Historisk arkiv

Rapport om surrogatisaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nedsatte 19. mars 2010 en arbeidsgruppe for håndtering av surrogatisaker.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nedsatte 19. mars 2010 en arbeidsgruppe for håndtering av surrogatisaker. Mediefokus på saker hvor personer bosatt i Norge inngår avtaler med surrogatmødre eller kommersielle surrogativirksomheter i India har tydeliggjort behovet for en ensrettet praksis fra de offentlige instansene som kommer i berøring med denne typen saker. Med en økt oppmerksomhet rundt saksområdet og en gjennomgang av gjeldende rett samt utarbeiding av rundskriv og andre retningslinjer, er det et mål at sakene i større utstrekning vil bli behandlet korrekt i framtiden.

 

Les rapporten fra den interdepartementale arbeidsgruppen her