Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 50 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om EFTA-landenes deltakelse i EUs aktivitet for opphold i andre europeiske land som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid («European Pathways»), (2000-2004)

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning

Med sikte på EFTA-landenes deltakelse i EUs aktivitet for opphold i andre europeiske land som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid («European Pathways»), (2000-2004), vedtok EØS-komiteen på sitt møte den 31. mars 2000 en tilføyelse til protokoll 31 artikkel 4 i EØS-avtalen.

Artikkel 1 i EØS-komiteens beslutning innebærer en tilføyelse i protokoll 31 om at samarbeidet utvides til også å omfatte rådsvedtak 1999/51/EF av 21. desember 1998 om fremming av europeiske utdanningsløp som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid. I innledningen til beslutningen vises det til EØS-avtalens artikler 86 og 98 som grunnlag for å foreta endringene.

Artikkel 2 i beslutningen forutsetter at beslutningen i EØS-komiteen trer i kraft 1. april 2000, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til artikkel 103 nr. 1 i EØS-avtalen.

Beslutningen skal, i henhold til artikkel 3, kunngjøres i EØS-delen av og EØS-tillegget til Tidend for De europeiske fellesskap.

Deltakelse i aktiviteten forutsetter bevilgninger over flere år, og Regjeringen forelegger derfor EØS-komiteens beslutning for Stortinget som egen sak. Da EØS-komiteen fattet sin beslutning, meddelte Norge de andre avtalepartene at de forfatningsrettslige kravene må være oppfylt før beslutningen kan bli folkerettslig bindende for Norge.

Til toppen
Til dokumentets forside