St.prp. nr. 5 (1996-97)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 23. september 1996.

Til innholdsfortegnelse

2 GENERELLE BEMERKNINGER

Overenskomsten følger i store trekk det mønster som er lagt til grunn i de bilaterale dobbeltbeskatningsavtaler som de nordiske land har inngått med tredjestater i de senere år. Disse skatteavtalene er igjen hovedsakelig basert på det mønsterutkast som ble utarbeidet i 1977 av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), og som nå revideres fortløpende.Visse særlige forhold innen eller mellom enkelte av de fem nordiske land og Færøyene har imidlertid gjort det nødvendig med enkelte særregler. De fleste av disse er samlet i protokollen til overenskomsten.

Bestemmelsene om beskatning av offshorevirksomhet er videreført i denne overenskonsten. Hva angår disse og andre avvikelser fra OECD's mønsterutkast, vises det til bemerkningene til de enkelte artikler.

Overenskomsten består av en hoveddel med 32 artikler og en protokoll med 12 avsnitt (punkter) som utgjør en integrerende del av overenskomsten.

Overensstemmende med OECD's mønsterutkast er overenskomsten bygget opp slik at det innledningsvis gis bestemmelser om virkeområde og definisjoner (artiklene 1-5). Deretter følger de materielle regler om beskatning av inntekt og formue (artiklene 6-24). Her gis blant annet særbestemmelser om beskatning av virksomhet knyttet til forberedende undersøkelse, utforskning eller utnyttelse av petroleumsforekomster (artikkel 21). Dernest følger bestemmelser om hvordan dobbeltbeskatning skal unngås (artikkel 25), generelle beskatningsregler (artikkel 26), etterfulgt av en del særlige bestemmelser og sluttbestemmelser (artiklene 27-32). Som en egen del følger protokollen til slutt.

Overenskomsten har ikke bestemmelser om gjensidig administrativ bistand i skattesaker. Slik bistand er regulert i den nordiske avtalen om bistand i skattesaker av 7. desember 1989.

Overenskomsten er inngått på norsk, dansk, finsk, færøysk, islandsk og svensk. Den svenske tekst er utformet i en svensk og en finsk versjon. Alle syv tekster har lik gyldighet. Den norske tekst følger som vedlegg til proposisjonen.

Den norske forhandlingsdelegasjonen ble ledet at ekspedisjonssjef Odd Hengsle, Finansdepartementet. Utkast til avtale ble parafert i Torshavn i Færøyene den 13. juni 1996.

Til dokumentets forside