Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Barn og kjemikalier

Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier.

T-1330

Forord

Barn kan ikke selv beskytte seg mot farlige kjemikalier. Samtidig er de trolig mer sårbare for påvirkning fra kjemikalier enn voksne. Vi voksne har ansvaret for å gi barna en ekstra beskyttelse. Miljøverndepartementet har derfor utpekt arbeidet med barn og kjemikalier som et satsingsområde i tiden framover. Myndighetene vil arbeide for å fjerne eller begrense bruken av de farligste kjemikaliene i barneprodukter. Og med bedre informasjon om kjemikalie-innholdet vil vi gi foreldrene muligheten til å velge bort også mindre farlige produkter.

Vi vet i dag for lite om hvilke kjemikalier barn blir utsatt for, eller hvordan de reagerer på ulike kjemikalier. Det er derfor viktig at vi er føre var og beskytter barna mot kjemikalier vi ikke kjenner effekten av, samtidig som vi arbeider for å få mer kunnskap.

Arbeidet med å bedre beskyttelsen til barna har allerede startet. I tillegg til generelle regler om leketøy, er det innført spesielle forbud mot enkelte farlige kjemikalier i plastleker til barn under tre år. Det samme gjelder andre farlige kjemikalier i tekstiler. Vi har gitt Statens forurensningstilsyn (SFT) i oppdrag å finne ut mer om hvilke kjemikalier som finnes i barneprodukter. Kartleggingen vil også omfatte produkter i hjemmet som kan ha betydning for hvor utsatt barn er for farlige kjemikalier. I tiden framover vil det bli satt i verk en rekke tiltak som skal gjøre det lettere for folk flest å velge bort produkter som inneholder uønskede kjemikalier.

Miljøvernmyndighetene vil:

 • undersøke om barneprodukter inneholder kjemikalier som kan være farlige for barn
 • undersøke produkter i hjemmet som kan ha betydning for hvor utsatt barn er for farlige kjemikalier.
 • fjerne eller begrense bruken av kjemikalier som kan være farlige for barn
 • arbeide for at EU tar hensyn til barns sårbarhet i sine tiltak mot produkter som barn lett kommer i kontakt med
 • få satt i gang forskning og utredninger om hvordan barn reagerer på kjemikalier og hvor de farlige kjemikaliene finnes
 • informere om uønskede kjemikalier i produktgrupper barn lett kommer i kontakt med
 • styrke kontrollen med at barneprodukter i butikkene ikke inneholder farlige kjemikalier
 • styrke kontrollen med at regler om barnesikring og advarselsmerking blir overholdt

Utfordringer

Alle produkter inneholder kjemikalier

Det er ikke til å unngå at vi får i oss kjemikalier gjennom produkter, mat, drikke eller luft. Kjemikalier brukes i omtrent alle produksjonsprosesser. Bare i Europa blir det markedsført om lag 50 – 60 000 kjemikalier. I tillegg inneholder de fleste ferdige produkter kjemikalier. Også produkter som er laget spesielt for barn kan inneholde helsefarlige kjemikalier. Mange produkter avgir kjemikalier under bruk og også etter at de ikke brukes lengre. En stor andel av disse kjemikaliene havner til slutt i luft, jord og vann. Vi vet ikke sikkert hvordan alle disse kjemikaliene påvirker oss eller naturen, men mange kjemikalier kan være farlige for helse og miljø.

Barn kan være mer sårbare for kjemikalier enn voksne

Barn puster, drikker og spiser mer per kg kroppsvekt enn voksne. I tillegg vil barns væremåte gjøre dem ekstra utsatt for kjemikalier for eksempel ved at de putter ting i munnen. Dette betyr at barn er mer utsatt for kjemikalier enn voksne, og at de lett kan få i seg mer av enkelte kjemikalier.

Vi vet ikke nok om hvordan barn tåler å bli utsatt for kjemikalier, men det er mange årsaker til at påvirkning fra kjemikalier kan være mer alvorlig for barn enn for voksne. For det første er barn i rask utvikling. Påvirkning av helsefarlige kjemikalier i denne alderen kan føre til forstyrrelser i utviklingen av lunger, nervesystem, immunsystem og reproduksjonsevne. Dette kan føre til alvorlige skader. Det blir også antatt at barn har dårligere evne til å bryte ned og bli kvitt kjemikalier enn voksne. I tillegg kan en rekke helseskadelige kjemikalier gi kroniske sykdommer ved lang tids påvirkning. For enkelte kjemikalier kan det også ta lang tid fra man blir utsatt for kjemikaliet til sykdom bryter ut. Det vil være større sannsynlighet for at barn rekker å utvikle sykdommer på grunn av slike kjemikalier enn voksne.

