Forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond

Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 30. april 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 98 og Stortingets budsjettvedtak for 2007.

Fondet skal nyttes til beste for miljøet på Svalbard ved å bidra til at det settes i verk tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen i samsvar med svalbardmiljøloven § 98 og fondets vedtekter.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov