St.prp. nr. 64 (2005-2006)

Om reindriftsavtalen 2006/2007, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2006 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om reindriftsavtalen 2006/2007 og om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 2006 m.m.

Stortinget godkjente 1. juni 1993 Hovedavtale for reindriften (St prp nr 66 (1992–93)), og ga Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å forhandle med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om ettårige avtaler for reindriftsnæringen.

Inneværende reindriftsavtale har en bevilgning på 92,5 mill kroner over statsbudsjettets kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen. Dette beløpet er ført opp i vedtak om Landbruks- og matdepartementets budsjett for 2006 under kap. 1151 (St prp nr 1 (2005–2006)).

Den 30. november 2005 innledet partene i henhold til hovedavtalen forhandlinger om en reindriftsavtale for 2006/2007, og kom til enighet om ny avtale i avsluttende forhandlingsmøte den 22. februar 2006. Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2006–30. juni 2007. Det ble videre drøftet finansiering av tiltak mot radioaktiv forurensning av reinkjøtt som er gjennomført i slaktesesongen 2005/2006, samt foreløpig finansiering for slaktesesongen 2006/2007.

Rammen for Reindriftsavtalen 2006/2007 er på 92,5 mill kroner eksklusive midler til tiltak mot radioaktivitet. Dette er tilsvarende bevilgning som for Reindriftsavtalen 2005/2006 etter vedtatt budsjett for 2006.

Slik som tidligere vil avtalebestemmelsene som gjelder bevilgninger over statsbudsjettet følge kalenderåret. Dette innebærer at årets forhandlinger om avtalens økonomiske ramme og fordeling gjelder budsjettåret 2007. Bevilgningen innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom St prp nr 1 (2006–2007) Landbruks- og matdepartementet.Imidlertid fremmes Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen som tidligere for behandling i vårsesjonen. Det forutsettes at Stortinget i sin behandling av proposisjonen gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger og omposteringer i 2007.

I forbindelse med de årlige reindriftsavtaleforhandlingene har Sametinget en observasjonsstatus og følger løpende forhandlingene. I forkant av avtaleforhandlingene for Reindriftsavtalen 2006/2007 behandlet Sametinget sitt innspill til de kommende forhandlingene. Med bakgrunn i dette innspillet ble det i forkant av at Staten la frem sitt tilbud, avholdt et møte mellom Sametinget og politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet. Stortingsproposisjonen om Reindriftsavtalen 2006/2007 vil ikke bli behandlet av Sametinget. Imidlertid vil Sametingsrådet avgi en uttalelse i forhold til den fremforhandlede avtalen på rådsmøte i mai/juni.

De senere års reindriftsavtaleforhandlinger er gjennomført med basis i gjeldende mål og retningslinjer for reindriftspolitikken som er trukket opp i St meld 28 (1991–1992), En bærekraftig reindrift, og Stortingets behandling av denne, jfr Innst S nr 167 (1991–1992). Videre er forhandlingene basert på Stortingets behandling av de siste års reindriftsavtaler og den situasjonen man står overfor i næringen.

Situasjonen er slik at reindriftens utfordringer er mange og sammensatte. Fortsatt mangler en rekke rammebetingelser for utøvelsen av reindrift i deler av Finnmark. Rammebetingelser i denne forbindelse er knyttet til område-, distrikts- og siidagrenser, beitetider og reintall. Stabile rammebetingelser for reindriftsnæringen er en nødvendig forutsetning for å kunne skape trygghet og forutsigbarhet innenfor næringen, samt en effektiv oppfølging av juridiske virkemidler og derigjennom et reintall i balanse med beiteressursene. I arbeidet med fastsetting av rammebetingelser er en ny reindriftslov sentral. Av den grunn har departementet intensivert arbeidet med ny lov. Loven vil være et viktig bidrag i arbeidet med en helhetlig reindriftspolitikk hvor alle viktige spørsmål blir vurdert i en sammenheng.

Når det gjelder den økonomiske situasjonen i næringen, viser totalregnskapet for reindriften i 2004 en negativ endring i resultatmålene fra 2003 til 2004. Vederlag for arbeid og egenkapital reduseres fra 155,3 mill kroner i 2003 til 138,6 mill kroner i 2004 (-16,8 mill kroner). Målt per årsverk reduseres vederlag for arbeid og egenkapital fra 150.808 kroner i 2003 til 131.526 kroner i 2004. Departementet vil imidlertid påpeke at samlet sett viser totalregnskapet en positiv utvikling ved at kjøttinntektene har økt fra 93,2 mill kroner i 2003 til 121,7 mill kroner i 2004 (+28,5 mill kroner), og at andre produksjonsbaserte inntekter har økt med vel 4 mill kroner samtidig som man har hatt en vesentlig reduksjon i økningen av reinhjordverdien i Finnmark. I den forbindelse vises det til at økningen i reinhjordverdien fra 2000 til 2004 utgjør over 100 mill kroner. Totalt sett bør det derfor i en lett markedssituasjon ligge til rette for en fortsatt økning av de produksjonsbaserte inntektene. Imidlertid påpekes det at utviklingen er foruroligende i deler av Nordland og Nord-Trøndelag ved at produksjonen er betydelig redusert de to siste driftsår grunnet store tap. Foreløpige regnskapstall for 2005 viser i gjennomsnitt en mindre reduksjon i resultatmålene.

