Høringssvar fra Bulk Data Centers AS

Dato: 09.09.2022

09.09.2022

Høringssvar fra Bulk Data Centers

Tilleggshøring til ny ekomlov – datasenterregulering (Deres ref.: 22/3214-2)

Vi takker for invitasjonen til å gi innspill i tilleggshøringen til ny ekomlov om datasenterregulering.

Bulk Data Centers er en del av Bulk Infrastructure Group og en av Nordens største leverandører av datasentertjenester. Bulk eier og driver datasentre i Norge og Danmark, og har kunder både i offentlig og privat sektor.

Bulk er tilknyttet organisasjonen Norsk Datasenter Industri, og slutter seg til synspunktene som fremmes i det felles høringssvar som sendes inn derfra. I tillegg har vi følgende kommentarer:

Norsk datasenterbransje er ryggraden i vårt digitale samfunn

Næringsliv, offentlig sektor og privatpersoner er avhengig av datasentre som fungerer hver eneste dag. Mobil kommunikasjon, internett, strømmetjenester, regnskapssystemer og databaser er bare en liten del av den digitale infrastrukturen som holdes i gang ved hjelp av effektive datasentre.

Bulk er derfor positive til regjeringens mål om å styrke den digitale beredskapen og robustheten i den digitale infrastrukturen. Selv om bransjen selv tar sikkerhet på alvor, og har innført strenge sikkerhetskrav, er det nødvendig at myndighetene definerer hva som kreves. Det er også positivt at forslaget gir bransjen mulighet til å øke sikkerheten ytterligere, for eksempel ved å kunne kreve politiattest ved ansettelser.

Registreringsplikt bør utvides

Terskelverdien for registreringsplikt for datasentre er foreslått satt til installert effekt fra og med 1 MW. I likhet med Norsk Datasenter Industri mener vi terskelverdien bør settes til 0,5 MW. Dette samsvarer med terskelen for redusert elavgift. Mindre datasentre kan også oppbevare og behandle informasjon som bør ha høy grad av beskyttelse. Når et datasenter nyter godt av en avgiftsreduksjon er det også naturlig at det er registreringspliktig.

Behov for spesifisering av «enkeltvedtak»

Ny § 3-13 sier blant annet at «Myndigheten kan treffe enkeltvedtak for å sikre at datasenter-operatør iverksetter tiltak som gir forsvarlig sikkerhet og beredskap. Datasenteroperatør skal dekke kostnadene ved oppfyllelsen av dette». Det er viktig at loven åpner for risikobasert tolkning, det vil si at datasenteroperatøren selv medvirker til å definere hva som er å anse som et forsvarlig sikkerhetsnivå for det aktuelle datasenteret. Det er behov for en mer presis spesifisering, enten i lov eller forskrift, som gir en bedre forutsigbarhet rundt omfanget av enkeltvedtak og kostnadsbelastningen som påføres datasenteroperatøren gjennom slike vedtak.

Med vennlig hilsen,

Bulk Data Centers AS

Gisle M. Eckhoff

Konserndirektør