Høringssvar fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

Dato: 03.12.2020

Høring – Svendsen-utvalget «Økt evne til å kombinere menneske og teknologi – veier mot et høyteknologisk forsvar»

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) viser Forsvarsdepartementets skriv av 3. september 2020 vedrørende ovennevnte og takker for anledningen til å gi innspill til høringen.

Rapporten peker på behovet for å øke evnen til å nyttiggjøre seg teknologi og bidra til økt innovasjonsevne. På mange teknologiområder som er relevante for forsvarsevnen foregår det nå en tilnærmet eksponentiell utvikling. Samtidig står en rekke «emerging and disruptive technologies» foran store gjennombrudd. Det kan bidra til å gi eksisterende materiell og systemer vesentlig bedre ytelser, men vil også med stor sannsynlighet muliggjøre helt nye operative kapasiteter som innebærer at både strategiske konsepter og doktriner må endres. Det er helt avgjørende at forsvarsplanleggingen og utviklingen av Forsvarets struktur og kapasiteter tar hensyn til dette. Det forutsetter at brukermiljøer og kompetansesentra i Forsvaret er godt kjent med muligheter og begrensninger ny teknologi har i forhold til at Forsvaret i dag og i fremtiden skal være best mulig i stand til å løse sine oppdrag.

I lys av at teknologiutviklingen i hovedsak drives av kommersielle aktører, primært for sivile formål, mener vi at det er en forutsetning for at Forsvaret skal lykkes med å realisere potensialet ny teknologi har, og å opprettholde relevant kompetanse om dette, at dialogen og samhandlingen mellom Forsvarssektoren, akademia og næringslivet styrkes og videreutvikles. Vi mener også at det av hensynet til ressursmessige beskrankninger er urealistisk at det over tid og i betydelig omfang, kan opprettholdes overlappende nasjonale teknologiske kompetansemiljøer i Forsvaret og i industrien. Derfor synes en tydelig rolledeling mellom Forsvaret og næringslivet, som sikrer en mest mulig effektiv utnyttelse av den samlede nasjonale kompetansen på et teknologiområde for å dekke Forsvarets behov, hensiktsmessig.

Tiltak som kan iverksettes for å øke Forsvarets evne til å nyttiggjøre seg teknologi og bidra til økt innovasjonsevne?

· Økt bruk av strategiske samarbeidsavtaler der næringslivet tar et større ansvar for å levere og/eller understøtte operative kapasiteter i tett samarbeid med brukermiljøene i Forsvaret. Strategisk samarbeid legger til rette for at Forsvaret får tilgang til brede og dype kompetansemiljøer i ledende nasjonale teknologibedrifter samtidig som bedriftene videreutvikler sin forståelse for Forsvarets behov.

· Intensivere og styrke satsningen på konseptutviklings- og eksperimenteringsaktiviteter, der utprøving og testing av ny teknologi gjennomføres i samarbeid mellom brukermiljøene og næringslivet i realistiske stridsmiljøer. Det vil gjøre det mulig å teste og verifisere nytteverdien av ny teknologi og innovative konsepter for militære formål, styrke forståelsen og kompetansen i Forsvarssektoren om teknologiens muligheter og begrensinger og styrke industriens forståelse for Forsvarets operative behov, utfordringer og problemer.

· Legge til rette for løpende kompetanseutveksling mellom Forsvaret og næringslivet. En ordning som legger til rette for og incentiverer hospitering av offiserer og spesialister med lang operativ erfaring i industrien vil over tid øke forståelsen for teknologiske og industrielle muligheter og begrensninger i Forsvaret og industriens forståelse av Forsvarets behov og utfordringer.

· Etablere åpne brukerdrevne arenaer som gjør det attraktivt for næringsliv og akademia, i tett dialog med brukerrepresentanter, å foreslå løsninger på operative problemstillinger uten at det i forkant blir stilt krav som begrenser muligheten til å fremme innovative løsningsforslag.

Hvilke tiltak er mest relevante for å gi økt gjennomføringsevne?

· Sett fokus på problemet som skal løses og involver eksterne aktører fra begynnelsen. Ikke vent til konsept eller krav er avklart.

· Etabler nettverk for brukermiljøer, akademia og næringslivet som legger til rette for at informasjon kan flyte fritt mellom aktørene og at aktørene kan samhandle med færrest mulig begrensninger.

· Finansieringsordninger som kan bidra til at innovative kompetanse- og utviklingsmiljøer anser Forsvarssektoren som et attraktivt miljø for innovasjon.

· Introdusere prosesser som er spesielt utformet for å sikre at tiden det tar fra et problem er identifisert og erkjent til en løsning foreligger, blir så kort som mulig.

Hvilke tiltak er mest relevante for å følge opp at tiltakene gjennomføres?

Gjennomføring av tiltakene forutsetter at det i etatsstyringen etableres tydelige og målbare mål- og resultatindikatorer som incentiverer ledere på alle nivå i Forsvarssektoren til å legge til rette for innovasjon. Skal Forsvarssektoren lykkes med innovasjon og introduksjon av ny teknologi innebærer det også i noen tilfeller å få verifisert at en teknologi og/eller innovasjon ikke er den riktige løsningen på et problem. I dette ligger at det må etableres aksept i sektoren for at innovasjon og introduksjon av ny teknologi innebærer risiko og at det derfor må være rom for å feile uten at det får negative konsekvenser for enkeltpersoner eller grupper av personer.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Svensgård

Administrerende direktør

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening/NHO