Forsiden

Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 14.01.2019

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader:

Utkastet til ny § 4-15 i ekomloven gir myndigheten kompetanse til både å gi forskrifter og fatte enkeltvedtak. Det fremgår imidlertid verken av forslaget til lovbestemmelse eller høringsnotatet hva slags enkeltvedtak som skal kunne treffes i medhold av bestemmelsen. Vi antar at det dreier seg om vedtak som treffes i medhold av forskriften, jf. forslaget til ny § 2-8 i ekomforskriften. I så fall skal kompetansen til å fatte enkeltvedtak fremgå av forskriften, og ikke av loven. Dersom det likevel er behov for en hjemmel i loven til å treffe enkeltvedtak, må det presiseres hvilke vedtak som kan treffes i medhold av denne.

I ekomforskriften § 10-3 annet ledd må det fremgå at det kan ilegges overtredelsesgebyr ved overtredelse av den nye § 2-8. Som angitt i Prop. 62 L (2015-2016) punkt 7.4.3.2, bør vurderingen av om det bør innføres administrative sanksjoner som utgangspunkt skje ut fra hver enkelt handlingsnorm. Det bør derfor fremgå av
§ 10-3 hvilke handlingsnormer i § 2-8 som skal kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

Vi bemerker at reguleringen av skyldkravet etter ekomloven § 10-13 og ekomforskriften § 10-3 annet ledd fraviker fra løsningen etter forvaltningsloven § 46 første ledd, som fastslår at administrative sanksjoner overfor et foretak kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld. Det bør vurderes om reguleringen i ekomloven bør justeres i samsvar med forvaltningsloven § 46 og vurderingene i Prop. 62 L (2015-2016) punkt 10.3.2.