Oversendelse av ny tilpasningsavtale for presteskapet

Den nye avtalen tydeliggjør at de tillitsvalgte på lokalt nivå har rett til informasjon gjennom kontaktmøte minst to ganger pr. halvår og ellers når en av partene ber om det.

Biskopene
Bispedømmerådene
Prostene

Nr.
P-7/2011
Vår referanse
2011001394
Dato:
19.10.2011

 

Det ble 23. mai 2011 inngått ny tilpasningsavtale for presteskapet til Hovedavtalen mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Presteforeningen og Fagforbundet TeoLOgene. Avtalen følger i kopi til orientering og oppfølging. Endringer er markert i kursiv.  

Avtalen er tilpasset den nye hovedavtalen for arbeidstakere i staten, som trådte i kraft
1. februar 2009 og har varighet til 31. desember 2012. 

Tilpasningsavtalen gjelder for menighetsprester i Den norske kirke som tilsettes av bispedømmerådet og omfattes av tjenestemannsloven. Avtalen skal, så langt den passer, også praktiseres for spesialprester som tilsettes av bispedømmerådet og omfattes av tjenestemannsloven. Fengselsprester og studentprester vil med dette omfattes av avtalen så langt den passer.

Den nye avtalen tydeliggjør at de tillitsvalgte på lokalt nivå har rett til informasjon gjennom kontaktmøte minst to ganger pr. halvår og ellers når en av partene ber om det. Videre innføres minst ett årlig evalueringsmøte hvor samarbeidet mellom partene og praktiseringen av Hovedavtalen og Tilpasningsavtalen drøftes. Møtet skal gjennomføres på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Arbeidsgiver vil ha ansvar for å kalle inn til dette møtet.

Departementet vil understreke at partene har et felles ansvar for å utvikle en god, åpen og løsningsorientert samarbeidskultur.

Med hilsen
 

Ingrid Vad Nilsen
ekspedisjonssjef (e.f.)
Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

 

Vedlegg:
Protokoll (PDF)