Historisk arkiv

Svangerskapspenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Svangerskapspenger

Kvinner i risikofylt arbeidsmiljø som må slutte å arbeide på grunn av graviditeten, kan få rett til svangerskapspenger.

Vilkårene er at kvinnen etter bestemmelser i lov eller forskrift er pålagt å slutte i arbeidet og at det ikke er mulig for arbeidsgiver å tilrettelegge arbeidet eller å omplassere kvinnen.

Svangerskapspenger utbetales fra det tidspunkt kvinnen er pålagt å slutte i arbeidet og fram til tre uker før fødselen, da kvinnen går over på fødselspenger. Svangerskapspenger beregnes på samme måte som sykepenger.

Selvstendig næringsdrivende har fra 1. juli 2003 rett til svangerskapspenger etter tilsvarende vilkår som arbeidstakere. Forutsetningen er at risiko er dokumentert og at hun ikke har mulighet til å tilrettelegge sitt virke.

Vern mot tungt arbeid og skadelige stoffer under svangerskapet

Noen kvinner har arbeid som kan bli for tungt sist i svangerskapet. Eksempler på dette er kvinner som arbeider med rengjøring, i pleieyrker, som sjåfører eller butikkansatte. Slike problemer bør kunne løses i samråd med arbeidsgiver, slik at arbeidet legges opp på en annen måte, eller det kan gis andre arbeidsoppgaver i denne tida. Lar dette seg ikke løse, har den gravide rettigheter som Arbeidstilsynet kan informere om.

Gravide bør unngå alle skadelige stoffer i arbeidsmiljøet. Arbeidsgiveren har plikt til å ta hensyn til disse forholdene og om nødvendig gi kommende småbarnsforeldre annet arbeid eller tryggere arbeidsmiljø.

Arbeidsforholdene kan være til skade for fosteret dersom en av foreldrene er utsatt for skadelig påvirkning like før kvinnen blir gravid, eller hvis kvinnen blir utsatt for skadelig påvirkning under graviditeten. Menn og kvinner som har hatt problemer med å få barn, bør være oppmerksomme på at årsaken kan ligge i arbeidsmiljøet. For enkelte typer arbeid finnes det egne lover og bestemmelser.

Faktorer som man vet eller tror kan skade fosteret:

Fysiske faktorer, som f.eks.:

 • arbeid under trykk, f.eks. i trykkamre og ved dykking
 • ioniserende stråling

Biologiske faktorer, som f.eks.:

 • toksoplasma
 • rubellavirus (røde hunder)

Kjemiske faktorer, som f.eks.:

 • løsemidler
 • metaller som bly, kvikksølv, krom, nikkel
 • visse plastråstoffer
 • visse ugress- og insektgifter
 • gasser som tas opp i blodet, som kullos og narkosegasser
 • kreftfremkallende stoffer
 • cytostatika

Lover:

Arbeidsmiljøloven §§ 11 og 14

Forskrifter:

 • forplantningsskader og arbeidsmiljø (best. nr. 535)
 • vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer (best. nr. 550)
 • arbeid med kreftfremkallende kjemikalier (best. nr. 552)
 • arbeid med bly og blyforbindelser (best. nr. 545)
 • arbeid med narkosegasser (best. nr. 451)
 • håndtering av cytostatika (best. nr. 402)

Veiledninger:

 • administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfæren (best. nr. 361)
 • giftige og andre helsefarlige stoffer, § 11 (best. nr. 309)
 • løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås. (best. nr. 470)
 • gravid i arbeid (best. nr. 475)

Orientering

 • arbeidsmiljø og graviditet (best. nr. 474)

Kan bestilles fra Tiden Norsk Forlag A/S, tlf.: 23 32 76 61, fax 23 32 76 98/99,
Linker