Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 76 (2006-2007)

Utbygging og drift av Valhall videreutvikling

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

Departementet legger med dette frem en proposisjon med tilråding om at Stortinget samtykker i at Kongen kan godkjenne plan for utbygging og drift av Valhall videreutvikling.

Valhallfeltet er et oljefelt lokalisert i den sørlige delen av Nordsjøen, 292 km fra land. Produksjonsstart for Valhall var 1982, og feltet produserer om lag 70 000 fat olje per dag samt noe gass. Oljen fra Valhall eksporteres via Ekofiskfeltet til Teesside i Storbritannia, mens gassen eksporteres direkte til Emden i Tyskland. Rettighetshaverne er BP Norge AS (operatør), Hess Norge AS, Enterprise Oil Norge AS (AS Norske Shell) og Total E&P Norge AS.

Den opprinnelige planen for utbygging og drift for Valhallfeltet ble godkjent av Stortinget i 1977. Denne dekket de opprinnelige tre plattformene; boligplattformen, boreplattformen og prosess- og kompresjonsplattformen. I 1996 ble det installert en ny brønnhodeplattform, og i 1999 startet man arbeidet som resulterte i en ny vanninjeksjonsplattform, samt at man installerte brønnhodeplattformer på nordlige og sørlige flanke av Valhallfeltet. Valhall har fått forlenget konsesjonstid til 2028.

I 1984 oppdaget man at havbunnen på Valhallfeltet synker. Dette er forårsaket av at reservoaret blir presset sammen av trykksenkningen som følger oljeproduksjonen. Siden de opprinnelige innretningene på Valhall ble installert i 1981/82 har havbunnen sunket med 5,7 meter, noe som gjør at de opprinnelige innretningene ikke oppfyller sikkerhetskravene i forhold til bølgehøyde. Rettighetshaverne har fått dispensasjon fra disse kravene til 4. kvartal 2009, forutsatt evakuering av plattformene ved varsel om ekstreme værsituasjoner. Dette gjør det nødvendig å oppgradere installasjonene på Valhallfeltet.

Operatøren har gjort en vurdering av ulike alternativer for videreutvikling av feltet for å sikre videre drift, og rettighetshaverne har besluttet å gå videre med en plan som innebærer bygging av en ny plattform på feltsenteret til Valhall. Plattformen skal erstatte den gamle boligplattformen og produksjons- og kompressjonsplattformen, mens den gamle boreplattformen skal holdes i drift inntil produksjon herfra ikke lenger er forsvarlig av sikkerhetsmessige årsaker eller økonomisk lønnsomt.

Det nye feltsenteret skal baseres på en ny integrert produksjons- og boligplattform med kraftforsyning via kabel fra land. Produksjonsstart er planlagt mot slutten av tredje kvartal 2010. Systemet vil designes for en eksportkapasitet på 120 000 fat olje og 4,1 millioner Sm3 gass per dag. Plattformen designes med en levetid på 40 år, noe som vil gi sikrere, mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon av de betydelige gjenværende reservene på Valhallfeltet.

Per februar 2007 er det produsert 118 millioner Sm3 oljeekvivalenter fra Valhallfeltet og operatøren har beregnet de gjenværende reservene til 76 millioner Sm3 oljeekvivalenter med drift frem til 2049.

Transportavtalen med Ekofisk/Norpipe går ut i fjerde kvartal 2011. Referansescenariet er derfor at feltet fra 2011 går over fra transport av olje gjennom rør til Teesside til transport med skip. Det er på grunn av dette satt av plass på innretningen til en eksportløsning for transport av olje via skip. Fremtidig eksportløsning er ennå ikke bestemt.

Valhall videreutvikling innebærer at energiforsyningen til Valhallfeltet legges om fra gassturbiner til elektrisk kraft via kabel fra land. Det skal legges en kraftkabel med kapasitet på 78 MW fra Lista i Vest-Agder og ut til feltet. Nødvendige anlegg for kraft fra land er konsekvensutredet i forbindelse med søknad om konsesjon etter energiloven. Konsesjon ble gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat 30. september 2005.

Forventet investeringskostnad i prosjektet er 13,6 milliarder 2006-kroner. I tillegg er det en rekke investeringer og driftskostnader på Valhallfeltet som er en forutsetning for Valhall videreutvikling. Det totale reelle investeringsnivået er anslått til 21,7 milliarder 2006-kroner.

Operatøren har beregnet at prosjektet har en nåverdi før skatt på 4,8 milliarder kroner med 7 pst. diskonteringsfaktor. Prosjektet vil gi positiv nåverdi for oljepris over 21,6 USD per fat. Med myndighetenes økonomiforutsetninger har prosjektet en nåverdi på 27,6 milliarder kroner og en balansepris på 23 USD per fat.

Planene for videreutvikling av Valhall innebærer en omlegging av det eksisterende feltsenteret og vil derfor, sammenlignet med dagens situasjon, gi marginale innvirkninger på det marine miljøet og på skipstrafikk, fiskeri og andre brukere av regionen.

Valhall videreutvikling medfører miljømessig gode løsninger. Produsert vann reinjiseres, feltet får elektrisk kraft fra land og fakkelgass gjenvinnes. Som en følge av disse tiltakene ventes det at CO2 -utslippene fra feltet vil reduseres med 97 pst. fra 450 000 tonn til 15 000 tonn per år. NOx -utslipp vil reduseres med 90 pst. fra inntil 1000 tonn til 90 tonn per år.

Operatøren har utarbeidet en konsekvensutredning som har vært på høring hos myndigheter og interesseorganisasjoner. Denne viser at prosjektet kan gjennomføres innenfor akseptable rammer for miljø og fiskeri. Det har ikke fremkommet noe i høringsuttalelsene som tilsier at plan for utbygging og drift av Valhall videreutvikling ikke bør godkjennes. Utbyggingsplanene har vært lagt frem for Arbeids- og inkluderingsdepartementet for vurdering av spørsmål relatert til sikkerhet og arbeidsmiljø. Planene har videre vært lagt frem for Oljedirektoratet for vurdering av de ressursmessige og tekniske sidene ved prosjektet. Oljedirektoratet anbefaler at planene for Valhall videreutvikling godkjennes. Videre drift av de eldste innretningene utover designet levetid krever imidlertid samtykke fra myndighetene. Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet forventer at nødvendige søknader og studier i den forbindelse blir sendt til myndighetene i god tid før levetidsperioden utløper. Det vil også kreves egen godkjennelse fra myndighetene dersom dagens eksportløsning skal endres.

Departementet slutter seg til at prosjektet Valhall videreutvikling blir gjennomført i samsvar med plan for utbygging og drift som er lagt frem av rettighetshaverne, med de merknader og vilkår som går frem at denne proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside