Historisk arkiv

T-2/00 Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

T-2/2000

Rundskriv om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven

Forord

Rundskrivet gir en samlet fremstilling av bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) i plan- og bygningslovens kap. VII-a og tilhørende forskrift. Rundskrivet er utarbeidet på bakgrunn av forskrift om konsekvensutredninger av 21. mai 1999 og erfaringer med bestemmelsene. Rundskrivet erstatter T-1/97.

Rundskrivet er rettet til aktører som har oppgaver etter regelverket, dvs. tiltakshavere, ansvarlig myndighet, statlige regionale myndigheter, kommuner og fylkeskommuner som planmyndighet og til andre myndigheter som gir tillatelse til tiltak som omfattes av bestemmelsene. Rundskrivet gir også nyttig informasjon om de rettigheter og muligheter til medvirkning KU-regelverket gir for interesseorganisasjoner, berørte myndigheter og andre interesserte.

Formålet med KU-bestemmelsene er å klargjøre virkningene av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.

Det er nå gått 10 år siden bestemmelser om konsekvensutredninger ble innført. Erfaringer viser at bestemmelsene bidrar til en forutsigbar og strukturert prosess mellom tiltakshaver, berørte myndigheter og offentligheten, og at behandlingen medfører økt kunnskap og høyere bevissthet om miljømessige og andre vesentlige effekter.

Forutsetningen for at KU skal bidra til effektive planprosesser og gi bærekraftige resultater er at behandlingen etter bestemmelsene kommer i gang på et tidlig tidspunkt, og at det oppnås en god samordning med behandlingen etter planbestemmelsene i plan- og bygningsloven og behandlingen etter andre lover konsekvensutredningen skal ligge til grunn for. For å oppnå gode og bærekraftige utbyggingsløsninger er det også avgjørende at interesseorganisasjoner og andre interesserte og berørte utnytter de muligheter for medvirkning som er nedfelt i regelverket.

Miljøverndepartementet, september 2000.

Siri Bjerke

Miljøvernminister

Veiledning og spørsmål

Ved gjennomføring av konsekvensutredninger, og ved bruk av lov, forskrift og rundskriv, kan man for veiledning og spørsmål henvende seg til følgende instanser:

• Nærmere veiledning og spørsmål om et tiltak omfattes av bestemmelsene, saksbehandlingen og oppfylt utredningsplikt rettes til ansvarlig myndighet (se forskriftens vedlegg I og II, kolonne II).

• Nærmere veiledning og spørsmål om kriteriene i § 4 kan også rettes til

– Fylkesmannens miljøvernavdeling,
– Fylkeskommunens kulturminneforvaltning,
– Fylkesmannens landbruksavdeling for tiltak som kan omfattes av § 4 punkt 3b og 3h,
– Samisk kulturminneråd for tiltak i samiske områder.

• Nærmere veiledning og spørsmål om saksbehandlingen kan også rettes til plan- og veiledningsansvarlig i fylkeskommunen eller hos fylkesmannen.

• Spørsmål om opplæring, veiledning og statistikk over KU-sakene kan rettes til Direktoratet for naturforvaltning.

• Spørsmål om evaluering av regelverket og eksempel på saker som har vært behandlet etter regelverket kan rettes til Norsk institutt for by og regionforskning. NIBR skal ha tilgjengelig meldinger, utredningsprogram, konsekvensutredninger og sluttdokument i saker som har vært behandlet etter KU-bestemmelsene.

Følgende veiledningsmateriell om konsekvensutredninger foreligger fra Miljøverndepartementet:

• Rundskriv T-2/2000 om konsekvensutredninger (erstatter T-1/97),
• Særtrykk av lov og forskrift (T-1281),
• Veileder i arbeidet med de enkelte tema (T-1177), og
• Kriterier for vurdering av vedlegg II-tiltak (T-1170). Revidert utgave av denne veilederen vil foreligge i løpet av 2000.

Disse dokumentene er tilgjengelig på ODIN

For veiledere om KU og landbruk/jordvernkriteriet se Landbruksdepartementets internettsider
Her finnes
V-650 M 0692 B Konsekvensutredninger og Landbruk, og Veiledning om bruk av jordvernkriteriet i § 4 punkt 3h.

For veileder om KU og vannkraftutbygging se http://www.nve.no/
Søk på publikasjoner.
Her finnes
NVE-veileder Nr. 1/1998 Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker.