St.prp. nr. 49 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2002 av 6. desember 2002 om endring av vedlegg XVII i EØS-avtalen (direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 171/2002 av 6. desember 2002 ble europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/84/EF om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XVII om opphavsrett.

Hovedformålet med direktiv 2001/84/EF (følgerettsdirektivet) er å sikre opphavsmannen en del av det økonomiske utbyttet ved videresalg av kunstverk, samt å sikre et indre marked for kunstsalg.

Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke, da gjennomføringen i norsk rett krever lovendring, jf. Grl §26, annet ledd og EØS-avtalens artikkel 103.

EØS-komiteens beslutning og direktivteksten i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg.