St.prp. nr. 46 (1996-97)

Om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997

Til innholdsfortegnelse

8 Endringer i statsbudsjettet for 1997

I samsvar med St.prp. nr. 1 (1996/97) har Stortinget vedtatt bevilgninger over kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen med i alt 75,0 mill. kroner. Bevilgningene til de ulike tiltak på reindriftsavtalen foreslås innarbeidet med halv virkning i statsbudsjettet for 1997. Endringene i avtalen innebærer et uendret samlet behov for midler på statsbudsjettet for 1997 (jfr. Vedlegg 3). Avtalen innebærer imidlertid en økning av post 75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, og en reduksjon av post 51 Tilskudd til Reindriftens Utviklingsfond. Det fremmes forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 1997 i samsvar med dette. I tillegg foreslås en disposisjonsbevilgning på 4,5 mill. kroner til dekning av tiltak mot radioaktivitet.

Fordelingen av reindriftsavtalens ramme på de ulike poster for 1998 vil bli innarbeidet ved den ordinære framlegging av statsbudsjettet for 1998 (St.prp. nr. 1).

Til dokumentets forside