T-1493 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel

Veilederen gir råd om hvordan forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) skal forstås i praksis for kommuneplanens arealdel. Veilederen er ikke uttømmende om juridiske problemstillinger og om innhold og utarbeiding av kommuneplanens arealdel.

T-1493
ISBN 978-82-457-0450-1

Last ned veilederen (pdf 3 Mb.)

Veilederen gir råd om hvordan forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) skal forstås i praksis for kommuneplanens arealdel. Veilederen er ikke uttømmende om juridiske problemstillinger og om innhold og utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Den bør derfor brukes sammen med KU-forskriften og veilederen om kommuneplanens arealdel.

Veilederen vil suppleres med temaveiledere for enkelte utredningstema. Per i dag er det temaveiledere under arbeid av ansvarlige fagdirektorater for temaene landskap, naturmangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø og støy. Veilederen inngår i den samlede veiledningen til plandelen av plan- og bygningsloven 2008.

For at veilederen skal være et best mulig hjelpemiddel for planleggere og andre som arbeider med eller berøres av kommuneplaner etter plan- og bygningsloven er departementet interessert i alle forslag til forbedringer. Tilbakemelding kan sendes på e-post: jorgen.brun@kld.dep.no

Konsekvensutredning veileder forside