St.prp. nr. 5 (2003-2004)

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med endringer i permitteringsregelverket

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med endringer i permitteringsregelverket

I

I statsbudsjettet for 2003 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med 20 000 000
fra kr 10 500 000 000 til kr 10 520 000 000