Høringssvar fra Norsk Presseforbund

Dato: 04.11.2019

Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for norske medier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål.

Norsk Presseforbund støtter ikke forslag til endring i helseregisterloven § 19 (4) om at samfunnet ikke skal kunne få utlevert anonyme opplysninger i medhold av offentlighetsloven.

Endringen er et vesentlig inngrep i offentlighetsprinsippet og retten til informasjon, som både har vern etter Grunnloven § 100 og EMK art 10. Å gå fra å ha rettigheter etter offentlighetsloven, til å gjøre dette til en frivilig ordning for den datansvarlige, både mtp om statiskken skal utarbeides og om den skal utleveres, er en stor endring som vil få konsekvenser for samfunnet. Vi vet av tidligere undersøkelser om praktisering av åpenhet i forvaltningen, og gjennom kontakt med forvaltningen om innsynskrav, at frivillighet sjelden fører til mer åpenhet. Det kan både handle om ressurser, eller at man ikke har vilje til å være åpen, eller at man ikke ønsker å gi ut bestemte ooplysninger. Resultatet blir det samme - samfunnet går glipp av viktig informasjon. VI trenger derfor lovregler som tvinger forvaltningen inn på et minimumsnivå av hva samfunnet kan forvente av åpenhet. Derfor er det også behov for en offentlighetslov.

Forslaget er også dårlig begrunnet. Vi får ingen konkret forklaring for hvorfor dette er viktig å endre, utover henvisningen til statisikkloven. Det påpekes ikke feil eller misbruk som har skjedd, eller klager over at denne type statistikk har blitt utlevert. Det virker som at hovedargumentet er ressurser og ressursbruk på å utarbeide statistikker. Det mener vi er en dårlg begrunnelse for en så dramatisk endring, dessuten har allerede offentlighetsloven flere bestemmelser som tar høyde for for omfattende krav. Dete må sees i sammenehng med betydningen av disse opplysnignene for samfunnet.

Vi stiller dessuten spørsmål ved lovgivningsteknikken her - at man vedtar lover som griper inn i offentleglova, uten å foreslå dette som en endring i offentleglova. Dette undergraver hva dette egentlig handler om - inngrep i offentlighetsprinsippet. Det er opplagt et problem hvis det er slik at man gjennom andre lover kan vedta bestemmelser som gir dårligere rett til innsyn enn det som følger av offentleglova, uten å endre offentleglova. Vi stiller derfor spørsmål ved lovgivningsteknikken og om dette er forenelig med offentleglova og intensjonene bak denne.

Norsk Presseforbund viser forøvrig til høringsuttalelsen fra Norsk Journalistlag, og slutter oss i sin helhet til den.