34.5 mill. kroner til ulike kostnadssenkende tilskudd (post 75 i statsbudsjettet for 1997. For avtaleperioden 1997/98 foreslås bevilgningen til kostnadssenkende og direkte tilskudd økt med 0.5 mill. kroner til 35.0 mill. kroner. Bevilgningen er beregnet å dekke kostnadene ved ordningene som vil gjelde i slaktesesongen 1997/98. Som det framgår nedenfor foretas det relativt store endringer i de fleste tilskuddsordningene under post 75.

Avsetningen til distriktstilskudd økes fra 8.4 til 9.0 mill. kroner. Det faste beløpet i administrasjonstilskudd økes fra 4.500 til 10.000 kroner pr. distrikt. For å tilpasse distriktstilskuddet bedre til kostnadsforholdene i de ulike distriktene gjøres distriktstilskuddet degressivt med økende antall driftsenheter i distriktet. ved at det innføres en lavere sats pr. driftsenhet for de driftsenheter som overstiger 15. Tilskuddet pr. driftsenhet settes til 15.000 kroner for de 15 første driftsenhetene i distriktet. mens det for overskytende driftsenheter settes til 10.000 kroner. Driftsenheter med produksjon under 800 kilo vil ikke inngå i beregningsgrunnlaget for distriktstilskuddet. Etter utvikling av førstegenerasjons distriktsplaner (jfr. reindriftslovens § 8). forutsettes det at distriktstilskuddet gjøres avhengig også av godkjent distriktsplan.

Ordningen med tilskudd til driftsenheter og tamreinlag ble innført ved reindriftsavtalen for 1993/94 og omfatter produksjonstilskuddet og kalveslaktetilskuddet. Det avsettes 17.8 mill. kroner til ordningen. noe som innebærer en økning på 1.1 mill. kroner i forhold til avtalen for 1996/97.

Satsen for produksjonstilskuddet økes fra 35.000 til 45.000 kroner pr. driftsenhet. De progressive slaktekrav som må oppfylles for å være berettiget produksjonstilskuddet videreføres uendret. men det legges til grunn at erstattede rovdyrtap fra foregående driftsår kan regnes med i det prosentvise slakteuttaket. Det innføres videre et øvre tak på 600 rein pr. driftsenhet for å være berettiget produksjonstilskudd. noe som vil være viktig for å få et reintall som er bedre tilpasset beiteressursene. samtidig som en oppnår en større grad av inntektsutjevning i næringen. Driftsenhetene gis mulighet til å tilpasse seg dette taket ved at reintallet pr. 31.03.98 legges til grunn for utbetalingene for avtaleåret 1997/98. For distrikter hvor reinen ikke oppnår normal og forsvarlig vekst og vektutvikling gjennom grønnbeiteperioden. innføres tilleggskrav om vektbasert utslakting. For å sikre at den vektbaserte utslakting ikke skal innebære et urimelig høyt slaktekrav legges det til grunn at vektkravene ikke skal føre til utslakting av mer enn 45 % av hunndyrflokken årlig.

Det innføres et tak på 30.000 kroner pr. driftsenhet for kalveslaktetilskuddet. Vektgrensen for å oppnå kalveslakttilskudd opprettholdes med 16 kg.

Ordningen med et tidligslaktetilskudd for Troms og Finnmark har hatt en gunstig effekt på fordelingen av slaktingen i Vest-Finnmark. Tilskuddet har til nå vært utbetalt direkte ved slakting. i motsetning til tilskudd til driftsenheter og tamreinlag som etterbetales. Tidligslaktetilskuddet gjøres nå avhengig av oppnådd produksjonstilskudd. og utbetalingen av tilskuddet overføres fra slakteriene til Reindriftsforvaltningen. noe som vil innebære at disse to tilskuddene vil bli utbetalt samtidig. Det innføres videre et tak på 30.000 kroner pr. driftsenhet for tidligslaktetilskuddet. og tilskuddet utgår i Troms. hvor det innføres et flatt driftstilskudd. Ordningen videreføres for øvrig med uendrede satser. og vektgrensen for å oppnå tilskuddet opprettholdes på 16 kg. Det avsettes 4.0 mill. kroner til ordningen med tidligslaktetilskudd for 1997/98.

Når utbetaling av tidligslaktetilskuddet gjøres avhengig av at driftsenheten har oppnådd produksjonstilskudd innebærer det at de krav som stilles for produksjonstilskuddet også gjelder for tidligslaktetilskuddet. Kravene om prosentvis slakteuttak eller vektgrenser samt øvre tak for antall rein i driftsenheten vil dermed også gjelde for tidlislaktetilskuddet. Sammen med taket på 30.000 kroner pr. driftsenhet for tilskuddet innebærer det at ordningen blir mindre produksjonsavhengig. og at den skjeve inntektsfordelingseffekt ordningen hittil har hatt langt på vei blir fjernet. jfr. omtalen i kapittel 3.5.3.

Med de tak for produksjonstilskudd. kalveslaktetilskudd og tidligslaktetilskudd som nå innføres blir maksimalt tilskudd pr. driftsenhet innenfor disse ordningene til sammen 75.000 kroner.

For i størst mulig grad å ta hensyn til de mange spesielle forhold for reindriften i Troms innføres det en ordning med et flatt driftstilskudd for driftsenhetene i Troms. med en avsetning på 2.5 mill. kroner. Driftstilskuddet vil erstatte ordningene med kalveslaktetilskudd. tidligslaktetilskudd og produksjonstilskudd. Satsen for driftstilskuddet settes til 75.000 kroner pr. driftsenhet. og det er et krav at minimum 800 kg kjøtt må dokumenteres levert til godkjent slakteri for at driftsenheten skal være berettiget tilskuddet. Det settes et øvre tak på 600 rein pr. driftsenhet for å være berettiget til driftstilskudd. Driftsenhetene gis mulighet til å tilpasse seg dette taket ved at reintallet pr. 31.03.98 legges til grunn for utbetalingene for avtaleåret 1997/98. For å sikre en fortsatt stor grad av tidligslakting og fortsatt kalveslakting stilles det også krav om at minst 80 % av driftsenhetens samlede slakteuttak gjennomføres før 31. desember og at minst 30 % av driftsenhetens samlede slakteuttak skal bestå av kalv. Videre stilles det krav om vektbasert utslakting. og det legges til grunn at disse vektkravene ikke skal føre til utslakting av mer enn 45 % av hunndyrflokken årlig.

Under ordningen med frakttilskudd står en nå igjen med tilskudd til levende transport og tilskudd til frakt av slakt fra feltanlegg. ettersom tilskuddet til frakt av stykket/foredlet vare ble avviklet i fjorårets reindriftsavtale. Bevilgningen til frakttilskudd videreføres med 1.7 mill. kroner for kommende avtaleperiode.

Det vises for øvrig til vedlegg 3 til proposisjonen som viser fordelingen av avtalens ramme. og fordeling av midlene innenfor post 75. for avtaleperioden fra 01.07.97 til 30.06.98.

Til dokumentets forside