Vi vet for lite om kjemikalienes effekt på barns helse

Selv om det allerede finnes et regelverk som skal beskytte barn mot kjemikalier, kan mangel på kunnskap føre til feilaktig bruk. Regler om innhold i leketøy, lekeplassutstyr og krav til merking og barnesikring gjelder kjemikalier som er klassifisert som helsefarlige. Kjemikalier kan være farlige for helsen uten å være klassifisert som helsefarlige rett og slett fordi vi mangler kunnskap om kjemikaliet. Et eksempel er kjemikaliegruppen ftalater som blir tilsatt plastprodukter for å gjøre dem myke. Ftalatene blir mistenkt for å være reproduksjonsskadelige, hormonhermende og kreftfremkallende. Likevel ble de altså brukt i leketøy til små barn, som biteringer. Ut fra føre var-prinsippet valgte Miljøverndepartementet i 1999 å forby bruken av disse kjemikaliene i produkter til barn under 3 år.

Leketøy skal i følge gjeldende regler ikke inneholde eller avgi kjemikalier som er klassifisert som helsefarlige. For enkelte kjemikalier, som bly, kadmium og kvikksølv er det fastsatt grenseverdier for hvor mye av stoffet som kan avgis fra leketøy.

Lekeplassutstyr skal ikke inneholde eller avgi kjemikalier som er klassifisert som helsefarlige i så store konsentrasjoner at det medfører helsefare for barn.

Helsefarlige kjemiske produkter skal ha barnesikring og være faremerket.

Kunnskapen om kjemikalier er mangelfull. Vi vet ikke nok om hvordan ulike kjemikalier påvirker barn. Vi vet heller ikke nok om hvilke kjemikalier som inngår i produkter barn kommer i kontakt med, eller hvilke kjemikalier barn påvirkes av via miljøet. Men muligheten for at enkelte kjemikalier kan gi svært alvorlige effekter gjør det spesielt viktig å legge føre var-prinsippet til grunn for arbeidet på dette feltet. Kjemikalier som vi er usikre på bør derfor ikke brukes i produkter til barn.

Voksnes bruk av produkter som inneholder kjemikalier påvirker også barna. Eksempler er tekstiler på møbler, tepper, vaskemidler, tepperensemidler og andre kjemikalier som brukes og oppbevares i hjemmet. Regler om barnesikring skal beskytte barn mot eksponering fra kjemikalier ved feilaktig bruk av produkter. Men selv fra produkter man vanligvis ikke tenker på kan inneholde farlige kjemikalier (tepper, sengetøy) kan barn i noen grad eksponeres for farlige kjemikalier. Vi vet i dag lite om konsekvensene av for eksempel hudkontakt med et teppe som nylig er kjemisk renset.

Strategi

Miljøvernmyndighetene vil arbeide for å redusere påvirkningen fra alle produkter som bidrar til at barn blir utsatt for farlige kjemikalier. Samtidig skal vi legge til rette for at enkeltmennesker selv kan velge bort produkter som utsetter barn for kjemikalier.

Fjerne farlige kjemikalier

Som en første del av arbeidet vil miljøvernmyndighetene kartlegge innholdet av farlige kjemikalier i produkter barn kommer i kontakt med. Dersom det blir avslørt innhold av helsefarlige kjemikalier vil miljøvernmyndighetene vurdere å fastsette grenseverdier eller å forby bruk av de aktuelle kjemikaliene.

Gjennom EØS-avtalen gjelder de fleste av EUs regler på kjemikalieområdet også for Norge. Vi vil derfor arbeide for at EU utformer strenge krav til bruk av kjemikalier i barneprodukter. Det er også viktig at EU tar hensyn til barnas sårbarhet ved regulering av andre produkter barn lett kommer i kontakt med.

