Høringssvar fra Norsk Pokerforbund

Dato: 25.05.2023

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Norsk Pokerforbund

Konklusjon

Norsk Pokerforbund er av flere grunner er sterkt kritiske til forslaget om DNS-blokkering av «nettsider som uten tillatelse tilbyr pengespill rettet mot det norske markedet».

Begrunnelse

Ifølge befolkningsundersøkelsen om penge- og dataspillproblemer fra 2019, spilte 137 000 nordmenn poker på internett i løpet av året. For poker totalt er tallet enda høyere. En undersøkelse Ipsos gjorde for Norsk Pokerforbund i 2016 viser at hele 400 000 nordmenn hadde spilt poker i løpet av det siste året, og det er grunn til å tro at tallet ville vært høyere i dag. Statistikk fra Hjelpelinjen.no for 2022 – som gir en indikasjon på hva som er reelle problemspill i det norske samfunnet – viser at det kun var 28 innringere som oppga poker som hoved eller eneste problemspill i løpet av et helt år. Til sammenligning var tallet for kasinospill: 242 og oddspill: 84. Det bør dermed være godt belegg for å si at poker ikke er blant de spillene som forårsaker mest spillproblemer i det norske samfunnet.

«Formålet med forslaget er å begrense tilbudet av pengespill uten norsk tillatelse av hensyn til sårbare spillere og et ønske om å styrke enerettsmodellen som statens sosialpolitiske og kriminalpolitiske virkemiddel på pengespillområdet.» I motsetning til de fleste andre populære pengespill, finnes det ikke noe tilbud om nettpoker innenfor enerettsmodellen, og dermed vil en DNS-blokkering føre til at landets mange pokerspillere vil stå uten et slikt tilbud. Hensynet til sårbare spillere bør veie tungt, men det er en svært høy andel av nordmenn som ikke har noen slike problemer, og som har poker som en aktivitet som gir dem stor glede i hverdagen. Det er ikke forbudt for norske forbrukere i å delta i spilltilbud hos utenlandske selskaper. Det er bemerkelsesverdig at det foreslås å blokkere en aktivitet som ikke medfører noen former for administrative eller kriminelle sanksjoner. Norske spillere treffer frivillige og lovlige valg ved deltagelse i utenlandske pengespill. Det norske lovverket, herunder forslaget om DNS-blokkering, er derfor lite logisk. Forslaget fremstår dermed som en form for moralisering, og stigmatisering, av de mange nordmenn som foretar en handling som ikke innebærer noen former for brudd med norsk lov. Det finnes så vidt vi vet ikke eksempler på andre lovlige handlinger som i dag blokkeres av norske myndigheter.

Norsk Pokerforbund anerkjenner at spørsmålet rundt DNS-blokkering er mye større enn spørsmål om spilltilbud. Ytringsfrihet står sterkt i det norske demokratiet og vernet om politiske ytringer har en sterk forankring i Grunnloven. Debatten rundt enerettsmodellen kontra lisensordning er en politisk diskusjon som har pågått over flere år, og som vil fortsette i årene fremover i tråd med at den teknologiske utviklingen gir enerettsmodellen nye utfordringer. På sidene til utenlandske spillselskaper finner man blant annet informasjon om deres ansvarlighetstiltak knyttet opp mot deres spilltilbud, som er særdeles relevant for den offentlige debatten. For pokerspillere vil forslaget også hindre tilgang på vesentlig informasjon av interesse utover spill på disse spillsidene. For mange er dette en viktig kilde til relevante nyheter, strategiske artikler hvor man kan lære mer om poker, og informasjon om lovlige arrangementer. Lovforslaget vil hindre en stor gruppe tilgang på viktig og relevant informasjon. Blokkering av internett for å begrense tilgangen til ytringer og informasjon som ikke støtter statens monopol, er en form for statlig sensur av innhold som man ikke ønsker skal fremmes i den offentlige debatten. Dette er en urovekkende tilnærming.

Vi ønsker også å påpeke at det ikke har vært gjort en tilstrekkelig utredning av konsekvensene ved dette tiltaket i henhold til GDPR. Vi kan ikke se at det er gjort en tilstrekkelig vurdering av hva som kan sette personvern, og norske borgeres grunnleggende rettigheter, i fare, og hva som eventuelt kan gjøres for å forhindre disse konsekvensene. I følge GDPR artikkel 35 skal det gjennomføres en vurdering av personvernkonsekvenser, dersom det er sannsynlig at forslaget kan gi høy risiko for personers rettigheter og friheter. Vi anmoder departementet til å foreta en risikoanalyse, før det er på plass vil forslaget være uforsvarlig.

Konklusjonen i høringsnotatet fra 2021 er at DNS-blokkering vil ha liten effekt på de som, på tross av kunnskapen om at spill foregår uten tillatelse fra norske myndigheter, likevel ønsker å benytte seg av det utenlandske tilbudet. I denne kategorien finner vi veldig mange av våre medlemmer. Når målet er å bidra til økt kunnskap og informasjon rundt hvilke spillselskap som mangler tillatelse etter norsk lov, bør departementet vurdere mindre inngripende tiltak, som f.eks. informasjonskampanjer og lignende, fremfor et tiltak som hindrer en stor gruppe muligheten til å utøve sin hobby. Vi har ikke sett vurderinger av slike tiltak blitt gjort, noe vi mener er helt innlysende at bør vurderes før et så drastisk tiltak foreslås.