St.prp. nr. 46 (1996-97)

Om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruksdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer på statsbudsjettet for 1997 i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Landbruksdepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside