Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 50 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om EFTA-landenes deltakelse i EUs aktivitet for opphold i andre europeiske land som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid («European Pathways»), (2000-2004)

Til innholdsfortegnelse

2 Rådsvedtak av 21. desember 1998 om fremming av europeiske utdanningsløp som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid (1999/51/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 127,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen 1

,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité 2

,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C 3

og

ut fra følgende betraktninger:

 1. Traktaten gir Fellesskapet ansvar for å gjennomføre en politikk for yrkesrettet opplæring som støtter og utfyller medlemsstatenes tiltak samtidig som den respekterer medlemsstatenes ansvar, særlig ved å fremme mobiliteten for personer under opplæring, og uten å harmonisere lover og forskrifter i medlemsstatene.

 2. I sin beslutning 63/266/EØF 4

  vedtok Rådet generelle prinsipper og satte et visst antall grunnleggende mål for iverksettingen av en felles politikk for yrkesrettet opplæring. I sin beslutning 94/819/EF 5

  opprettet det handlingsprogrammet Leonardo da Vinci om iverksetting av en politikk for yrkesrettet opplæring i Det europeiske fellesskap.

 3. På sitt møte i Firenze anmodet Rådet Kommisjonen om å iverksette en undersøkelse av hvilken rolle læretid spiller når det gjelder å skape arbeidsplasser. Kommisjonen understreket betydningen av læretid i sin melding «Fremming av læretid i Europa».

 4. I rådsresolusjon av 18. desember 1979 om veksling mellom arbeid og opplæring for ungdom 6

  anbefales det sterkt at medlemsstatene fremmer utviklingen av effektive forbindelser mellom utdanning og opplæring på arbeidsplassen.

 5. I sin resolusjon av 15. juli 1996 7

  oppfordret Rådet medlemsstatene til å arbeide for å gjøre kompetansebevisene klarere.

 6. I Rådets konklusjoner av 6. mai 1996 om Kommisjonens hvitbok «Undervisning og læring: på vei mot læringssamfunnet» 8

  understrekes nødvendigheten av et samarbeid mellom skole og næringsliv. I retningslinjer for sysselsettingen i 1998 9

  og i 1999 henstilles det til medlemsstatene om å bedre sysselsettingsutsiktene for ungdom ved å gi dem kvalifikasjoner som svarer til markedets behov. I den forbindelse oppfordrer Rådet medlemsstatene til å innføre eller eventuelt utbygge læretidsordninger.

 7. Opplæringsinstitusjoner på den ene siden og foretak på den annen kan utfylle hverandre som fora for tilegnelse av allmenn, faglig, sosial og personlig kunnskap og kompetanse. På den måten kan yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid, gi et betydelig bidrag til en bedre sosial og yrkesmessig integrering i arbeidslivet og arbeidsmarkedet. Slik opplæring kan være interessant for målgrupper på forskjellige undervisnings- og opplæringsnivåer, herunder høyere utdanning.

 8. I rådsresolusjon av 5. desember 1994 10

  om yrkesutdanningens og yrkesopplæringens kvalitet og popularitet, framheves betydningen av yrkesrettet vekselopplæring og nødvendigheten av å øke bruken av opphold med yrkesrettet opplæring i andre medlemsstater samt å integrere slike opphold i nasjonale programmer for yrkesrettet opplæring.

 9. For å fremme slik mobilitet bør det innføres et dokument kalt «Europass-opplæring», som på fellesskapsplan skal dokumentere gjennomført(e) opplæringsperiode(r) i en annen medlemsstat.

 10. Det er viktig å sikre kvaliteten på slike opphold med tverrnasjonal mobilitet. På dette området har medlemsstatene et særlig ansvar. Kommisjonen bør, i nært samarbeid med medlemsstatene, etablere et system med gjensidig informasjon og samordning av aktiviteter og ordninger medlemsstatene har iverksatt med henblikk på gjennomføringen av dette vedtak.

 11. På sitt ekstraordinære møte om sysselsetting i Luxembourg erkjente Det europeiske råd at små og mellomstore bedrifter (SMB) spiller en avgjørende rolle når det gjelder å skape varige arbeidsplasser.

 12. I svært små foretak, i små og mellomstore bedrifter og i håndverkssektoren er yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid, et viktig virkemiddel for yrkesmessig integrering i arbeidslivet. Det bør tas hensyn til disse foretakenes særlige behov på dette området.

