Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 86 (2006-2007)

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets ­sivilrettslige konvensjon om korrupsjon av 4. november 1999

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I proposisjonen ber regjeringen om Stortingets samtykke til ratifikasjon av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon av 4. november 1999 (ETS nr. 174). Konvensjonen ble vedtatt av Europarådets ministerkomité 9. september 1999. Norge undertegnet konvensjonen 4. november 1999 da den ble åpnet for undertegning. Konvensjonen trådte i kraft 1. november 2003.

Den sivilrettslige konvensjonen inngår – sammen med Europarådets strafferettslige konvensjon om korrupsjon av 27. januar 1999 (ETS nr. 173) – i det felles arbeidet for å bekjempe korrupsjon. På grunnlag av Straffelovrådets utredning NOU 2002: 22 En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon og Ot.prp. nr. 78 (2002-2003), ble det i 2003 vedtatt endringer i straffeloven for å gjennomføre den strafferettslige korrupsjonskonvensjonen i norsk rett. Det vises også til St.prp. nr. 60 (2002-2003) om samtykke til ratifikasjon av Europarådets strafferettslige konvensjon om korrupsjon av 27. januar 1999.

Kampen mot korrupsjon er høyt prioritert i Norge. Som ledd i dette har Norge ratifisert relevante internasjonale regelverk som OECD-konvesjonen mot bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn av 21. november 1997, Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon av 7. januar 1999, og FN-konvensjonen mot korrupsjon av 31. oktober 2003. Med ratifikasjon av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon har Norge sluttet seg til og gjennomført alle mulige og relevante internasjonale regelverk på antikorrupsjonsområdet.

Spørsmålet om å ratifisere Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon har vært på høring. Det var bred støtte i høringen til Justisdepartementets forslag om å ratifisere konvensjonen.

Konvensjonen i engelsk originaltekst med norsk oversettelse følger som trykt vedlegg.

Til toppen
Til dokumentets forside