Høringssvar fra Sekretariat for Nasjonalt fagråd for arbeid og helse

Dato: 04.11.2019

Høringssvar fra Nasjonalt fagråd for arbeid og helse

Bakgrunn

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse, er et ekspertutvalg, oppnevnt av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Fagrådet gir på selvstendig grunnlag faglige råd til direktoratene for å styrke og utvikle fagområdet arbeid og helse, blant annet ved å bidra til å få frem robust kunnskap på fagfeltet.

Fagrådet er i kraft av sitt mandat opptatt av at det legges til rette for forskning og kunnskapsutvikling i grenseflaten mellom arbeid og helse. Rådet har blant i en uttalelse adressert praksis for behandling av slik forskning i REK-systemet.

Rådet har drøftet høringen om tilgjengeliggjøring av helsedata, og har på dette grunnlag ønske om å avgi et eget høringsvar.

Drøfting

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse er opptatt av at økt arbeidsdeltakelse i større grad skal betraktes som et mål for helsetjenesten. Dette er i tråd med det Helsedirektøren har uttalt i flere anledninger. Det er dermed behov for sektorovergripende satsinger, og samvirke.

For en god kunnskapsutvikling på dette området bør data om arbeid, økonomi, sykefravær/uførhet inkl. diagnoser som både utfall og risikofaktor være lettere tilgjengelig for kobling med helsedata og videre analyse og forskning.

Et hovedproblem i dag er at kobling av mange registre med ulike eiere krever at mange instanser skal tilskrives og saksbehandle prosjektet før det er mulig å bestille data. I dagens situasjon er det derfor svært tid- og ressurskrevende å få tilgang til relevante data fra flere aktører.

Nytt regelverk og nye organisasjonsformer for helseregistre bør derfor legge til rette for at ulike typer data fra Folkeregisteret, Skatteetaten og Arbeids- og velferdsetaten lettere kan kobles mot data om fra helseregistre. Data fra disse kildene er ikke bare demografiske og sosioøkonomiske bakgrunnsopplysninger, men utgjør også en viktig datakilde om effekter av helsetjenester.

Konklusjon

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse, støtter at det legges til rette for en organisering som legger til rette for en enklere og tryggere tilgjengeliggjøring av helsedata til forskning. Fagrådet har, basert på sitt mandat og kompetanse, ikke tatt stilling til de organisatoriske og juridiske spørsmål i høringen.

Fagrådet vil understreke betydningen av at fremtidig valgte løsninger inkluderer relevante kilder til oppdaterte data om deltakelse i arbeidslivet, sammen med øvrige sosioøkonomiske data.

Oslo 4/11 2019.