St.prp. nr. 56 (2007-2008)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) 2008–2013

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (European Institute of Innovation and Technology – EIT) ble formelt vedtatt i EU 11. mars 2008 ved europaparlaments- og rådsbeslutning 294/2008/EF. EIT har som formål å bidra til en bedre kobling mellom forskning, industri/næringsliv og utdanning for å styrke Europas innovasjonsevne. Det er arbeidet for at EØS/EFTA-statene skal kunne delta i instituttet på lik linje med EUs medlemsstater, og dette er det nå formelt åpnet for.

Deltakelse i EIT innebærer økonomiske forpliktelser for Norge i perioden 2008–2013. Stortingets samtykke til deltakelse i beslutningen i EØS-komiteen er derfor nødvendig, jf. Grunnloven § 26, annet ledd. For at Norge og de øvrige EØS/EFTA-statene skal kunne delta i instituttets aktiviteter så tidlig som mulig, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før det treffes beslutning i EØS-komiteen.

Utkast til beslutning i EØS-komiteen og europaparlaments- og rådsbeslutning 294/2008/EF i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside