Forsiden

Høringssvar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Dato: 11.01.2019

Høringssvar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nkom viser til høring om maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området publisert 11. desember i år.

Når det gjelder forslaget til endring i ekomloven § 10-13 første ledd om overtredelsesgebyr, mener Nkom det er overflødig å innta en henvisning til ny § 4-15 i nr. 1. Den nye bestemmelsen i § 4-15 er kun en hjemmelsbestemmelse som gi myndigheten adgang til å fastsette maksimalpriser og inneholder ikke regler som kan overtres. Det er selve forskriften eller enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i § 4-15 som kan overtres.

Etter Nkom syn bør endringen lyde:

§ 10-13 første ledd nr. 2 og 3 skal lyde:

2. overtrer forskrift gitt med hjemmel i §§ 2-1 til 2-9, § 2-10 femte ledd, § 2-12, § 2-14, § 2-15, §§ 4-1 til 4-8, § 4-14, § 4-15, § 5-1, § 6-2, § 6-5, §§ 7-1 til 7-4, § 8-1, § 10-3 eller § 10-5

3. overtrer enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i §§ 2-3 til 2-5, § 2-7a annet ledd, § 2-10 annet ledd, § 4-1, § 4-2 annet ledd, § 4-4 første til fjerde ledd, § 4-5 første ledd, § 4-6 første, annet eller fjerde ledd, § 4-7 første eller annet ledd, § 4-8 første, tredje til femte ledd, §§ 4-9 a første ledd, § 4-10, § 4-15, § 5-3, § 6-2, § 6-5 annet ledd, § 7-2, § 7-5, § 8-1, § 10-3, § 10-4, § 10-6 eller § 10-10

Merknaden til endingen i ekomloven § 10-13 første ledd må i så fall justeres i tråd med dette.