Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Team Head AS

Vi viser til klage datert 10. juni 2010 som er oversendt med brev fra Foretaksregisteret 28. juni 2010 samt departementets brev datert 19. august 2010.

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 28. mai 2010 om å nekte registrering av navneendring. Vedtaket er begrunnet med at foretaksnavnet Asa Productions AS ikke er i samsvar med reglene i foretaksregisterloven (lov 21. juni 1985 nr. 78) og foretaks­navne­loven (lov 21. juni 1985 nr. 79). Foretaksregisteret påpeker at foretaksnavnet inneholder en annen foretaksbetegnelse enn den som angir foretakets ansvarsform.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor:

Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering, og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig, skal det i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nektes registrering. Er meldingen kontrollert og funnet i orden skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1.

Klager ønsker å registrere et nytt foretaksnavn for sitt foretak; Asa Productions AS. Foretaksregisteret har nektet å registrere navneendringen og begrunner vedtaket med at det ønskede navnet er i strid med foretaksnavneloven §§ 2-2 og 2-3. 

Spørsmålet er dermed om foretaksnavnet Asa Productions AS strider mot reglene for tillatte foretaksnavn i foretaksnavneloven §§ 2-2 og 2-3. Foretaksnavneloven § 2-2 fastsetter at foretaksnavn for et aksjeselskap skal inneholde ordet aksjeselskap eller forkortelsen AS. Videre sier § 2-2 siste ledd at foretakets navn ikke må inneholde annen foretaksbetegnelse enn den som angir foretakets egen ansvarsform. Forkortelsen AS er, i tråd med loven, en del av det ønskede foretaksnavnet. Om foretaksformen står foran eller bak hovedstammen i foretaksnavnet, har ingen betydning.

Foretaksnavnet inneholder også ordet ”Asa”. Asa er en av flere brukte forkortelser for allmennaksjeselskap. Normalt vil forkortelsen brukes med store bokstaver. Om foretaket melder inn formen asa eller Asa, vil den registreres som ASA i Foretaksregisteret. Hvilken kombinasjon av store og små bokstaver foretaket selv velger å bruke i egen markedsføring og kontakt utad, har ingen betydning.

Klager hevder at betegnelsen ”Asa” i dette foretaksnavnet må forstås som et navn. Nærings- og handels­departementet er ikke enig i denne vurderingen. Asa er riktignok et kvinnenavn, men er svært lite brukt. Bare 12 kvinner har i følge statistikk fornavnet Asa i Norge i dag. Betegnelsen ASA/asa/Asa er etter Nærings- og handelsdepartementets vurdering så godt innarbeidet at den uansett skriftform i alminnelighet vil forstås som forkortelsen for allmennaksjeselskap. Foretaksnavneloven § 2-2 siste ledd sier også helt klart at et foretak ”ikke må” inneholde andre foretaksbetegnelser. I Ot.prp. nr. 50 (1984-85) på side 92 står følgende om § 2-2: ”De ord som påbys brukt i firma for en bestemt foretaksform, kan ikke inntas i firma for andre foretaksformer, jfr. forbudet i utkastet § 2-3 mot å nytte firma som virker villedende.”

Nærings- og handelsdepartementet har på denne bakgrunn kommet til at det ønskede foretaksnavnet ikke er overensstemmende med reglene i foretaksnavneloven § 2-2, og at det altså ikke kan registreres, jf. § 2-7 om at et foretaksnavn ikke kan registreres dersom det strider mot § 2-2.

Etter dette er det ikke nødvendig å ta stilling til om foretaksnavnet er egnet til å villede etter bestemmelsen i § 2-3. For ordens skyld vil departementet likevel bemerke at det er en naturlig språklig forståelse som legges til grunn i vurderinger etter § 2-3. Tillegget Asa vil dermed i alminnelighet gi inntrykk av at det dreier seg om et allmenn­aksje­selskap, og dermed være uforenlig med valgt organisasjonsform.

Vi bemerker også på generelt grunnlag at ansvarsforhold er vesentlig for et foretaks organisasjonsform. Organisasjonsformen allmennaksjeselskap har flere felles kjennetegn som bare delvis stemmer overens med de felles kjennetegnene for aksjeselskap. Når et foretak har ”Asa” som en del av foretaksnavnet indikerer det for omverdenen at foretaket er et allmennaksjeselskap. Etter vår vurdering er det i strid med lovens bestemmelser å ha to ansvarsbetegnelser i foretaksnavnet, da det vil kunne skape uklarhet om organisasjonsformen. Dette må vurderes på lik linje med at et enkeltpersonforetak inneholder to eller flere personnavn, jf. omtale i Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) på side 20-21.

Med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34 og lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, gjør departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge.

Vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28.