 13. En person som er under opplæring bør informeres på en egnet måte om de relevante bestemmelser som gjelder i vertsstaten.

 14. Pakten om grunnleggende sosiale rettigheter for arbeidstakere erkjenner at det er viktig å kjempe mot alle former for forskjellsbehandling, særlig dersom forskjellsbehandlingen er basert på kjønn, hudfarge, rase, politisk oppfatning eller religion.

 15. I sin rekommandasjon av 30. juni 1993 om yrkesrettet etter- og videreutdanning 11

  oppfordret Rådet til å lette kvinners adgang til og faktiske deltakelse i yrkesrettet etter- og videreutdanning. Det er derfor viktig å sikre like muligheter for begge kjønn til å gjennomføre europeiske utdanningsløp. Egnede tiltak bør treffes for dette formål.

 16. Kommisjonen skal, i samarbeid med medlemsstatene, sikre at det er full sammenheng mellom gjennomføringen av dette vedtak og Fellesskapets programmer og initiativer på områdene utdanning, yrkesrettet opplæring og ungdom.

 17. Det er viktig å sikre løpende tilsyn med denne gjennomføringen. Kommisjonen oppfordres derfor til å framlegge for Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale komité en rapport om gjennomføringen, og fremme ethvert forslag som er nødvendig for framtiden.

 18. Tre år etter at dette vedtak er gjort, bør det foretas en evaluering av dets virkning og de erfaringer som er gjort, slik at det om nødvendig kan treffes korrigerende tiltak.

 19. For å lette innføringen av Europass-ordningen, er et finansielt referansebeløp i henhold til punkt to i Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens erklæring av 6. mars 1995 tatt inn i dette vedtak, uten at det påvirker budsjettmyndighetens myndighet i henhold til traktaten. Den finansielle støtten fra Fellesskapets budsjett begrenser seg til en innføringsfase fra 1. januar 2000 til 31. desember 2004.

 20. I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 3 B, forutsetter målet for det planlagte tiltaket i forbindelse med utarbeidelsen av dokumentet «Europass-opplæring» en framgangsmåte som er samordnet på fellesskapsplan, på grunn av de store ulikhetene mellom de enkelte medlemsstatenes opplæringssystemer og -ordninger. Dette vedtak går ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Mål

 1. Dette vedtak har som mål å innføre et dokument kalt «Europass-opplæring» på grunnlag av de felles prinsipper fastsatt i artikkel 3. Det skal på fellesskapsplan dokumentere at en person som gjennomgår yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid, har tilbrakt én eller flere opplæringsperioder i en annen medlemsstat enn den der personen får opplæring (kalt «europeisk(e) utdanningsløp»).

 2. Bruken av dette dokumentet og gjennomføring av europeiske utdanningsløp skjer på frivillig grunnlag, og medfører ingen andre forpliktelser og gir ingen andre rettigheter enn de som framgår av dette vedtak.

Artikkel 2

Definisjoner

Idet det tas hensyn til ulikhetene mellom de enkelte medlemsstaters systemer og ordninger for vekselopplæring, herunder læretid, menes i dette vedtak med:

 1. «europeisk utdanningsløp»: når det er enighet om å ta i bruk dokumentet «Europass-opplæring», enhver periode med yrkesrettet opplæring som en person gjennomfører i en annen medlemsstat (vertsstaten) enn den der personen får yrkesrettet vekselopplæring (hjemstaten), og som utgjør en del av denne opplæringen,

 2. «person som følger yrkesrettet vekselopplæring»: enhver person, i hvilken som helst alder, som får yrkesrettet opplæring, herunder høyere utdanning. Slik opplæring, som er godkjent eller attestert av vedkommende myndighet i hjemstaten i samsvar med statens lovgivning, framgangsmåter eller praksis, omfatter organiserte perioder med opplæring i et foretak og eventuelt i en opplæringsinstitusjon eller et opplæringssenter, uten hensyn til personens status (arbeidsavtale, lærekontrakt, skoleelev eller student),

 3. «veileder»: enhver person som hos en privat eller offentlig arbeidsgiver eller i en opplæringsinstitusjon eller et opplæringssenter i vertsstaten har som oppgave å bistå, informere, veilede og følge opp personer under opplæring i løpet av deres europeiske utdanningsløp,

 4. «Europass-opplæring»: et dokument som attesterer at innehaveren har gjennomført én eller flere perioder med yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid, i en annen medlemsstat på vilkårene fastsatt i dette vedtak,

 5. «vertspartner»: ethvert organ i vertsstaten (det vil si privat eller offentlig arbeidsgiver eller opplæringsinstitusjon eller -senter) som organet med ansvar for å organisere opplæringen i hjemstaten har opprettet et partnerskap med i forbindelse med gjennomføringen av et europeisk utdanningsløp.

