Rapport: Tilleggsberegninger- ny finansiering av ikke-kommunale barnehager

PwC har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet rapporten Tilleggsberegninger - ny finansiering av ikke-kommunale barnehager.

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen endringer i kompensasjonen for pensjonskostnader i de private barnehagene. Private barnehager har i snitt lavere pensjonskostnader enn de kommunale, og regjeringen vil derfor at de private barnehagene skal få et flatt tillegg for pensjon. Det vil sikre at om lag 90 prosent av de private barnehagene få dekket pensjonsutgiftene sine. For private barnehager som har særlig høye pensjonsutgifter, foreslår regjeringen å innføre en ny ordning hvor de kan søke for å få dekket de ekstra pensjonsutgiftene. Disse forslagene er basert på beregninger utført av PwC.

PwC rapport 2015 tilleggsberegninger Ny finansiering av ikke kommunale barnehager.pdf