Høringssvar fra Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Dato: 01.11.2019

Tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

Høringssvar fra Unit

Unit takker for muligheten til å bidra i høringsprosessen. Representanter fra Unit deltar både i programstyret og referansegruppen i Helsedataprogrammet og har dermed god kjennskap til programmet, de gevinstene som planlegges hentet ut og de risikomomenter som man møter på veien dit.

Innledningsvis ønsker vi å gi honnør til programmet for den jobben som er lagt ned så langt og de leveransene som allerede er gjort. Dette gir grunn til optimisme for videre gjennomførings- og leveranseevne. Programmet har da også fått gode skussmål i kvalitetssikringsprosessen som nylig er gjennomført.

Det er viktig å anerkjenne og gi honnør til de registerforvalterne som frem til nå har sikret kvaliteten i helseregistrene. Det er disse som utgjør grunnmuren i Helseanalyseplattformen, og dette arbeidet må også gis rammer til å videreføres for at vi skal få den planlagte nytteverdien av Helseanalyseplattformen.

Unit har ansvar for, i samarbeid med aktørene i forskningssektorene, å legge planer for gode tjenester til støtte for forskningen. Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning ble vedtatt i mai i år, og ett av to satsingsområder innen forskningstjenester er å forenkle forskningsadministrasjon. Helseanalyseplattformen og Helsedataservice er viktige elementer i denne satsingen. Som det fremheves i kvalitetssikringsrapporten (KS2) for programmet er det «bred enighet om at norske helsedata har et betydelig potensial som ikke utnyttes». Gevinstene ved etableringen av Helseanalyseplattformen vil være store, gitt de rette rammene.

Unit gir sin støtte til de foreslåtte endringene i lov og forskrift. Vi ser dem som helt nødvendige for at Helseanalyseplattformen og Helsedataservice skal ha mulighet for å realisere viktige planlagte gevinster.

Nedenfor knytter vi tilleggskommentarer til noen enkeltpunkter:

· - Muligheten for å koble helseregistrene med sosioøkonomiske data er en viktig forutsetning for forskningen, og forenklet mulighet for slik kobling ønskes velkommen. Det er nødvendig at den muligheten som gis til de underliggende helseregistrene for slik kobling også videreføres til Helseanalyseplattformen og Helsedataservice. Så langt vi kan se, vil de foreslåtte endringene legge til rette for dette, men punktet oppleves som så viktig at vi ønsker å fremheve det.

· - I kapittel 10.5.8 i høringsnotatet står det: “Departementet foreslår at mottakeren skal dokumentere hvordan informasjonssikkerheten skal ivaretas, før opplysningene kan tilgjengeliggjøres.” Samtidig står det i samme kapittel “Etter forslaget skal det være mulig å etablere en ordning med autorisasjon av mottakere slik at det ikke blir nødvendig å legge frem denne dokumentasjonen i hver søknad” og også at vurdering av informasjonssikkerheten hos mottager kan justeres avhengig av hva det søkes om.
Det må ikke sås tvil om at personvernet for pasientenes data blir ivaretatt. Samtidig ser vi at rutiner knyttet til å dokumentere informasjonssikkerheten hos mottager kan bli arbeids- og tidkrevende. Det er derfor viktig at den muligheten til forenkling som det åpnes for i forslaget, faktisk tas i bruk når det kan gjøres på en sikker måte.

- Unit vil også bemerke at informasjonssikkerheten og ivaretakelse av personvernet er avgjørende suksesskriterier. Pasientene må kunne være trygge på at opplysninger om dem blir håndtert på en sikker måte, slik at den enkelte vil være villig til å avgi disse korrekt. I tillegg er det et betydelig skadepotensial dersom helseopplysningene kommer på avveie. Med dette sagt, er spørsmål rundt informasjonssikkerhet og personvern drøftet grundig i forslaget. Unit leser det som en forutsetning at begge deler skal ivaretas like godt eller bedre enn i dag.

- Unit har ansvar for å bidra til samordning av forskningstjenester. Vi ser det derfor som positivt at det legges opp til samhandling mellom Helseanalyseplattformen og eksisterende infrastrukturer for forskningsdata. Investeringer i allerede etablerte infrastrukturer bør utnyttes.

Departementet vurderer at funksjonene som tilgangsforvalter og forvalter av helseanalyseplattformen må legges samlet til et forvaltningsorgan i styringslinjen til Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om disse forvaltningsfunksjonene bør forankres i Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet eller i Direktoratet for e-helse.

Oppgaven som tilgangsforvalter og forvalter av Helseanalyseplattformen krever et bredt spekter av kompetanse. Så langt vi kan se, er det ingen av de foreslåtte miljøene som har all den kompetanse som kreves for oppgaven, slik at kompetansebygging uansett vil bli et tema. Vi mener oppgaven bør legges til et miljø som i minst mulig grad har en egeninteresse i tilgang til registerdataene, som har erfaring med samarbeid med tilsvarende funksjoner i andre sektorer og som har nærhet til digitaliseringsprosessene på tvers av sektorene. Unit anbefaler på dette grunnlaget plassering av forvaltningsfunksjonen i Direktoratet for e-helse.

Unit påpeker også viktigheten av at institusjonene i KDs linje gis en tydelig plass i styringsstrukturen og har like muligheter for påvirkning som aktørene i HODs linje.