Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 69 (1997-98)

Glommens og Laagens Brukseierforening. Ny konsesjon for regulering av Osensjøen

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag av og oversikt over proposisjonen

1.1 Innledning

Departementet legger med dette frem proposisjon for Stortinget om fornyet konsesjon for Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) til regulering av Osensjøen. Departementet foreslår i denne proposisjonen at:

  1. Stortinget vedtar ikke å benytte hjemfallsretten for de 19,48 prosent av reguleringen av Osensjøen som er gjenstand for hjemfall.

  2. Stortinget samtykker i at Kongen gir Glommens og Laagens Brukseierforening konsesjon på ubegrenset tid for reguleringen av de samme 19,48 prosent av Osensjøen.

  3. Stortinget samtykker i at det som vilkår for konsesjonen fastettes at konsesjonæren blant annet skal innbetale 5 mill. kroner til et næringsfond for Trysil og Åmot kommuner.

1.2 Hjemfallsspørsmålet

Glommens og Laagens Brukseierforening fikk ved kgl. res. 05.07.28 tillatelse til regulering av Osensjøen. Tillatelsen ble gitt for et tidsrom av 50 år for private vannfallseieres andel i reguleringsanlegget, mens konsesjonen gjelder i ubegrenset tid for offentlige andelseiere. Reguleringskonsesjon for de private andelshaverne ble i sin tid gitt på vilkår av at staten skulle kunne kreve reguleringsanleggene avstått vederlagsfritt ved utløpet av konsesjonstiden (hjemfall). Adgang for staten til å gjøre hjemfall gjeldende for de private vannfalleiernes andel inntrådte 05.07.78.

Ved konsesjonstidens utløp var interessene i Osenreguleringen fordelt med en andelsprosent på 67,69 prosent til offentlig eide verk og 32,31 prosent til privat eide verk. Den private andelen var fordelt med 4,98 prosent på Borregaard og med 27,33 prosent på Hafslund. Andelen i reguleringsanlegget er fordelt på grunnlag av fordelingen av fallrettigheter nedstrøms som utnytter reguleringen. Grunnet utbygging av nye fallstrekninger som utnytter vannet fra Osensjøen er den private andelen i reguleringen i dag på 19,48 prosent, fordelt med en andel på 16,82 prosent for Hafslund og en andel på 2,66 prosent for Borregaard. Hafslund og Borregaard har begge ervervet sine fall før konsesjonslovgivningen, slik at fallene ikke er undergitt noe hjemfall. Denne saken dreier seg derfor kun om partielt hjemfall av den private andelen i reguleringsanleggene i Osensjøen.

Det fremgår av vassdragsreguleringsloven at det ikke er adgang til å ta ut noen økonomisk gevinst av selve reguleringen. Staten har ingen rettigheter i vassdraget som medfører at reguleringen kan utnyttes. For staten vil derfor en overtakelse ikke ha noen reell verdi.

Olje- og energidepartementet tilrår derfor at Stortinget i tråd med langvarig, fast praksis vedtar ikke å benytte hjemfallsretten for de 19,48 prosent av reguleringen av Osensjøen som er gjenstand for hjemfall.

1.3 Ny reguleringskonsesjon

På vegne av de private falleierne har GLB søkt om fornyet konsesjon for deres andeler i reguleringen av Osensjøen.

Olje- og energidepartementet har vurdert spørsmålet om ny reguleringskonsesjon og funnet at fordelene ved fortsatt regulering klart overstiger ulempene, jf. vassdragsreguleringsloven § 8. Ingen av de innkomne uttalelsene har gått i mot at det blir gitt ny reguleringskonsesjon.

Olje- og energidepartementet foreslår derfor at Stortinget samtykker i at GLB gis konsesjon for Borregaard og Hafslund sine andeler i reguleringen av Osensjøen. Grunnet endringer i vassdragsreguleringsloven ved lov 11.06.93 vil konsesjon gis på ubegrenset tid for samtlige deltakere i reguleringen.

1.4 Forslag til vilkår

For at private og offentlige andelseiere skal få like vilkår for samme regulering, foreslår Olje- og energidepartementet en revisjon av de offentlige andelshavernes vilkår i samsvar med det som blir fastsatt for de private andelshaverne.

Departementet foreslår også at konsesjonæren skal betale et næringsfond til Trysil og Åmodt kommuner på til sammen 5 mill. kroner i tillegg til konsesjonsavgifter.

1.5 Oversikt over proposisjonen

Kapittel 2 og 3 inneholder Norges vassdrags- og energiverks (NVEs) innstillinger om henholdsvis hjemfall og ny reguleringskonsesjon. Innkomne uttalelser til NVEs innstillinger refereres i kapittel 4. Deretter følger Olje- og energidepartementets bemerkninger i kapittel 5.

Olje- og energidepartementets forslag til vilkår følger som vedlegg I til denne proposisjonen, og et kart over Osensjøen er trykket i vedlegg II.

Til toppen
Til dokumentets forside