Rundskriv V-6B/Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2012

Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet.

Fylkesmennene

 

Nr.
Vår ref
Dato
V–6B/2012
2011/00364 SF GTE
31.01.2012

TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2012

Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at det om lag tilsvarer de budsjetterte utgiftene til Den norske kirke justert for medlemstall. Det gis tilskudd per medlem i samfunnet.

Frist for å sende inn krav om statlig og kommunalt tilskudd er 12. mars 2012. Fristen kan ikke fravikes.

1. Sats for beregning av tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2012

Tilskuddssatsen er fastsatt på samme måte som i tidligere år. På departementets nettsider finnes en mer utfyllende redegjørelse for fastsettelsen av satsen. Fastsettelse av sats for statstilskudd 2012 (.pdf)

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i 2012, skal være 404 kr per medlem.

2. Krav om statlig og kommunalt tilskudd

Tros- og livssynssamfunnene skal fylle ut vedlagte kravskjema og sende inn en digitalt lesbar oversikt over fødselsnummer for alle medlemmer det kreves tilskudd for på CD-ROM, minnepinne eller eventuelt diskett. Det vil ikke bli utbetalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn som ikke sender inn slik medlemsoversikt.

Samfunnene må på forhånd forsikre seg om at CD-ROM-en/minnepinnen/disketten faktisk inneholder en oversikt over fødselsnummer og at filen er lesbar. Filen må ikke være lese- eller passordbeskyttet. Fylkesmennene kontrollerer ikke om CD-ROM-en/minnepinnen/ disketten inneholder en fil eller om den er lese- eller passordbeskyttet. En ren tekst-fil (.txt) eller en excel-fil (.xls/.xlsx) er å foretrekke.

Dersom det sendes inn en tom CD-ROM/minnepinne/diskett, skal kravet om statstilskudd avvises.

Krav om statstilskudd skal også avvises hvis tros- eller livssynssamfunnet har sendt inn en lese- eller passordbeskyttet fil og Brønnøysundregistrene ikke har mottatt passordet tidsnok til at medlemsoversikten kommer med i første kontrollrunde. Det er i utgangspunktet samfunnets ansvar å sørge for at Brønnøysundregistrene mottar passordet tidsnok. Tros- eller livssynssamfunnet skal eventuelt sende passordet direkte til Brønnøysundregistrene i e-post til lrmed@brreg.no. Organisasjonsnummeret må oppgis.

Trossamfunn med færre enn 50 medlemmer kan om nødvendig sende inn en maskinskrevet oversikt over fødselsnummer i papirversjon. Krav om tilskudd fra trossamfunn som kun sender inn en papirversjon med 50 eller flere fødselsnummer, skal avvises.

Det anbefales at tros- og livssynssamfunnene sender krav om tilskudd m/medlemsoversikt til Fylkesmannen som rekommandert post.

2.1 Kravfrist

Frist for å sende inn krav om tilskudd er 12. mars 2012 og kan ikke fravikes.

Tros- og livssynssamfunnene har et selvstendig ansvar for å sende inn krav om tilskudd innen fristens utløp. Tilskuddsordningen omfatter ca. 680 samfunn. Det er derfor helt nødvendig at kravfristen blir overholdt. På grunn av hensynet til gjennomføringen av den samlede kontrollen av tros- og livssynssamfunnenes medlemsoversikter, er fristen for å kreve tilskudd ufravikelig. Dersom krav om tilskudd sendes inn etter fristens utløp, skal kravet avvises.

2.2. Organisasjonsnummer og bankkontonummer

Tros- og livssynssamfunn må ha organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret for å kunne kreve tilskudd. Nærmere informasjon kan fås fra Brønnøysundregistrene, tlf. 75 00 75 00, http://www.brreg.no/registrering/ny_enhet.html.

Tros- og livssynssamfunnene som krever tilskudd må selv påse at det blir oppgitt korrekt kontonummer for utbetaling av tilskuddet. Bankkontonummer og adresse skal oppgis i kravskjemaet hvert år.

