Høringssvar fra Arbeidstilsynet

Dato: 14.09.2019

Vi viser til brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet ang. høringen om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.). Arbeidstilsynet ser på forslaget som et positiv tiltak og vi håper at kunnskap fra tilgjengeliggjøring av slike data også vil bidra til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer, skader, sykefravær og dødsfall.

Vi har en spesifikk kommentar til lovbestemmelsen som skal legge til rette for at et begrenset sett med demografiske og sosioøkonomiske bakgrunnsopplysninger skal gjøres tilgjengelig for helseregistre. Vi ønsker også å bruke anledningen til å gjøre departementet oppmerksom på at vi fortsatt ønsker en forbedring i kvalitet av helseregistre mht. data som gjelder arbeidsrelaterte sykdommer, dødsfall og skader.

Som en forebyggende etat jobber Arbeidstilsynet hovedsakelig for å redusere arbeidsrelatert sykefravær, arbeidsskadedødsfall, skader og sykdommer, samt for å sikre et anstendig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i Norge. Datakvalitet samt pålitelighet har stor betydning for forskning, overvåkning og evalueringer som gjøres på arbeidshelseområdet. Vi mener at det er en stor fordel at dere skal legge til rette for at data om landbakgrunn og innvandringskategori, utdanningsnivå, arbeidstilknytning, trygdestatus og inntektsnivå samt grunnkretsdata på individnivå skal tilgjengeliggjøres for helseregistre. Samtidig vet vi at eksponering og helseutfall for en anleggsarbeider kontra renholder er forskjellige. Da har arbeidsmiljøinstansene behov for data og kunnskap på næring (bransje) og yrkesnivå for å utvikle og implementere målrettet tiltak. Vi anbefaler at derfor at HOD i tillegge til de førnevnte variablene også tar med «yrke» og «næring »som egne variabler da disse har stor betydning for både folke- og arbeidshelseområdene.

Arbeidstilsynet opplever at det fortsatt er mangel på viktige variabler og svakhet i datakvalitet når det gjelder arbeidsrelaterte helseutfall i helseregistre. Det gjelder særlig Norsk Pasient Register (NPR) og Dødsårsaksregister (DÅR). Vi har tidligere spilt inn disse behovene i fbm. høringsuttalelser fra oss til HOD for Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre (2010) og Ny pasientjournal lov og ny helseregisterlov (2013).