Svar på spørsmål nr. 755 om miljøkrav til Kirkenes Transit

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP)

Svar på spørsmål nr. 755 om miljøkrav til Kirkenes Transit

Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Hva vil statsråden gjøre for å unngå at Kirkenes Transit på grunn av strenge miljøkrav og lite smidighet fra SFT blir tvunget til å flytte sin virksomhet ut av landet?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 755 fra stortingsrepresentant Tord Lien om omlasting av gasskondensat i Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune.

SFT fattet 7. november 2005 vedtak om beredskapskrav for 25 skip til skip-omlastinger av gasskondensat for Kirkenes Transit i Bøkfjorden. SFTs beredskapsvedtak er påklaget av Norsk Ornitologisk Forening, WWF Norge, Norges Miljøvernforbund, Norges Naturvernforbund og Kirkenes Transit. Saken er nå til klagebehandling i departementet og jeg kan derfor ikke uttale meg konkret om departementets saksbehandling.

Jeg er kjent med at Kirkenes Transit på grunn av isforholdene i Ropelvbukt har tatt kontakt med SFT for å få vurdert mulighetene for omlasting i Korsfjorden. SFT ga selskapet tilbakemelding i brev av 7. april 2006. SFT viser i brevet til at de har vurdert den foreslåtte omlastningsposisjonen på bakgrunn av materiale innsendt 31. mars 2006 og den eksisterende dokumentasjonen for omlastingene i Ropelvbukt. SFT har også innhentet råd fra Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen i Finnmark og spesielt bedt om en vurdering av miljøforholdene på denne tiden av året i den alternative posisjonen. På denne bakgrunn fant SFT ikke å kunne gi klarsignal til den alternative omlastingsposisjonen i Korsfjorden.

SFT viser blant annet til at den alternative posisjonen er vesentlig nærmere Neidenelva, og at Neiden er det eneste området i dette fjordsystemet som, selv før det tas hensyn til villaksen, har høyeste rangering for miljøsårbarhet.

SFT viser videre til at dersom det skal gjennomføres omlastningsoperasjoner i Korsfjorden, vil dette under alle omstendigheter kreve en ny og grundig vurdering av beredskapen.

Med hilsen

Helen Bjørnøy