Høringssvar fra Norsk helsearkiv

Dato: 31.10.2019

Svartype: Med merknad

Arkivverket ved Norsk helsearkiv viser til høringsbrev av 04.juli 2019 vedrørende tilgjengeliggjøring av helsedata og endringer i helseregisterloven mm.

Om Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv er organisert som en særskilt virksomhet i Arkivverket. Virksomheten i Norsk helsearkiv og helsearkivregisteret er regulert med en egen forskrift, helsearkivforskriften, som er hjemlet i helseregisterloven, spesialisthelsetjenesteloven og arkivloven.

Formålet med Helsearkivregisteret er å:

a) Motta pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten og

b) gjøre helseopplysninger i arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt

Innspill til høringsforslaget

Norsk helsearkiv stiller seg positive til de foreslåtte endringene i høringen. Særlig støtter vi etableringen av Helsedataservice som foreslått i § 20. Vi mener dette er viktig for å nå målet om enklere og tryggere tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og helsedata i helseregistre.

Vi støtter også endringene om sammenstilling som ledd i kvalitetskontroll som foreslått i § 19b) 3.ledd. Forslaget om at dataansvarlige kan gjøre rutinemessige sammenstillinger med tilsvarende opplysninger i helseregistre etter helseregisterloven § 11 og § 12 er positivt.

Med vennlig hilsen

Inga Bolstad - Riksarkivar Arkivverket

Bjørn Børresen - Direktør Norsk helsearkiv