Artikkel 3

Innhold og felles prinsipper

Følgende vilkår får anvendelse på Europass-opplæring:

 1. Hvert europeisk utdanningsløp skal utgjøre en del av opplæringen som gis i hjemstaten i samsvar med statens gjeldende lovgivning, framgangsmåter eller praksis.

 2. Det organ som har ansvaret for å organisere opplæringen i hjemstaten og vertspartneren skal, innenfor rammen av partnerskapet, bli enige om innhold, mål, varighet og gjennomføring for det europeiske utdanningsløpet.

 3. Det europeiske utdanningsløpet skal gjennomføres under tilsyn av en veileder.

Artikkel 4

Europass-opplæring

 1. Fellesskapsinformasjonsdokumentet «Europass-opplæring», med innhold og utforming som beskrevet i vedlegget, skal utstedes av det organ som er ansvarlig for å organisere opplæringen i hjemstaten, til enhver person som fullfører et europeisk utdanningsløp.

 2. Europass-opplæring skal:

  1. opplyse om hvilken yrkesrettet opplæring som er gitt under det europeiske utdanningsløpet samt hvilke kvalifikasjoner, diplomer, titler eller andre eksamensbevis opplæringen gir,

  2. opplyse om at det europeiske utdanningsløpet utgjør en del av den opplæringen som gis i hjemstaten i samsvar med statens gjeldende lovgivning, framgangsmåter eller praksis,

  3. opplyse om innholdet i det europeiske utdanningsløpet ved å gi relevante opplysninger om arbeidspraksisen eller opplæringen som gis under utdanningsløpet og eventuelt om hvilken kompetanse som er oppnådd og om evalueringsmetoden,

  4. angi varigheten av det europeiske utdanningsløpet organisert av vertspartneren i løpet av arbeidspraksis- eller opplæringsperioden,

  5. angi hvem vertspartneren er,

  6. angi veilederens funksjon,

  7. utstedes av det organet som har ansvaret for å organisere opplæringen i hjemstaten. Det skal for hvert europeisk utdanningsløp inneholde en attest som skal være en integrert del av Europass-opplæring, og som skal fylles ut av vertspartneren og undertegnes av denne og innehaveren.

Artikkel 5

Sammenheng og komplementaritet

Idet det tas hensyn til framgangsmåtene i og de midler som bevilges til fellesskapsprogrammer og -initiativer på områdene utdanning og yrkesrettet opplæring, skal Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene sikre en overordnet sammenheng mellom gjennomføringen av dette vedtak og disse programmene og initiativene.

Artikkel 6

Støttetiltak og ledsagende tiltak

 1. Kommisjonen skal sikre produksjonen og en egnet spredning og oppfølging av «Europass-opplæring» i nært samarbeid med medlemsstatene. For dette formål skal hver medlemsstat utpeke ett eller flere organer som skal sørge for gjennomføringen på nasjonalt plan, i nært samarbeid med partene i arbeidslivet og eventuelt med organisasjoner som representerer yrkesrettet vekselopplæring.

 2. For dette formål skal hver medlemsstat treffe tiltak for å:

  1. lette adgangen til Europass-opplæring ved å formidle nødvendig informasjon,

  2. gjøre det mulig å evaluere de gjennomførte tiltakene, og

  3. fremme like muligheter, særlig gjennom holdningsskapende arbeid overfor alle berørte parter.

 3. Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlemsstatene opprette en ordning for gjensidig informasjon og samordning.

 4. Ved gjennomføringen av bestemmelsene i dette vedtak skal Kommisjonen og medlemsstatene ta hensyn til små og mellomstore bedrifters og håndverkssektorens betydning og særlige behov.

Artikkel 7

Finansiering

Det finansielle referansebeløpet som er nødvendig for gjennomføringen av artikkel 6 nummer 1, 3 og 4 for tidsrommet fra 1. januar 2000 til 31. desember 2004, skal være 7,3 millioner ECU.

De årlige bevilgningene skal godkjennes av budsjettmyndigheten innenfor rammen av de finansielle overslagene.