Internasjonalt arbeides det med å utvikle metoder for å ta hensyn til barn når man gjennomfører risikovurderinger , dvs. vurderer helsefaren ved kjemiske produkter. Risikovurderinger ligger til grunn for det meste av kjemikaliereguleringene i EU. Norge vil også bidra i arbeidet med å utvikle slike metoder.

Aktuelle tiltak:

 • undersøke om barneprodukter inneholder kjemikalier som kan være farlige for barn
 • undersøke produkter i hjemmet som kan ha betydning for hvor utsatt barn er for farlige kjemikalier
 • fjerne eller begrense bruken av kjemikalier som kan være farlige for barn
 • arbeide for at EU tar hensyn til barns sårbarhet i tiltak mot produkter som barn lett kommer i kontakt med

Styrke kontrollene Statens forurensningstilsyn (SFT) vil styrke kontrollen med at barneprodukter ikke inneholder farlige kjemikalier. Et resultat av slike kontroller er at farlige produkter blir fjernet fra markedet. Gjennom kontrollene får SFT nær kontakt med produsentene, importørene og forhandlerne av produktene. Kontrollene bidrar dermed også til at disse får bedre kunnskap om regelverket og til at de får økt bevissthet om farlige kjemikalier. SFT vil også kontrollere at reglene om barnesikring blir fulgt. Dette kan bidra til å hindre at barn får i seg kjemikalier ved uriktig bruk.

Aktuelle tiltak:

 • styrke kontrollen med at barneprodukter i butikkene ikke inneholder farlige kjemikalier
 • styrke kontrollen med at regler om barnesikring og advarselsmerking blir overholdt

Øke kunnskapen om kjemikalienes virkning på barn

Det er viktig å få økt kunnskap ikke bare om hvilke kjemikalier barn blir utsatt for, men også hvordan de reagerer på kjemikaliene. Miljøvernmyndighetene vil derfor prioritere forskning og utvikling som bidrar til å øke kunnskapen om virkninger av kjemikalier på barns helse. Arbeidet med å bedre kunnskapen om barn og kjemikalier er satt i gang, og norske miljøvernmyndigheter leder blant annet et prosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd. Prosjektet skal kartlegge kunnskapsnivået om barn og kjemikalier i Norden, og sjekke hvor utsatte barn er for kjemikalier. Det er planlagt avsluttet høsten 2000.

Aktuelle tiltak:

 • få satt i gang forskning og utredninger om hvordan barn reagerer på kjemikalier og hvor de farlige kjemikaliene finnes

Bedre informasjon

Informasjon om kjemikalier i barneprodukter er nødvendig for at enkeltmennesker skal kunne beskytte barna sine og seg selv gjennom valg av produkter. Mange foreldre ønsker å ligge i forkant av myndighetenes reguleringsarbeid, for eksempel ved å kunne velge bort produkter med kjemikalier vi fremdeles ikke vet om er farlige.

Miljøvernmyndighetene vil bedre tilgangen på informasjon om kjemikalier generelt, og spesielt fokusere på informasjon om kjemikalier i barneprodukter. Det skal blant annet utgis informasjonsmateriell om hvilke produktgrupper foreldre bør være oppmerksomme på.

Allmennheten skal også i større grad informeres om SFT sine funn av farlige kjemikalier i produkter. Miljøvernmyndighetene har dessuten satt i gang en større utredning med tanke på å opprette et åpent informasjonssystem for kjemikalier. Informasjonssystemet vil inneholde informasjon om innholdet av kjemikalier i produkter. Informasjonen vil bli gitt av produsentene eller importørene av produktet.

Aktuelle tiltak:

 • informere om uønskede kjemikalier i produktgrupper barn lett kommer i kontakt med

Redusere mengden farlige kjemikalier i miljøet

Barn utsettes også for kjemikalier som allerede er sluppet ut til jord, luft og vann. Arbeidet for å redusere slike utslipp er blant de høyest prioriterte i miljøvernpolitikken, og en rekke tiltak er innført for å redusere utslippene av farlige kjemikalier til miljøet.

Ved å oppholde seg nær bakken og særlig ved å spise jord og sand, er barn spesielt utsatt for kjemikalier fra forurenset jord. SFT har fastsatt normer for hvor forurenset grunnen kan være på områder der folk bor eller driver med fritidsaktiviteter. Konsentrasjonen av farlige kjemikalier i jorden skal ikke overskride SFTs normer, med mindre lokale risikovurderinger sier noe annet.