2.3 Fødselsnummer

Medlemsoversikten skal kun inneholde fødselsnummer til personer som tilhørte tros- eller livssynssamfunnet per 1. januar 2012. Det vil bare bli utbetalt tilskudd for medlemmer med gyldig fødselsnummer. Gyldig fødselsnummer er nødvendig for å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt.

Følgende krav stilles til innsendelsen av medlemsoversikt:

a) Tros- eller livssynssamfunnets navn og organisasjonsnummer skal stå skrevet utenpå CD-ROM-en, minnepinnen eller disketten
b) Filnavnet skal bestå av organisasjonsnummeret, eksempelvis 123456789.txt
c) Filen skal kun inneholde medlemmenes fødselsnummer, og de må listes fortløpende nedover, ett på hver linje
d) Fødselsnumrene må være 11-sifrete, eksempelvis 02020211111

På departementets nettsider finnes et eksempel på elektronisk oversikt over
fødselsnummer.

3. Om kontrollen av medlemsoversiktene

Fylkesmannen videresender medlemsoversiktene med fødselsnummer til
Brønnøysundregistrene for kontroll. Kontrollen vil bli gjort på grunnlag av data per 1. januar 2012.

Brønnøysundregistrene kontrollerer alle gyldige fødselsnummer opp mot Det
sentrale folkeregister, Den norske kirkes medlemsregister og innsendte
medlemsoversikter fra øvrige tros- og livssynssamfunn. Det kontrolleres at
fødselsnummeret er oppført i Det sentrale folkeregister i tråd med vilkårene for
tilskudd, at personen bare står oppført i ett tros- eller livssynssamfunn utenfor Den
norske kirke og at vedkommende ikke tilhører Den norske kirke.

Fylkesmannen foretar utbetaling av statstilskudd når Brønnøysundregistrenes kontroll av tros- og livssynssamfunnenes medlemsoversikter er fullført (første kontrollrunde).

Samfunnene kan gjøre korreksjoner i oversikten over uavklarte fødselsnummer som de vil motta fra Fylkesmannen, og sende denne inn for ny kontroll (andre kontrollrunde). Det er frivillig for samfunnene å sende inn korrigert oversikt. Frist for å sende inn korrigert oversikt er 15. august 2012. Fristen kan ikke fravikes.

4. Bruk av tilskuddet

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn skal brukes til hhv. religiøse formål og formål som går inn under virksomheten som livssynssamfunn, jf. lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19 fjerde ledd og lov om tilskott til livssynssamfunn § 1 annet ledd.

5. Krav til rapportering

For mottatte tilskudd skal samfunnene føre regnskap som viser hva midlene er anvendt til. Regnskap over bruk av statlige og kommunale tilskuddsmidler skal attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Det kreves ikke at regnskapet er bekreftet av revisor når det statlige tilskuddet er under kr 100 000. I slike tilfeller skal det sendes inn en regnskapsoversikt som er bekreftet av trossamfunnets styre eller utvalg. Registrerte trossamfunn skal i tillegg sende inn en kortfattet årsrapport.

Frist for innsending av regnskap og årsrapport for 2011 er 30. mars 2012. Samfunnene kan søke Fylkesmannen om forlengelse av denne fristen. Fylkesmannen kan ikke forlenge fristen for å kreve tilskudd.

6. Brønnøysundregistrenes avgiverordning

Brønnøysundregistrene har en tjeneste som gjør det mulig per telefon å be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, enkeltpersoner eventuelt står oppført som medlem i. En utskrift av hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn som den enkelte er registrert som medlem i, sendes i brevs form til den det gjelder. Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene er 75 00 75 00.

Tros- og livssynssamfunnene kan oppfordre sine medlemmer til å benytte seg av denne tjenesten. Tros- og livssynssamfunnene kan imidlertid ikke kreve at medlemmene oppgir hvilket annet samfunn de eventuelt står oppført som medlem i.

7. Behandling av sensitive personopplysninger

Opplysninger om tilhørighet til tros- og livssynssamfunn er å regne som sensitive
personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8 a, og omfattes av
forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold.