Artikkel 8

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2000.

Artikkel 9

Evaluering

Kommisjonen skal, tre år etter at dette vedtak er gjort, framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen av vedtaket, evaluere dets innvirkning når det gjelder å fremme mobiliteten i forbindelse med yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid, foreslå eventuelle korrigerende tiltak for å øke effektiviteten, og framlegge de forslag den måtte finne nødvendig, herunder forslag av budsjettmessig art.

Artikkel 10

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1998.

For Rådet

M. BARTENSTEIN

Formann

Vedlegg

Europass-opplæring

Beskrivelse av dokumentet

Dokumentet har form av et hefte i A5-format.

Heftet er på tolv sider i tillegg til omslaget.

Første omslagsside

På denne siden skal det stå følgende:

 • betegnelsen «Europass-opplæring»,

 • Det europeiske fellesskaps logo.

Annen omslagsside

Generell presentasjon av «Europass-opplæring» (på det språk opplæringen i hjemstaten er gitt).

«Dette fellesskapsinformasjonsdokument, «Europass-opplæring», er utarbeidet i samsvar med vedtak 1999/51/EF gjort av Rådet for Den europeiske union, om fremming av europeiske utdanningsløp som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid (EFT L 17 av 22.1.1999. s. 45). Det skal (artikkel 1 i vedtaket) på fellesskapsplan dokumentere at en person som gjennomgår yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid, har tilbrakt én eller flere opplæringsperioder i en annen medlemsstat enn den der personen får opplæring.

Det er utstedt av ... (navn på organet som har ansvaret for å organisere opplæringen i hjemstaten).

(dato og underskrift)»

Side 1 (på utdanningsinstitusjonen i hjemstatens språk)

Innehaverens identitet:

 • etternavn,

 • fornavn,

 • underskrift.

På tredje omslagsside skal betegnelsene på de ulike rubrikkene være oppført på de øvrige offisielle språkene i Den europeiske union.

Side 2 (på vertspartnerens språk)

Europeisk utdanningsløp nr. 1

 1. Yrkesrettet opplæring som er gitt,

 2. dette europeiske utdanningsløpet utgjør en del av den opplæringen som gis i hjemstaten,

 3. innholdet i det europeiske utdanningsløpet med relevante opplysninger om arbeidspraksisen eller opplæringen som utdanningsløpet omfatter, eventuelt om hvilken kompetanse som er oppnådd og om evalueringsmetoden,

 4. det europeiske utdanningsløpets varighet,

 5. opplysninger om vertspartneren,

 6. veilederens navn og funksjon,

 7. vertspartnerens og innehaverens underskrift.

Side 3 (på utdanningsinstitusjonen i hjemstatens språk)

Europeisk utdanningsløp nr. 1

Gjentakelse av opplysningene på side 2 på utdanningsinstitusjonen i hjemstatens språk.

Side 4 (på innehaverens språk)

Europeisk utdanningsløp nr. 1

Gjentakelse av opplysningene på side 2 på innehaverens språk dersom dette er et annet enn det som er benyttet på side 1 og 2, og forutsatt at det er et av Den europeiske unions offisielle språk.

Side 5, 6 og 7

Europeisk utdanningsløp nr. 2(eventuelt)

Side 8, 9 og 10

Europeisk utdanningsløp nr. 3(eventuelt)

Fotnoter

1.

EFT C 67 av 3.3.1998, s. 7.

2.

Uttalelse avgitt 29. april 1997 (EFT C 214 av 10.7.1998, s. 63).

3.

Europaparlamentsuttalelse av 30. april 1998 (EFT C 152 av 18.5.1998, s. 48), Rådets felles holdning av 29. juni 1998 (EFT C 262 av 19.8.1998, s. 41) og europaparlamentsbeslutning av 5. november 1998 (EFT C 359 av 23.11.1998).

4.

EFT 63 av 20.4.1963, s. 1338/63.

5.

EFT L 340 av 29.12.1994, s. 8.

6.

EFT C 1 av 3.1.1980, s. 1.

7.

EFT C 224 av 1.8.1996, s. 7.

8.

EFT C 195 av 6.7.1996, s. 1.

9.

EFT C 30 av 28.1.1998, s. 1.

10.

EFT C 374 av 30.12.1994, s. 1.

11.

EFT L 181 av 23.7.1993, s. 37.

Til toppen
Til dokumentets forside