St.prp. nr. 95 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr 70/1999 av 2. juni 1999 om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i verksemda til EU med omsyn til analyse, forsking og samarbeid på sysselsetjings- og arbeidsmarknadsområdet (1998-2000)

Til innhaldsliste

1 Bakgrunn

EØS-komiteen sitt vedtak nr 70/1999 av 2. juni 1999 gjeld innlemming i EØS-avtala av verksemda til EU med omsyn til analyse, forsking og samarbeid på sysselsetjings- og arbeidsmarknadsområdet (1998-2000). Programmet vart skipa ved avgjerd i Rådet 23. februar 1998 (rådsvedtak nr 98/171/EF). EØS-komiteen sitt vedtak og rådsvedtaket følgjer som trykte vedlegg i norsk versjon til denne proposisjonen.

Til toppen
Til forsida av dokumentet