Tros- og livssynssamfunn kan behandle sensitive personopplysninger om sine egne medlemmer, men kan ikke gi uvedkommende tilgang til medlemsregisteret eller på annen måte opplysninger om hvem som er medlem i samfunnet, med mindre hvert enkelt medlem aktivt samtykker i dette. Medlemsregisteret og andre dokumenter med sensitive personopplysninger må håndteres på en måte som kan hindre at uvedkommende blir kjent med opplysningene.

Forstandere i registrerte trossamfunn har lovpålagt taushetsplikt, jf. lov om trudomssamfunn og ymist anna § 26. Andre ansatte og frivillige i tros- og livssynssamfunn bør undertegne en taushetserklæring før de gis tilgang til medlemsregisteret og andre dokumenter med medlemsopplysninger.

For å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn, kan opplysninger om medlemskap i tros- eller livssynssamfunn, koblet til fødselsnummer, gis videre fra samfunnene til myndighetene. Krav om innsending av fødselsnummer i forbindelse med tilskudd til tros- og livssynssamfunn er hjemlet i lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19b og lov om tilskott til livssynssamfunn § 5, jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9.

Utover det som følger av saksbehandlingen hos fylkesmennene og Kulturdepartementet, og Brønnøysundregistrenes kontroll av fødselsnummer, skal ikke personopplysningene gjøres kjent for andre enn den det gjelder. Dersom en person står oppført som medlem i mer enn ett tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, vil ikke det enkelte tros- eller livssynssamfunn få oppgitt hvilket annet samfunn vedkommende står oppført i.

Dokumenter som kopler fødselsnummer til et tros- eller livssynssamfunn skal ikke anvendes til annet enn oppgitt formål. Slike dokumenter skal behandles og oppbevares på en slik måte at de ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Når den årlige kontrollen er gjennomført og personopplysningene ikke lenger har betydning for saksbehandlingen, skal Brønnøysundregistrene og fylkesmennene slette alle oversikter som inneholder fødselsnummer.

8. Kommunalt tilskudd

Satsen for beregning av kommunalt tilskudd blir regnet ut lokalt og skal tilsvare
kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem og tilhørig i kirken. Det er ikke nødvendig å fremme særskilt krav om kommunalt tilskudd. Tros- og livssynssamfunn som får statstilskudd, vil av de kommuner hvor det er bosatt medlemmer, få utbetalt kommunalt tilskudd. Alle kommuner vil motta en oversikt over antall tilskuddsberettigede medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunnene i den respektive kommunen. Det vises til rundskriv V–15B/2009 om kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn av 19. oktober 2009.

Samfunn som ønsker det kommunale tilskuddet fordelt på flere menigheter, og som har mer enn 6 000 medlemmer, bes fylle ut tilleggsark til kravskjemaet. Tilleggsark fås ved henvendelse til fylkesmannsembetet.

9. Fremdriftsplan 2012

Dato  
12. mars    
Kravfrist. Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn kravskjema og medlemsoversikt til Fylkesmannen
30. mars
Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn regnskap og årsrapport
15. juni
Fylkesmennene skal ha foretatt utbetaling av statstilskudd (forutsatt at regnskap og årsrapport er mottatt og Fylkesmannen ikke har merknader)
15. august Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn korrigert oversikt over
uavklarte fødselsnummer til Fylkesmannen
  Eventuell andre utbetaling av statstilskudd kan forventes i oktober
  Kommunalt tilskudd kan forventes utbetalt innen utgangen av året


Kulturdepartementet ber fylkesmennene om å videresende rundskrivet m/kravskjema til alle tros- og livssynssamfunn innen sitt ansvarsområde så snart som mulig.

 

Med hilsen

Birgitte Lange e.f.
ekspedisjonssjef

Geir Telstø
seniorrådgiver

Vedlegg: Kravskjema i begge målformer (lenke til nettsiden med kravskjema)

Kopi: Brønnøysundregistrene, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd, Islamsk Råd Norge