St.prp. nr. 46 (1996-97)

Om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997

Til innholdsfortegnelse

6 Framtidig utforming av virkemiddelsystemet for reintallstilpasningen

Årets reindriftsavtale innebærer en betydelig omlegging av virkemidlene som har direkte inntektsvirkning og er ressursrelaterte. Tidligslaktetilskuddet er gjort avhengig av at produksjonstilskuddet kommer til utbetaling. Dette er prinsippielt viktig ved at alle inntektsoverføringene til driftsenhetene nå er gjort avhengig av at produksjonskravene i produksjonstilskuddet oppfylles.

Ved inngåelsen av tidligere reindriftsavtaler har det i stor grad vært forhandlet ut fra en tankegang om at det skulle være mulig å «kjøpe» seg til reintallsreduksjon i de største driftsenhetene. Dette har imidlertid ikke slått til. Inntektsoverføringene fra reindriftsavtalen til disse har sammen med andre tilleggsinntekter økt deres muligheter til å spare opp rein i flokkene. Ut fra endret forståelse for denne mekanismen er det i årets reindriftsavtale ført inn et nytt prinsipp om at det skal være et øvre tak på reintallet i vårflokken (600 rein) til driftsenheter som skal være berettiget til tilskudd. Dette taket er et kompromiss etter at Staten i sitt tilbud i forhandlingene foreslo et tak på 500 rein.

Disse prinsippielle endringene. - et øvre tak på reintallet og oppfylling av produksjonstilskuddets progressive slaktekrav for i det hele tatt å være tilskuddsberettiget. ser Landbruksdepartementet som viktige ledd i en prosess for å inkludere i virkemiddelbruken de presiseringer som Stortinget har gjort for tilpasning av reintallet til beitegrunnlaget. for produktivitetsutvikling. inntjeningsevne. sysselsetting og inntektsutjevning (jfr. Innst. S. nr. 167 (1991-92) og Innst. S. nr. 233 (1995-96)).

Departementet ser også omleggingene som begynnelsen på en prosess hvor reindriftsavtalens direkte overføringer gjøres tyngre og mer styrende. Det skal koste å ikke tilpasse seg de økonomiske ordningene. Noe forenklet kan en si at det over en periode har vært gitt tilskudd for å oppnå reintallsreduksjon. I årets reindriftsavtale er derimot tilskuddene til de største driftsenhetene tatt bort. men ut fra samme målsetting som tidligere. Der bortfall av økonomiske overføringer ikke strekker til for å få en bedre reintallstilpasning. vil ressursavgift sammen med reindriftslovens øvrige sanksjoner måtte komme til anvendelse for å nå målet om en balansert beitebruk.

Til dokumentets forside