Høringssvar fra Norges Farmaceutiske Forening

Dato: 04.11.2019

Norges Farmaceutiske Forening innspill til høring om Tilgjengeliggjøring av helsedata – forslag om endringer i helseregisterloven m.m

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene ) er profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge - med rundt 4300 medlemmer i privat, statlig og kommunal sektor.

På generelt grunnlag stiller vi oss positive til at det etableres en nasjonal løsning for å tilgjengeliggjøre helsedata til forskning og annen sekundærbruk, med formål om enklere, raskere og sikrere deling av helsedata.

Det forutsettes imidlertid at

1) Plattformen som etableres må være sikker - det vil si ha lav sårbarhet for cyberangrep, infiltrering og overvåkning. Store mengder sensitive opplysninger vil være tilgjengelige samlet fra ett sted, og interessen for spesielt cyberangrep, men også infiltrering og overvåkning må påregnes.

2) Betaling/gebyr for bruk av tjenesten ikke blir så høy at forskning, spesielt i regi av det offentlige og utdanningsinstitusjonene, umuliggjøres og/eller reduseres på grunn av manglende ressurser.
Departementet foreslår gebyr til Helsedataservice fra mottakere av data fra helseanalyseplattformen skal dekke inn kostnadene ved drift og utvikling av plattformen. Ressursene til etablering, drift og vedlikehold av en sikker plattform (se pkt 1) vil trolig være omfattende, og annen tilleggsfinansierings bør vurderes.

3) Krav om personvern ivaretas, samt at det er enkelt og gebyrfritt for privatpersoner å få informasjon om hvor de må henvende seg for å få rettet feil.

4) Krav om REKs forskningsetiske vurdering opprettholdes - uavhengig om det organiseres slik at Helsedataservice mottar søknaden om tilgjengeliggjøring og innhenter REKs godkjenning som et ledd i søknadsbehandlingen, eller om det må søkes selv.

Med vennlig hilsen

Rønnaug Larsen

Leder

Norges Farmaceutiske Forening