Thomas Heftyesgt. 52 AS

1. INNLEDNING
Vi viser til søknad av 6. mai 2011 fra Advokat Jørgen Langballe vedrørende dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for enestyret i Aktieselskapet Thomas Heftyesgate 52 AS (org.nr. 930 146 706). Vi viser til tilleggsopplysninger mottatt 3. juli, 21. september og 28. september 2011.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon. Dispensasjonen tidsbegrenses til to år fra vedtakets dato. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.
2. HVA SAKEN GJELDER
Jørgen Langballe er eneier og enestyre i Aktiesepskapet Thomas Heftyesgate 52 AS (selskapet). Selskapet er et eiendomsselskap med noe portefølje i Norge og noe i utlandet. Selskapets virksomhet består av forvaltning og utleie av tre butikklokaler i Norge på til sammen 340 m2, eie en byggeiendom i Brasil og et lite eiendomsselskap i Thailand der eneste aktivum er en leilighet. Det opplyses i søknaden at selskapet ikke driver omsetning og dermed ikke er mva. pliktig og at enestyrets eneste oppgave er å signere årsregnskapene i Altinn.

Det søkes om dispensasjon for enestyre ved Jørgen Langballe, norsk statsborger, bosatt i Phuket i Thailand. Varamedlem er Anne Margrethe Petersen, norsk statsborger, bosatt i Norge.

3. RETTSLIG GRUNNLAG
I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum skal daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat, jf. andre punktum.

Bakgrunnen for bostedskravet er hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon for selskapets ledelse. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er blant annet viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Kongens myndighet til å gjøre unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 er i kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert til Nærings- og handelsdepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller for styret. Som utgangspunkt må en av disse oppfylle lovens krav.
4. DEPARTEMENTETS VURDERING
Det søkes om dispensasjon fra aksjeloven § 6-11 for at enestyre i Aktieselskapet Thomas Heftyesgate 52 AS Jørgen Langballe kan være bosatt i Thailand. Begrunnelsen for søknaden er at selskapet er ”selvdrevet” og at eneeier ønsker å styre selskapet fra sin bopel i Thailand.

I departementets veileder til dispensasjonssøknader etter aksjeloven fremgår det at:
”I noen saker har vi imidlertid gitt dispensasjon for styret selv om det ikke er ansatt noen daglig leder (også enestyre). For små selskap med liten virksomhet har det også blitt gitt dispensasjon for både daglig leder og styret. Momenter ved en slik vurdering vil være størrelsen på selskapet, hvor omfattende driften er, om norsk dom kan gjøres gjeldende i bostedslandet, om det finnes advokat eller annen kontaktperson i Norge som kan ivareta selskapets interesser overfor norske myndigheter og om forholdet er midlertidig. I enkelte tilfeller vil det også være relevant om det er tegnet ansvarsforsikring for styret.”

Med den styresammensetningen det søkes om dispensasjon for, vil eneste styremedlem i selskapet ikke oppfylle lovens krav. Varamedlemmet oppfyller imidlertid lovens krav. Det opplyses i søknaden at Regnskapskontoret Pluss og Minus i Oslo ved Mona Hansen er selskapets regnskapsfører. Det fremgår også at Hansen er selskapets forretningsfører. Det opplyses at selskapet er ”selvdrevet” og at forretningsfører ellers gjør det som kreves for å drive selskapet.

Videre fremgår det at Jørgen Langballe er aktiv advokat i Norge med forretningskontor i Oslo. Advokatvirksomheten er godkjent av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Langballe opplyser at han er i Norge tre til fire ganger i året, dersom spesielle begivenheter inntreffer og i forbindelse med rettssaker som han er involvert i som norsk advokat.

Selskapet har ingen skatteforpliktelse til staten og er ikke mva.-pliktig. Etter departementets oppfatning driver selskapet lite virksomhet i Norge. Dette taler for at behovet for tilstedeværelse i Norge er lite. Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at tilgjengelighetshensynet anses som oppfylt i denne saken.

Spørsmålet er således om jurisdiksjonshensynet taler for å gi dispensasjon. Norsk domstolsavgjørelse kan ikke automatisk gjøres gjeldende i Thailand, da Norge og Thailand ikke har noen avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Dersom selskapet eventuelt skal stilles til ansvar etter aksjeloven eller annen lovgivning, må derfor sak føres for en domstol i Thailand. Etter departementets vurdering har imidlertid enestyret i selskapet en tilknytning til Norge som gjør at jurisdiksjonshensynet anses som tilstrekklig ivaretatt i denne saken.

Etter departementets vurdering er tilgjengelighetshensynet og jurisdiksjonshensynet tilstrekkelig ivaretatt i denne saken. Departementet finner det imidlertid nødvendig å tidsbegrense dispensasjonen til to år. Departementet kan med dette gjøre en fornyet vurdering av tilknytningshensynet og jurisdiksjonshensynet sett i sammenheng med utviklingen i selskapets virksomhet i Norge.
5. VEDTAK
Nærings- og handelsdepartementet gir med dette dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl. res.
17. juli 1998 nr. 619. Selskapet Aktieselskapet Thomas Heftyesgate 52 AS, org. nr.
930 146 706 kan ha enestyre som fremgår i søknaden av 6. mai 2011.

Dispensasjonen tidsbegrenses til to år fra vedtakets dato. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om ny dispensasjon dersom styret fremdeles ikke oppfyller kravet om bosted i § 6-11.

Nærings- og handelsdepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.regjeringen.no/nhd. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager fra brevets dato.