Forsiden

Høringssvar fra Telenor Norge AS

Dato: 15.01.2019

Tilleggshøring – forslag til endring i ekomloven om pristaksregulering av internasjonale samtaler og SMS

Telenor Norge AS (Telenor) viser til høringsnotat fra Samferdselsdepartementet (SD) den 11. desember 2018 om gjennomføringen av EUs forordning 2018/1971[1] i norsk rett og høring av forslag til endringer i ekomloven og ekomforskriften. Endringen innebærer en ny rammebestemmelse i ekomloven til å fastsette i forskrift maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området. I tillegg foreslår departementet å innta hjemmel i ekomloven til å sanksjonere brudd på maksimalprisreguleringen med overtredelsesgebyr. Telenor inngir med dette kommentarer til departementets høringsnotat innen fristen 15. januar 2019.

Oppsummering av Telenors syn

Telenor støtter innføringen av EUs forordning 2018/1971 i norsk rett. Forslaget bør imidlertid presiseres på enkelte punkter. Vi vil særlig peke på følgende:

  • Begrepet «internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester» er ikke definert i ekomloven. SD har i merknaden til ny § 4-15 i ekomloven definert begrepet. Telenor mener det også bør vurderes å ta inn definisjonen av begrepet i ekomloven § 1-5, eller direkte i bestemmelsen i § 4-15.
  • Begrepet «forbruker» er i dag ikke entydig definert i ekomloven. For å sikre konsistens mellom EUs forordning og den norske gjennomføringen av bestemmelsene i ekomlov og –forskrift, vil Telenor oppfordre til at det i merknadene til ny bestemmelse i ekomforskriften § 2-8 henvises til relevant definisjon av forbruker slik den fremkommer i bl.a. forbrukerkjøpslovgivningen, eventuelt at begrepet tas inn som en egen definisjon i ekomloven § 1-5.
  • EUs regulering av maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester, jf. forordning 2018/ 1971 art. 5a, har en positivt fastsatt utløpsdato 14. mai 2024. Den begrensede varigheten av bestemmelsen kan ikke ses gjenspeilet i forslaget til gjennomføringen i norsk rett. For å sikre lik gjennomføring i norsk rett som i EU for øvrig, foreslår Telenor at dette også bør fremkomme i lov- og forskriftsendringen.

Forslag til endring av lov

Ved gjennomføringen av EUs forordning 2018/1971, introduseres et nytt begrep i ekomloven; «internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester». SD har i merknaden til bestemmelsen i ny § 4-15 beskrevet hva begrepet omfatter. Telenor mener begrepet ikke er et allment kjent begrep, eller har et kjent meningsinnhold, og at det av den grunn ville være hensiktsmessig med en forklaring av begrepet direkte i loven. Dette ville også harmonere godt med måten definisjonen er inntatt i forordning 2018/1971 art. 50 (3).

Forslag til endring av forskrift

De foreslåtte endringene i ekomlov- og forskrift er, som beskrevet i høringsnotatet, ment å gjennomføre EUs forordning om maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området. For å gjennomføre prisreguleringen, har SD foreslått en ny hjemmel i ekomloven § 4-15, og en ny forskriftsbestemmelse i ekomforskriften § 2-8.

I merknad til ny § 2-8 i ekomforskriften fremgår det at

«Bestemmelsen gjenspeiler ny BEREC-forordning artikkel 50, og er ment å sikre at norske forbrukere får nyte godt av reduserte priser for internasjonale samtaler og SMS, både fra fast- og mobilnett, på tilsvarende vis som EU-borgere.»

Bestemmelsen i EUs forordning art. 50 (2) som ny § 2-8 er ment å gjennomføre lyder:

«This Regulation also lays down common rules to ensure that consumers are not charged excessive prices for making number-based interpersonal communications originating in the Member State of the consumer’s domestic provider and terminating at any fixed or mobile number in another Member State.”

Begrepet «forbruker» er ikke definert med et entydig og klart innhold i ekomloven eller ekomforskriften. I ekomloven § 1-5 benyttes begreper som «bruker» og «sluttbruker». Definisjonene av disse begrepene skiller seg imidlertid fra meningsinnholdet til begrepet «forbruker» slik det er definert i den alminnelige forbrukerretten.

Lov om forbrukerkjøp L21.06.2002 nr. 34 (forbrukerkjøpsloven) § 1 tredje ledd gir en klar definisjon av forbrukerbegrepet:

«Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet».

Definisjonen i forbrukerkjøpsloven korresponderer med standarddefinisjonen i art. 2 (1) i EUs Consumer Rights Directive (2011/83/EC) hvor ‘consumer’ er definert på følgende måte:

«‘consumer’ means any natural person who, in contracts covered by this Directive, is acting for purposes which are outside his trade, business, craft of profession;”

I EU-lovgivningen kan ikke en annen definisjon av begrepet ‘consumer’ legges til grunn enn den som fremkommer i Consumer Rights Directive som vist til over.

For å unngå tolkningstvil og uklarheter, foreslår Telenor at det tas inn en avklaring av begrepet «forbruker» i merknaden til bestemmelsen i § 2-8, evtentuelt at det tas inn som et definert begrep i ekomloven § 1-5.

SD har foreslått å innføre en hjemmel i ekomloven § 10-13 for å kunne sanksjonere brudd på maksimalprisreguleringen med overtredelsesgebyr. I denne sammenheng, henviser SD til at maksimalprisreguleringen er ment å beskytte forbrukere mot urimelig høye priser for internasjonale anrop og SMS. Sett hen til innføringen av sanksjonsbestemmelse for brudd på maksimalprisreguleringer forsterker det behovet for at begreper i lov og forskrift gis et så entydig og klart innhold som mulig.


Med hilsen
Telenor Norge AS


Siri Kalager

Regulatorisk direktør

[1] Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of the European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009.

Vedlegg