St.prp. nr. 49 (1997-98)

Om reindriftsavtalen 1998-99, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1998

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om reindriftsavtalen 1998/99 og om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 1998.

Stortinget godkjente 1. juni 1993 Hovedavtale for reindriften (St.prp. nr. 66 (1992-93)) og ga Landbruksdepartementet fullmakt til å forhandle med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om ettårige avtaler for reindriftsnæringen.

Inneværende reindriftsavtale har en bevilgning på 75,0 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen. Dette beløp er ført opp i forslag og vedtak til Landbruksdepartementets budsjett for 1998 under kap. 1151 (St.prp. nr.1 (1997-98)).

Partene innledet i henhold til hovedavtalen forhandlinger om reindriftsavtale for 1998/99 den 5. desember 1997, og kom fram til enighet om ny avtale i avsluttende forhandlingsmøte den 4. mars 1998.

Det ble forhandlet om reindriftsavtale for perioden 01.07.1998 - 30.06.1999. Det ble videre drøftet finansiering av de tiltakene mot radioaktiv forurensning av reinkjøtt som er gjennomført i slaktesesongen 1997/98, samt foreløpig finansiering for slaktesesongen 1998/99. Partene drøftet også tiltak for å avhjelpe den kritiske situasjon mange reineiere er kommet opp i etter fjorårets harde vinter i Finnmark og Troms og for å avhjelpe situasjonen for enkelte driftsenheter i Troms, Nordland og Sør-Trøndelag/Hedmark etter flere år med vedvarende tap.

Det ble i forhandlingene om reindriftsavtalen for 1998/99 lagt vekt på oppfølging av St.meld. nr. 28 (1991-92) En bærekraftig reindrift.

Hovedtyngden av forhandlingene dreide seg om tilpasning av budsjett og regelverk for de ulike ordninger under reindriftsavtalen i forhold til utviklingen i næringen. Omleggingene i tilskuddssystemet stod sentralt.

Kravet fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) ble lagt fram 05.12.97 i to separate dokumenter. Dokument I inneholdt krav om en tilbakemelding fra Staten på hvordan myndighetene vil forholde seg til situasjonen som er oppstått etter høyesterettsdom av 24.10.97 (Aursunden-dommen) og til krav om nedsettelse av en reindriftslovkommisjon. En slik tilbakemelding var en forutsetning for at NRL ville legge fram sitt økonomiske krav for reindriftsavtalen 1998/99 (Dokument II). Partene kom etterhvert fram til en enighet vedrørende kravet i NRLs Dokument I. Denne enigheten innebar at Regjeringens standpunkt skulle klargjøres før forhandlingene ble avsluttet. Det vises til omtale av dette i tilleggsmeldingen til prinsippmeldingen om samepolitikken (jfr. St.meld. nr. 18 (1997-98), Tillegg til St.meld. nr. 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk). På dette grunnlag gikk NRL inn i forhandlinger om ny reindriftsavtale på ordinær måte, men de presiserte at inngåelse av ny avtale ville være avhengig av myndighetenes tilbakemelding på hvordan en fra myndighetenes side vil følge opp rettighetsspørsmålene.

Det økonomiske kravet i NRLs Dokument II hadde en total økonomisk ramme for reindriftsavtalen 1998/99 på 85 mill. kroner, hvilket er en økning på 10 mill. kroner i forhold til inneværende avtale. I tillegg krevde NRL bevilgning av ekstraordinære midler for å møte ettervirkningene av fjorårets beitekrise i deler av Finnmark og Troms, og rovdyrkrisen i Troms og Nordland, med tilsvarende ekstraordinære bevilgning som for Nord-Trøndelag. NRL krevde også tilføring av ekstramidler for å få satt i gang nødvendige strukturtiltak for å lette generasjonsoverganger i reindriften, og at tiltak mot radioaktiv forurensning blir videreført utenfor reindriftsavtalens ramme.

NRL pekte i sitt krav på at inntekten i reindriften fortsatt er svært lav, og viste til en nedadgående tendens i siste totalregnskap for reindriftsnæringen. NRL var i kravet også opptatt av at reindriftsavtalen for avtaleperioden 1998/99 gjøres mer forutsigbar for den enkelte driftsenhet, og at betingelsene for å få tilskudd forenkles.

Statens tilbud til ramme og fordeling ble lagt frem i møte den 23. januar 1998. Tilbudet hadde en total ramme på 75,0 mill. kroner, og inneholdt i tillegg en disposisjonsbevilgning på 4,5 mill. kroner til dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet. Tilbudet innebar videre avsetning av inntil 5 mill. kroner til tiltak for å avhjelpe den kritiske situasjon mange reineiere er kommet opp i etter fjorårets harde vinter i Finnmark og Troms. Av dette ble 3 mill. kroner forutsatt dekket gjennom engangsbevilgning, og 2 mill. kroner av overført beløp på kap. 1151 post 75.

Tilbudet innebar videre en viss skjerping av vektgrensene for utslakting av dyr som ikke holder kvalitetsmål, og det ble gitt føringer om at innføring av historiske kvoter for reintallet kan bli aktuelt dersom vektgrensene ikke fungerer etter hensikten.

Det ble i tilbudet også lagt til grunn at sanksjonshjemlene i reindriftsloven og stimuleringstiltakene over reindriftsavtalen i sterkere grad skal kunne brukes sammen for å nå fram til større måloppnåelse i reindriftspolitikken i tida framover, ved at reindriftslovens virkemidler (øvre reintall pr. driftsenhet, vektgrenser og ressursavgift) ble forutsatt tatt i bruk for å regulere reintallet i driftsenheter med mer enn 600 rein.

Tilbudet inneholdt også forslag om tiltak for å styrke kvinnenes situasjon i reindriften.

Partene avholdt deretter forhandlingsmøter den 12.-13. februar, og kom så fram til enighet om en reindriftsavtale for 1998/99 i et avsluttende forhandlingsmøte den 4. mars 1998. Inngåelse av ny reindriftsavtale var fra NRLs side betinget av en tilbakemelding fra Staten på hvordan myndighetene vil forholde seg til situasjonen som er oppstått etter høyesterettsdom av 24.10.97 (Aursunden-dommen) og til krav om nedsettelse av en reindriftslovkommisjon. Det vises til kapittel 8 for omtale av denne saken.

Den inngåtte avtalen har en ordinær ramme på 75,0 mill. kroner. I tillegg avsettes en disposisjonsbevilgning på 4,5 mill. kroner til dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet.

I tillegg til selve avtalen er det i sluttprotokollen fra forhandlingene avtalt oppfølging på 2 punkter. Punkt 1 omhandler bruk av engangsmidler, mens punkt 2 omhandler finansiering av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt, og prinsippene for en videreføring av slike tiltak i neste slaktesesong.

Som vedlegg til proposisjonen følger reindriftsavtalen for 1998/99, sluttprotokollen fra forhandlingsmøte 4. mars 1998 og en oversikt over fordelingen av avtalerammen. Som utrykt vedlegg til proposisjonen følger Totalregnskap for reindriftsnæringen (av november 1997) og Ressursregnskap for reindriftsnæringen (av januar 1998).

Til dokumentets forside