I forkant av forhandlingene vedtok Regjeringen å øke reindriftsfradraget tilsvarende den økningen som ble gjennomført for jordbruksfradraget ved Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2006. Dette innebærer at også reindriftsfradraget har økt med 10.000 kroner fra og med 2006, og at inntektstaket for fradraget på 19 % av næringsinntekt har økt fra 170.000 til en inntekt på 223.000 kroner. Reindriftsfradraget fungerer som et supplement til andre ordninger over reindriftsavtalen, og er et viktig bidrag i en helhetlig reindriftspolitikk der verdiskaping står sentralt.

Forhandlingene om Reindriftsavtalen 2006/2007 har vært utfordrende. Dette skyldes ikke stor uenighet mellom NRL og Staten i forhold til reindriftsavtalens virkemidler, men utfordringer knyttet til krav på utsiden av selve næringsavtalen. I den forbindelse vises det til NRLs adgang gjennom Hovedavtalen for reindriften til å kreve forhandlinger om faglige, sosiale, organisasjonsmessige og andre spørsmål av betydning for en utvikling av næringen. Blant flere krav fremmet av NRL nevnes særlig finansiering av utgifter i forbindelse med at norske reinbeitedistrikter har blitt utstengt fra vinterbeiter i Sverige sesongen 2005/2006, rovviltproblematikken i reindriften, krav knyttet til skatter og avgifter i reindriften, samt krav knyttet til departementets oppfølging av reindriftens ekspropriasjonssøknad i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. Det vises til kapittel 4 for en nærmere omtale av de nevnte krav.

Resultatet av forhandlingene om Reindriftsavtalen 2006/2007 innebærer en avtale som skal legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt, samt å stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer. De produksjonsavhengige tilskuddene som ble innført ved Reindriftsavtalen 2003/2004 er videreført. En videreføring har vært sentralt både for Staten og NRL. Bakgrunnen er at de gjennomførte endringene har medført en stimulering til økt slakting og verdiskaping i næringen. I tillegg har det vært viktig for avtalepartene å styrke den finansielle situasjonen på Reindriftens utviklingsfond. Den styrkingen som nå er fremforhandlet legger bedre til rette for å møte reindriftens utfordringer knyttet til infrastruktur. Et annet område som avtalepartene særlig har vektlagt er kvinnenes stilling i reindriften. Her vises det til at ektefelletillegget er økt med 10.000 kroner, samt at de ekstraordinære tilskuddene til driftsenheter hvor kvinner står som enkeltinnehavere, er videreført. Tilsvarende er avsettingen til kvinnerettede tiltak over Reindriftens utviklingsfond videreført, samt at det er gitt en øremerket bevilgning til et prosjekt for å dokumentere og kartlegge reindriftskvinnenes tradisjonelle kunnskap. Samlet sett underbygger de tiltak som nå er fremforhandlet den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med et mer næringsrettet fokus og en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovednæring.

I tillegg til selve avtalen er det i sluttprotokollen til avtalen enighet om finansiering av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt. I den forbindelse fremmes det som tidligere forslag om en disposisjonsbevilgning til dekning av tiltak mot radioaktivitet i slaktesesongen 2006/2007. Bevilgningsforslaget er på 3,0 mill kroner.

Videre er det protokollert enighet om at det nedsettes en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av forhold omkring radioaktivitetstiltak i reindriften. Gjennomgangen skal bl.a. særlig vurdere om dagens tiltak fortsatt fungerer ut i fra sin hensikt, samt om fremtidige tiltak skal innarbeides i Reindriftsavtalens ordinære virkemiddelssystem og økonomiske ramme.

Utover de nevnte forhold fremmes det forslag om en overføring av 3,0 mill kroner fra kapittel 1147 post 71 til kapittel 1151 post 51 for 2006. Overføringen skal dekke utgifter i forbindelse med at norske reinbeitedistrikter har blitt utstengt fra vinterbeiter i Sverige sesongen 2005/2006.

Som vedlegg til proposisjonen følger reindriftsavtalen for 2005/2006, sluttprotokollen til avtalen og en oversikt over fordelingen av avtalemidlene. Som utrykt vedlegg til proposisjonen følger Totalregnskap for reindriftsnæringen(av desember 2005) og Ressursregnskap for reindriftsnæringen(av januar 2006).

Til dokumentets forside