St.prp. nr. 46 (1996-97)

Om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997

Til innholdsfortegnelse

5 Sluttprotokollen fra reindriftsforhandlingene 1997

Som nevnt foran består sluttprotokollen fra forhandlingene av 2 punkter.

Punkt 1 omhandler nedsetting av en arbeidsgruppe for å se på mulighetene for å lette generasjonsskifter i reindriften.Gruppen skal bl.a. vurdere om driftsenhetsinnehavere ved avvikling/generasjonsovergang skal gis mulighet til å beholde 20-30 rein som en helt personlig ordning for seg og sin ektefelle. Videre skal gruppen vurdere bortfall av tilskudd over reindriftsavtalen for reindriftsutøvere som er over 67 år. samt muligheten for førtidspensjon/avviklingslønn fra før fylte 67 år. Livdyrlånordningen. som inngår som et sentralt element i generasjonsskifter vil også bli vurdert. Arbeidsgruppen vil også se på problematikken omkring stryking av inaktive driftsenheter og innløsning av driftsenheter.

Arbeidsgruppens arbeid finansieres over Reindriftens Utviklingsfond. og en rapport skal legges fram innen 15.10.97.

Punkt 2 omhandler kostnader ved tiltak mot radioaktiv forurensning som en følge av Tsjernobyl-ulykken. og er bygd opp etter samme modell som tidligere år. Det fremmes forslag om å avsette en disposisjonsbevilgning på 4.5 mill. kroner til foreløpig finansiering av tiltak for slaktesesongen 1997/98 etter samme mønster som tidligere år. Disposisjonsbevilgningen utløses først når partene er blitt enige om bestemmelsene for slike tiltak. Konklusjonene fra arbeidsgruppen som ble nedsatt i forbindelse med reindriftsforhandlingene i 1992 er lagt til grunn ved utforming av virkemidlene for slaktesesongen 1996/97. jfr. kapittel 7.4.

Til dokumentets forside