Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 50 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om EFTA-landenes deltakelse i EUs aktivitet for opphold i andre europeiske land som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid («European Pathways»), (2000-2004)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 86 og 98, og

ut fra følgende betraktninger:

 1. Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 172/1999 av 26. november 1999 1

  .

 2. Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte fremming av europeiske utdanningsløp som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid (rådsvedtak 1999/51/EF) 2

  .

 3. Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2000 -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 4 nr. 2c gjøres følgende endringer:

 1. I det innledende punktum endres «program» til «programmer».

 2. Nytt strekpunkt skal lyde:

  • 399 D 0051:Rådsvedtak 1999/51/EF av 21. desember 1998 om fremming av europeiske utdanningsløp som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid (EFT L 17 av 22.1.1999, s. 45)».

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 1. april 2000, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 3

.

Den får anvendelse fra 1. januar 2000.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2000.

For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
EØS-komiteens sekretærer
G. Vik E. Gerner

Fotnoter

1.

Ennå ikke kunngjort.

2.

EFT L 17 av 22.1.1999, s. 45.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til toppen
Til dokumentets forside