St.prp. nr. 63 (2004-2005)

Om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av ­kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om reindriftsavtalen 2005/2006 og om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 2005 m.m.

Stortinget godkjente 1. juni 1993 Hovedavtale for reindriften (St.prp. nr. 66 (1992-93)), og ga Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å forhandle med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om ettårige avtaler for reindriftsnæringen.

Inneværende reindriftsavtale har en bevilgning på 95 mill kroner over statsbudsjettets kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen . Dette beløpet er ført opp i vedtak om Landbruks- og matdepartementets budsjett for 2005 under kap. 1151 (St prp nr 1 (2004-2005)).

Den 29. november 2004 innledet partene i henhold til hovedavtalen forhandlinger om en reindriftsavtale for 2005/2006, og kom til enighet om ny avtale i avsluttende forhandlingsmøte den 16. februar 2005. Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2005 – 30. juni 2006. Det ble videre drøftet finansiering av tiltak mot radioaktiv forurensning av reinkjøtt som er gjennomført i slaktesesongen 2004/2005, samt foreløpig finansiering for slaktesesongen 2005/2006.

Rammen for Reindriftsavtalen 2005/2006 er på 92,5 mill kroner eksklusive midler til tiltak mot radioaktivitet. Dette tilsvarer en reduksjon på 2,5 mill kroner i forhold til Reindriftsavtalen 2004/2005 etter vedtatt budsjett for 2005.

Ved fjorårets forhandlinger ble avtalepartene enige om at avtalebestemmelsene som gjelder bevilgninger over statsbudsjettet fra og med Reindriftsavtalen 2004/2005 skal følge kalenderåret. Denne ordningen er videreført. Dette innebærer at årets forhandlinger om avtalens økonomiske ramme og fordeling gjelder budsjettåret 2006. Bevilgningen innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom St prp nr 1 (2005-2006) Landbruks- og matdepartementet. Imidlertid fremmes Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen som tidligere for behandling i vårsesjonen. Det forutsettes at Stortinget i sin behandling av proposisjonen gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2006.

De senere års reindriftsavtaleforhandlinger er gjennomført med basis i gjeldende mål og retningslinjer for reindriftspolitikken som er trukket opp i St meld 28 (1991-92), En bærekraftig reindrift , og Stortingets behandling av denne, jfr Innst S nr 167 (1991-92).

I forbindelse med de årlige reindriftsavtaleforhandlingene har Sametinget en observasjonsstatus og følger løpende forhandlingene. Videre gis Sametinget i henhold til § 4 i Hovedavtalen for reindriften en anledning til å uttale seg om reindriftsavtalen før Stortinget behandler den årlige stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen. I forkant av avtaleforhandlingene for Reindriftsavtalen 2005/2006 endret Sametinget sine prosedyrer for behandling av Reindriftsavtalen. Dette innebærer at Regjeringen konsulterer Sametinget før Staten legger frem sitt tilbud. I forkant av konsultasjonen rådfører Sametinget seg med NRL. I motsetning til tidligere behandles ikke stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen ved Sametingets plenumsamling i mai, men Sametingsrådet avgir en uttalelse i forhold til den fremforhandlede avtalen på rådsmøte i mai/juni.

Reindriften foregår i store deler av landet og under ulike forhold og rammebetingelser. Utfordringene er mange og sammensatte. Stabile rammebetingelser for reindriftsnæringen er en nødvendig forutsetning for å kunne skape trygghet og forutsigbarhet innenfor næringen. Det er en utfordring innenfor samtlige områder å få til økt verdiskaping for næringsutøverne, bl.a. gjennom økt lokal foredling. Et problem som har blitt mer synlig de siste slaktesesongene er en mangelfull samordning mellom produksjons- og omsetningsleddene. Reindriften må også selv sikre at distribusjons- og markedskanalene fungerer for å få omsatt kjøttet.

Totalregnskapet for reindriften i 2003 viser en positiv endring i resultatmålene fra 2002 til 2003. Vederlag for arbeid og egenkapital øker fra 139,1 mill kroner i 2002 til 158,5 mill kroner i 2003 (14%). Målt per årsverk øker vederlag for arbeid og egenkapital fra 136.600 kroner i 2002 til 153.900 i 2003 (13%). Økningen kan i sin helhet relateres til en økning av reinhjordverdien. Foreløpige regnskapstall for 2004 viser en ytterligere forbedring av resultatmålene når man ser bort fra økningen i reinhjordverdien. Hovedårsaken til økningen kan relateres til at det er slaktet langt flere dyr i 2004 enn i 2003. Selv om den økonomiske situasjonen i reindriften samlet sett er forbedret, er det viktig å være bevisst på at det er store regionale forskjeller.

Med bakgrunn i økningen av reinhjordverdien i Finnmark ligger det til rette for en vesentlig forbedring av det økonomiske resultatet. Bakgrunnen for dette er at tilveksten har vært større enn både slakteuttaket og tapene. Dette er gjort mulig grunnet gunstige klimatiske forhold som bl.a. har medført at tilgjengeligheten til beitene er blitt større. Imidlertid viser slaktedata en klar vektreduksjon høsten 2004 for enkelte distrikt i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Dette skjer på tross av de gunstige klimatiske forholdene. Det påpekes at reinens reduserte kondisjon kombinert med fortsatt reintallsvekst gir grunn til å frykte betydelige tap ved ugunstige klimatiske forhold. Det vises til nærmere omtale under kapittel 4.3.

Regjeringens reindriftspolitikk er basert på Stortingets forutsetninger og ut fra den situasjonen man står overfor i næringen. I reindriftsavtalen for 2003/2004 ble de økonomiske ordningene lagt vesentlig om – fra ordninger som i stor grad har vært faste beløp per driftsenhet til ordninger som premierer produksjon og verdiskaping. Disse endringene, sammen med innføringen av skattefradraget, innebærer at det er lagt til rette for økt produksjon og verdiskaping fra næringen, og dermed på sikt en større økonomisk bærekraft. Videre viser erfaring at endringene har stimulert til økt slakteuttak av rein.

Resultatet av forhandlingene innebærer en reindriftsavtale som skal legge til rette for å stimulere til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer. Dette underbygger den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med et større næringsrettet fokus og en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovednæring. De produksjonsavhengige tilskuddene er videreført. Dette er sentralt for å holde reintallet nede og i balanse med naturens bæreevne. Imidlertid er terskelverdien som genererer de direkte tilskuddene, samt andre tilskudd hvor dette er naturlig, hevet fra 30.000 kroner til 50.000 kroner. Dette tiltaket vektlegger driftsenhetens produksjon ytterligere.

I tillegg til selve avtalen er det i sluttprotokollen til avtalen enighet om finansiering av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt.

Som vedlegg til proposisjonen følger reindriftsavtalen for 2005/2006, sluttprotokollen til avtalen og en oversikt over fordelingen av avtalemidlene. Som utrykt vedlegg til proposisjonen følger Totalregnskap for reindriftsnæringen (av desember 2004) og Ressursregnskap for reindriftsnæringen (av januar 2005).

Til dokumentets forside